Kaustad

Küsimuste ja õpikute koostamine eeldab kausta olemasolu. Edutizeri struktuuris paiknevad küsimused ja õpikud teemakohastes kaustades. Igale kaustale antakse pealkiri, kausta otstarvet iseloomustav lühikirjeldus ja järjestus struktuuris. Kaustade eesmärk on koondada ühe teema alla kogu materjal. Näiteks ühe teema või valdkonna õppematerjal (sh küsimused) paiknevad ühes kaustas.

Kaustade arv ei ole piiratud. Kaustad jagunevad struktuuripuule vastavalt peakaustaks ja alamkaustadeks. Alamkaustade allhargnevus ei ole piiratud ning neid võib luua vastavalt otstarbele. Kindlasti tasuks arvestada sellega, et struktuuriline hargnevus või kaustade hulk ei muutuks segavaks. Optimaalseks hargnevuseks võiks olla kuni kolmetasemeline. Samatasemeliste alamkaustade arv ei ole piiratud ning neid saab seada kindlasse järjestusse. Järjestust saab vajadusel muuta.
Klikkides kausta või alamkausta ees olevale ristiga märgile, avaneb kausta koosseisus olevate alamkaustade nimekiri. Kausta ees oleva märke puudumisel on kaust ühetasemeline ja allhargnevus puudub. Klikates kausta nimetusel avaneb kaustapuu.

Kaustad paiknevad õpetaja liideses peamenüü valikus “Kaustad”.

Kaustade struktuuri loomisel saab kasutada põhimõtet, kus peakaust on teemavaldkond, mille alla koonduvad erinevad alateemad, mis on haldamise ja parema kasutamise huvides koondatud erinevatesse rühmadesse (alamkaustadesse). Näiteks kui õpetaja liideses paigutada küsimused erinevatesse alamkaustadesse, saab koolitaja neid paremini hallata, ning õpilase liideses saab õpilane valida lisaks peakaustale alamkausta, mille küsimuste hulgast harjutustesti koostada.

Näide:

Koolitaja on koostanud järgmised kaustad:

Investeeringud (peakaust)

  • Võlakirjad. Tooted ja tingimused (alamkaust)
  • Võlakirja osutamine kliendile (alamkaust)
  • Investeerimisfondid. Tooted ja tingimused (alamkaust)
  • Investeerimisfondi osakute vahendamine kliendile (alamkaust)

Koolitaja paigutab küsimused järgnevalt: alamkausta „Võlakirjad. Tooted ja tingimused” lisatakse küsimused erinevate võlakirjatoodete ning tingimuste kohta. Kausta „Võlakirja osutamine kliendle” lisatakse küsimused võlakirja teenuse osutamise kohta jne. Peakaustas (Investeeringud) küsimusi ei ole.

Koolitaja, kes soovib küsimusi hallata (muuta, parandada) või küsimusi testi lisada, valib sobiva alamkausta. Õpilane, kes soovib koostada harjutustesti, valib peakausta (Investeeringud) ning klikib plussmärgi abil lahti alamkaustad. Valides sobiva alamkausta, loob õpilane vaid valitud kausta küsimuste hulgast harjutustesti. Kui õpilane soovib testi valida küsimusi kõikidest valitud peakausta alamkaustadest, siis valib peakausta (Investeeringud) ja lisab linnukese valikusse “Alateemad kaasaarvatud”.

Selline kaustasüsteemi loomine hõlbustab õppematerjali ja küsimuste haldamist ning kasutust erinevate osapoolte poolt.

Kausta koostamine

Enne õpiku, küsimuse või juhendi koostamist tuleb luua kaust. Kausta koostamiseks vali õpetaja liidese peamenüüst valik “Häälestused” , seejärel sakk “Kaustade puu”.
Esmakordsel kaustapuu muutmisel annab Edutizer hoiatuse kaustapuu muutmise kohta. Kui oled veendunud, et soovid kaustapuud muuta, kliki valikul “Selge. Soovin teha muudatusi kaustade puus”.
Uue kausta loomiseks kliki op. lisa – Lisa uus kaust.
uue kausta loomine
Olemasoleva peakausta juurde alamkausta lisamiseks kliki peakaustal, seejärel vali op: lisa – Lisa uus kaust. Kui soovid luua uut kausta alamkausta juurde, kliki alamkaustal ja seejärel vali op:lisa – Lisa uus kaust.
Täida loodava kausta väljad:
  • pealkiri
  • kirjeldus
  • järjestus
Kinnita op: salvesta. Salvestatud kaust on passiivses seisus. Kausta seisu aktiivseks muutmiseks vali op: muuda – Muuda kaust aktiivseks.
kausta muutmine aktiivseks2

Kausta muutmine ja kustutamine

Kausta andmeid (pealkiri, kirjeldus, järjestus) saab vajadusel muuta. Samuti on võimalik muuta kausta seisu aktiivseks või passiivseks ning vajadusel kaust arhiveerida.

Kausta muutmisel passiivseks ei muutu neis sisalduvad aktiivsed õppematerjalid ja testid passiivseks ehk õpilastele kättesaamatuks. Õpilastele tagatakse võimalus aktiivses seisus õppematerjalidele ligipääs.

Kausta seis võib olla nii passiivne kui ka aktiivne. Aktiivne materjal on avatud ja nähtav õpilastele. Passiivne seis määratakse neile infomaterjalidele, mille õpilastele demonstreerimise otstarve puudub. Passiivses seisus materjalid vajavad näiteks muutmist, edasiarendust või ei ole antud hetkel päevakohased.

Kui kaust sisaldab aktiivseid õppematerjale (õpikud, loengud, testid, küsimused) ei sulge kausta passiivne seis aktiivsetele õppematerjalidele ligipääsu. Õpilastele tagatakse juurdepääs aktiivsetele õppematerjalidele ka juhul, kui kaust, mille koosseisus materjal paikneb, on passiivne.

Kausta arhiveerimine tähendab sisuliselt andmete kustutamist st, kustutatakse kõik kaustas olevad küsimused ja õpikud.

Kausta andmete muutmiseks leia kaust õpetaja liidese menüüpunkti “Häälestused”alt. Kliki sakil “Kaustade puu”. Kliki otsitaval kaustal, mida kuvatakse nimekirjas. Vali op: muuda rippmenüüst “Muuda kausta andmeid”. Täienda kuvatud välju ja salvesta.

kausta andmete muutmine

Kausta seisu passiivseks muutmisel vali op:muuda rippmenüüst “Muuda kaust passiivseks”.

Kausta arhiveerimisel (kustutamisel), vali op: muuda rippmenüüst “Arhiveeri kaust”. Kausta arhiveerimisel kustutatakse ka kõik selles kaustas olevad objektid (küsimused, õpikud, juhendid).