Kaustad

Õppematerjalide (küsimused, testid, õpikud ja juhendid) koostamine eeldab kausta olemasolu. Edutizeri struktuuris paiknevad õppematerjalid teemakohastes kaustades. Igale kaustale antakse pealkiri, kausta otstarvet iseloomustav lühikirjeldus ja järjestus struktuuris. Kaustade eesmärk on koondada ühe teema alla kogu materjal.

Kaustade arv ei ole piiratud. Kaustad jagunevad struktuuripuule vastavalt peakaustaks ja alamkaustadeks. Alamkaustade allhargnevus ei ole piiratud ning neid võib luua vastavalt otstarbele. Kindlasti tasuks arvestada sellega, et struktuuriline hargnevus või kaustade hulk ei muutuks segavaks. Optimaalseks hargnevuseks võiks olla kuni kolmetasemeline. Samatasemeliste alamkaustade arv ei ole piiratud ning neid saab seada kindlasse järjestusse. Järjestust saab vajadusel muuta.
Klikkides kausta või alamkausta ees olevale ristiga märgile, avaneb kausta koosseisus olevate alamkaustade nimekiri. Kausta ees oleva märke puudumisel on kaust ühetasemeline ja allhargnevus puudub. Klikkides kausta nimetusel avaneb kaustapuu.

Kaustad paiknevad õpetaja liideses peamenüü valikus “Häälestused”ja saki “Kaustade puu” all.

kaustad

 

Kausta koostamine

Enne õppematerjali koostamist Edutizeris tuleb luua kaust. Selleks vali õpetaja liideses “Häälestused”ja sakk “Kaustade puu”.

Esmakordsel kaustapuu muutmisel annab Edutizer hoiatuse kaustapuu muutmise kohta. Kui oled veendunud, et soovid kaustapuud muuta, kliki valikul “Selge. Soovin teha muudatusi kaustade puus”.
Uue kausta loomiseks kliki op. lisa – Lisa uus kaust.
uue kausta loomine
Olemasoleva peakausta juurde alamkausta lisamiseks kliki peakaustal, seejärel vali op: lisa – Lisa uus kaust. Kui soovid luua uut kausta alamkausta juurde, kliki alamkaustal ja seejärel vali op:lisa – Lisa uus kaust.
Täida loodava kausta väljad:
  • pealkiri
  • kirjeldus
  • järjestus
Kinnita op: salvesta. Salvestatud kaust on passiivses seisus. Kausta seisu aktiivseks muutmiseks vali op: muuda – Muuda kaust aktiivseks.
kausta muutmine aktiivseks2

Kausta muutmine ja kustutamine

Kausta andmeid (pealkiri, kirjeldus, järjestus) saab vajadusel muuta. Samuti on võimalik muuta kausta seisu aktiivseks või passiivseks ning vajadusel kaust arhiveerida.

Kausta muutmisel passiivseks ei muutu neis sisalduvad aktiivsed õppematerjalid ja testid passiivseks ehk õpilastele kättesaamatuks. Õpilastele tagatakse võimalus aktiivses seisus õppematerjalidele ligipääs.

Kausta seis võib olla nii passiivne kui ka aktiivne. Aktiivne materjal on avatud ja nähtav õpilastele. Passiivne seis määratakse neile infomaterjalidele, mille õpilastele demonstreerimise otstarve puudub. Passiivses seisus materjalid vajavad näiteks muutmist, edasiarendust või ei ole antud hetkel päevakohased.

Kui kaust sisaldab aktiivseid õppematerjale (õpikud, loengud, testid, küsimused) ei sulge kausta passiivne seis aktiivsetele õppematerjalidele ligipääsu. Õpilastele tagatakse juurdepääs aktiivsetele õppematerjalidele ka juhul, kui kaust, mille koosseisus materjal paikneb, on passiivne.

Kausta arhiveerimine tähendab sisuliselt andmete kustutamist st, kustutatakse kõik kaustas olevad küsimused ja õpikud.

Kausta andmete muutmiseks leia kaust õpetaja liidese menüüpunkti “Häälestused”alt. Kliki sakil “Kaustade puu”. Kliki otsitaval kaustal, mida kuvatakse nimekirjas. Vali op: muuda rippmenüüst “Muuda kausta andmeid”. Täienda kuvatud välju ja salvesta.

kausta andmete muutmine

Kausta seisu passiivseks muutmisel vali op:muuda rippmenüüst “Muuda kaust passiivseks”.

Kausta arhiveerimisel (kustutamisel), vali op: muuda rippmenüüst “Arhiveeri kaust”. Kausta arhiveerimisel kustutatakse ka kõik selles kaustas olevad objektid (küsimused, õpikud, juhendid).