Küsimuse mudelid

Edutizeri õpikeskkond võimaldab kasutada 5 erinevat küsimuse mudelit:

  • ühe õige vastusega küsimus (YV)
  • mitme õige vastusega küsimus (MV)
  • lünktekstiga küsimus (LT)
  • arvvastusega küsimus (AK)
  • avatud ehk vabas vormis vastusega küsimus (KK)

(YV) Ühe õige vastusega küsimuse vastuste valikus on vaid üks õige vastus. Programm lubab vastusteks määrata vaid ühe vastuse variandi.

(MV) mitme õige vastusega küsimuse vastuste valikus võib olla mitu õiget vastust.Testi sooritaja peab valima vastusevariantide hulgast sobivad. Programm ei vihja testi tegijale mitu õiget vastust valik sisaldab.

(LT) Lünktekstiga küsimuse lünk tähistab valikvastuse variante.Valikust tuleb leida lünka üks õige vastuse variant.

(AK) Arvvastusega küsimuse lünka sobib üks õige numbriline väärtus. Kõik muud arvväärtused, mida lünka sisestatakse, loetakse valeks.

Vastuse koostamisel kehtestatakse vastuse arvu vahemik: alumine piirang (alates mis numbrist kuni) ülemine piirang (mis numbrini). Kui vastuse eeldab ühte täpset numbrit on alumine ja ülemine piirväärtus sama numbriline väärtus. Arvu vahemiku korral võib alumise ja ülemise piirangu arvväärtus olla erinev (näiteks: õige vastus on vahemikus 3…7).

Programm ei aktsepteeri arvväärtust null. Kui õige vastuse väärtus on null, tuleb lubatud õigeks vastuseks sisestada nullilähedane arvväärtuse vahemik (näiteks: -1…0,5). Vastus võib olla nii täisarvuline kui ka mittetäisarvuline.

Arvvastuse ja lünktekstiga küsimused peavad sisaldama loogeliste sulgude vahel asetsevat ladinakeelset tähemärki, mis tähistab lünga asukohta (näiteks: {a}). Küsimus võib sisaldada mitut lünka või arvvastust.

Mitme arvvastusega küsimuse puhul võib erinevatesse lünkadesse märkida erinevat liiki arvväärtused: täisarvulised ja mittetäisarvulised.

(KK) Avatud küsimusi saab kasutada vaid eksamitestides, sest programmil puudub automaatne kontroll õigete/valede vastuste üle. Avatud küsimuse vastus salvestatakse ja liigitatakse peale testi lõppemist kontrollimata vastuseks.Peale koolitaja vastuse hindamist, lisandub vastuse punktisumma testile ning testi lõpptulemus (hinnang ja tulemus (%)) muutub.