Küsimuste kommentaarid

Küsimuse vastustele saab määrata kolme liiki kommentaare: üldine kommentaar, õige vastuse kommentaar ja vale vastuse kommentaar.

Üldine kommentaar kuvatakse testi sooritajale iga vastuse korral. Üldise kommentaari eesmärk on täiendada küsimust informatsiooniga, mis viitab õppe-või lisamaterjalile.

Õige vastuse kommentaar kuvatakse 100% õige vastuse korral, lisades tunnustust veatu vastuse korral.

Vale vastuse kommentaar kuvatakse vale või osaliselt õige vastuse korral. Selle kommentaari eesmärk on suunata õppur õppematerjali juurde, milles peituvad suuremad teadmiste puudujäägid.

Vabas vormis vastusega küsimuse kommentaar on koolitaja subjektiivne hinnang õpilase vabas vormis kirjutatud vastusele.

Küsimustel mis on loodud Microsoft Wordi tekstitöötlusprogrammis ning üle toodud õppekeskkonda on üks kommentaari tüüp – valede ja osaliselt õigete vastuste kommentaar.

Harjutustestide korral kuvatakse õpilasele alati peale testi sooritamist küsimuste tulemuste juures kommentaare. Eksamitesti küsimuste kommentaare näeb testi sooritaja vaid juhul, kui koolitaja on testi lisamisel märkinud need õpilastele nähtavaks.

Lisaks vastuste kommentaarile näeb testi sooritaja oma vastuse tulemuse osakaalu.