Automaatne vastuste hindamine

Edutizeri õpikeskkonnas olevaid küsimuste mudeleid (5) hinnatakse vastavalt küsimuse iseloomule erineval moel: küsimusel võib olla vaid üks õige vastus, mitu õiget vastust, küsimus võib endas peita mitut küsimust (lünka), mille iga lünga vastuse variantide hulgast tuleb valida üks õige vastus või sisestada lünka õige arvvastus. Avatud küsimusel puudub automaatselt hinnatav vastus.Testi sooritaja vastus salvestatakse ning koolitaja hindamiseni määratakse see kontrollimata vastuseks. Peale koolitaja vastuse hindamist lisandub küsimuse punktisumma, testi tulemuse protsentuaalne tulem ja hinnang muutub.

Tulemuste hindamisel kehtib põhimõte:

  • õpilase tulemus ei saa olla negatiivne ja
  • tulemuse protsentuaalne summa ümardatakse täisarvuks õpilase kasuks suuremaks.


Vastuste tulemusi hinnatakse erinevalt, vastavalt küsimuse tüübile.

Ühe õige vastusega küsimuse (YV), lünktekstiga küsimuse (LT) ja arvvastusega küsimuse (AK) puhul annab õige vastus maksimaalse tulemuse (100%), vale vastus null-tulemuse (0%).
Kui lünktekstiga või arvvastusega küsimuses esineb mitu lünka (üks küsimus sisaldab mitut küsimust), jagatakse küsimuse punktisumma proportsionaalselt lünkade arvule.

Näiteks: Lünktekstiga küsimus on ühe punkti (1P) vääriline, mis sisaldab kolme lünka. Tulemused on järgmised:

  • kolme lünka õigesti valitud vastuse korral on tulemus 100%
  • kahte lünka õigesti valitud vastuse korral on tulemus 66% ja
  • ühte lünka õigesti valitud vastuse korral on tulemus 33%
  • lünkadesse valesti valitud vastused annavad tulemuseks 0%

Avatud küsimuse (KK) vastus, mis nõuab õpetaja subjektiivset hinnangut, automaatselt punkte ei anna. Punktisumma lisandub peale koolitaja vastuse hindamist, misjärel muutub ka testi tulemus.

Mitme õige vastusega küsimuse (MV) vastuste hindamine toimub järgnevalt:õige vastuse eest lisanduvad punktid (õige vastus = 1/ küsimuse õigete vastuste arvuga); vale vastuse eest võetakse punkte maha, mis lahutatakse õigesti vastatud vastuste üldarvust (vale vastus = 1/ kogu küsimuses toodud vastuste arvuga)

Näide: küsimusel on kuus vastust, millest 2 on õiged ja 4 vale. Õpilane valib:

  • 2 õiget vastust – tulemus 100%
  • 2 õiget, 1 vale – tulemus 66%
  • 1 õige, 2 vale – tulemus 16%
  • 1 õige – tulemus 50%

Valides kõik vastused on tulemus 34%

MV küsimus on oma olemuselt teistest küsimuse mudelitest keerulisem: ta ei vihja vastajale mitu õiget vastust võib valikus olla. Et mitme õige vastusega küsimuse hindamine oleks õiglane, ei tohi õigete vastuste osakaal ületada 1/3 valede vastuste osakaalust.