Küsimuste haldamine

Küsimuste haldamine võtab kokku küsimustega opereerimise erinevad aspektid:

 • suure hulga küsimuste lisamine andmebaasi („Küsimuste importimine”),
 • andmebaasis olevate küsimuste muutmine („Küsimuse muutmine”, „Küsimuste kiire muutmine (eksport-import)” ja küsimuste asukoha muutmine „Küsimuse tõstmine teise kausta”, „Küsimuste eksportimine”)
 • küsimuste vastuste hindamine („Avatud küsimuse (KK) vastuste hindamine”)
 • küsimuse kustutamine andmebaasist ning arhiveeritud küsimuste taasatmine („Küsimuse kustutamine”, „Kustutatud küsimuse taastamine”)

Avatud küsimuse (KK) vastuste hindamine

Avatud küsimust saab kasutada vaid eksamitestis. Avatud küsimusel puuduvad valikvastused, mistõttu sisestab  õpilane vastuse vabatekstina eksamitesti sooritamise ajal.
Kui küsimuse vastuse sisestamise ajal lõpeb testile või testiosale määratud ajaperiood, sulgub test või testiosa säilitades sisestatud teksti sellisena nagu see katkemise hetkel oli.

Õpilase vastus salvestub kontrollimata vastuseks, millel puudub tulemus (0%) ning osakaal testi lõpphindes. Õpilase testi tulemuse kirjelduses on märgitud avatud küsimuse hindamata vastuste (kontrollimata vastuste) arv.

Küsimuse vastuse hindamiseks avab koolitaja õpilase vastuse, lisab vastuse punktisumma ja vajadusel kommentaari.

Avatud küsimuse vastuse hindamine toimub õpetaja liideses kursuse tulemuste saki all. Leia õpilane, kelle avatud küsimuse vastuseid soovid hinnata. Kliki õpilase testi tulemusel (%).

Seejärel kliki valikul „Näita detaile”.

Pealkirja „Avatud küsimused” all kuvatakse õpilasele esitatud testi kõiki avatud küsimusi ja õpilase andud vastuseid. Kuvatud tabeli read moodustavad küsimused. Tabeli veergudes kuvatakse: küsimuse pealkirja, küsimuse teksti, küsimuse maksimaalset punktisummat, õpilase vastusele lisatud punkte, küsimuse staatust (kontrollitud/kontrollimata).

Küsimuse vastuse hindamiseks kliki küsimuse pealkirjal. Uues „aknas” avatakse küsimus, õpilase antud vastus. Koolitaja lisab õpilase vastusele punktisumma ja vajadusel kommentaari. Salvestamisel lisab programm vastusele hindamise kuupäeva ja kellaaja.

Peale õpetaja vastuse hindamist lisanduvad küsimuse punktid testile ning muutub testi lõpptulemus ja hinnang.

Õpetaja lisatud kommentaar õpilase küsimuse vastusele on õpilasele nähtav vaid juhul, kui testi määramisel eksamile on testi vastuste kommentaaride kuvamine  lubatud. Koos vastusele antud hinnanguga on nähtav küsimus, õpilase antud vastus ja vastuse osakaal maksimaalsest tulemusest.

Küsimuse muutmine

Eelnevalt koostatud küsimuse puhul saab muuta:

 • küsimuse pealkirja
 • küsimuse teksti
 • seisu (aktiivne, passivne)
 • küsimuse punkte
 • küsimuse raskustaset. (Raskustaset saab muuta madalamaks (näiteks: medium muuta basic küsimuseks))
 • küsimuse kasutusklassi (kasutusala), mida saab vaid laiendada.

Eksami- ja harjutustesti küsimuse kasutusala saab laiendada muutes küsimuse kasutusala  järgnevalt: eksami või harjutus küsimuse kasutusklass tuleb muuta  kasutusklassiks mõlemad. Sel juhul saab küsimust kasutada nii harjutus kui ka eksamitestides.

Küsimuse muutmine toimub õpetaja liideses menüüpunktis „Küsimused”. Leia küsimus, mida soovid muuta, kliki küsimuse pealkirjal.

Saki „Küsimus” all saab muuta küsimuse teksti ja lisada, kustutada või muuta valikvastuseid.

 

 

 

Saki „Omadused” all saab muuta: küsimuse seisu, raskustaset, kasutusklassi, punkte, lisada, kustutada või asendada dokumenti.

 

 

Saki „Kommentaarid” all saab lisada, muuta või kustutada kommentaare.

 

Küsimuste importimine

Suure hulga küsimuste koostamiseks ja kiireks õppekeskkonda ületoomiseks saab kasutada küsimuste importimist. Imporditavad küsimused tuleb koostada Word-tekstidokumendina vastavalt kokkulepitud tingmärkidele. Küsimuste hulk ei ole piiratud.  Importida saab vaid ühe- või mitme õige vastusega küsimuse mudeleid.

Kõik imporditavad küsimused salvestatakse samade omadustega. Kui soovid küsimustele määrata erinevaid omadusi (pealkiri, raskustase, kasutusklass, punktid), siis tuleb need eelnevalt vormistada eraldi Wordi-dokumendina. Küsimuse tüübi (mudeli) määrab programm vastavalt õigete vastuste arvule automaatselt.

Küsimuste koostamisel tekstidokumendina tuleb järgida kokkulepitud tingmärke:

+ tähistab õiget vastusevarianti

– tähistab vale vastusevarianti

* tähistab vastuse kommentaari

Imporditud küsimustel kehtib vaid üks vastuste kommentaar – vale või osaliselt vale vastuse kommentaar.

Eelnevalt koostatud küsimuste üleslaadimisel Edutizeri keskkonda saab neist soovi korral koheselt testi koostada.

Tekstifailina koostatud küsimuste importimiseks vali peamenüüst Küsimused/vali kaust/ op: lisa – Impordi küsimusi Wordi failist.

Leia küsimuste fail, lisa küsimuste pealkiri, raskustase, kasutusklass ja punktid. Salvesta.

Küsimuste importimisel pakub Edutizer imporditud küsimustest testi koostamise võimalust. Selleks tuleb teha märge valikusse “Koosta nendest küsimustest test” ning lisada testile pealkiri ja kirjeldus.
Kui valik „Koosta nendest küsimustest test” on jäetut märkimata,  salvestatakse küsimused kausta, ning neist saab soovi korral erinevaid teste koostada.

 

Imporditud küsimuste salvestamisel kausta, lisab programm küsimuse pealkirjale järjekorra numbri – tähise, mille järgi on küsimus teistest sama pealkirja algust omavatest küsimustest eristatav.

Küsimuse tõstmine teise kausta

Küsimused paiknevad kaustades, mis on küsimuste koostamisel või importimisel algselt kinnitatud. Kaustad, mis sisuliselt on teemad, võivad koosneda peakaustast (juurkaustast) ja selle allhargnevatest alamkaustadest.
Soovi korral võib küsimuste algset kausta muuta. Selleks leia küsimuste kaust, mida soovid muuta, õpetaja liidese valikus „Küsimused”. Märgi küsimused, mida soovid ümber tõsta teise kausta ja vali op: muuda – Tõsta küsimus teise kausta.

Väljale „Kaust” vali rippmenüü valikust uus kaust, kuhu soovid küsimused ümber paigutada. Kinnita op: salvesta.

Küsimuse kustutamine

Küsimusi, mis on kaotanud aktuaalsuse, mida ei soovita testides kasutada või mida soovitakse muuta või parandada, saab muuta passiivseks. Küsimuse passiivne seis muudab küsimuse õpilasele nähtamatuks ja kustutab selle aktiivsetest testidest. Passiivsed küsimused paiknevad kausta saki „passiivsed” valikus.

Eelnevalt koostatud küsimusi on võimalik kustutada. Kustutamiseks vali õpetaja liideses valikus „Küsimused”. Leia küsimused kaustast aktiivsete või passiivsete küsimuste hulgast. Märgi valitud küsimused. Veendu, et soovid valitud küsimusi kustutada!

Vali op:kustuta – Kustuta valitud küsimused.

Kustutatud küsimused säilivad vaikimisi andmebaasis ning neid on võimalik administraatori abiga taastada.

Kustutatud testi taastamine

Kustutatud testid säilivad vaikimisi andmebaasis ning neid on võimalik administraatori abiga taastada. (Vt administraatori käsiraamatu artiklit „Undelete archived test”

http://manuals.edutizer.com/admin/en/a2/9_dbscripts/10_undelete_test/index.html

Küsimuste eksportimine

Küsimuste eksport tähendab küsimuste väljaviimist andmebaasist ja nendest tekstidokumendi vormistamist. Küsimused, mida eksporditakse ei kao õppekeskkonnast, vaid neist koostatakse vaikimisi koopia. Koostatud tekstidokumendis on küsimuste ja nende valikvastuste loend, mida saab soovi korra parandada või täiendada.

Küsimuste eksportimine annab võimaluse küsimuste ülevaateks ja edastamiseks elektroonilisel teel kui ka küsimuste kiireks muutmiseks ja parandamiseks. Programmist eksporditakse vaid ühe- ja mitme õige valikvastusega küsimuse mudeli alusel koostatud küsimusi.

Küsimuste eksportimiseks vali õpetaja liideses „Küsimused”. Vali kaust, kus paiknevad küsimused, mida soovid eksportida. Märgi valitud küsimused ja vali op: valikud – Küsimuste eksport.

Küsimuste eksportimisel koostab programm rtf-laiendiga tekstifail, millele lisab iga küsimuse ette loogeliste sulgude vahele numbri – tähise, mille abil leitakse hiljem algne küsimus andmebaasist.

Küsimuste kiire muutmine (eksport – import)

Õppekeskkonnas suure hulga küsimuste kiireks muutmiseks saab kasutada küsimuste eksportimist ja importimist. Edutizer võimaldab eksportida ja importida kahe mudeli alusel koostatud küsimusi – ühe õige valikvastusega (YV) ja mitme õige valikvastusega(MV) küsimusi. Küsimuste muutmine toimub järgmiste tegevuste kaudu:

 • Küsimuste eksport
 • Muudatuste sisseviimine
 • Faili laiendi muutmine
 • Küsimuste import

Küsimuste eksportimise käigus koostatakse märgitud küsimustest tekstidokument küsimuste ja nende valikvastuste loendiga, millesse saab sisse viia muudatusi ja parandusi. Sel moel saab kiiresti ja hõlpsalt muuta suurt hulka küsimusi korraga. Küsimuste eksportimisel koostatakse rtf-laiendiga tekstifail, kus programm lisab iga küsimuse ette loogeliste sulgude vahele numbri – tähis, mille abil leitakse hiljem algne küsimus andmbaasist.
Peale küsimuste muutmist saab muudetud küsimused tagasi tuua õppekeskkonda. Salvesta küsimuste muudatused ja muuda faili laiend „doc” või „docx” laiendiks.
Muudetud küsimuste tagasitoomiseks õppekeskkonda saab kasutada küsimuste importimist. Vali „Küsimused” õpetaja liideses ja vali kaust, op: lisa – Küsimuste import. Programm tunneb eksporditud küsimused  lisatud numeratsiooni abil ära ning salvestab muudetud küsimused algsesse kausta sama nimetuse alla.

Küsimuste statistika

Küsimuste statistikat kuvatakse Õpetaja liideses kaustapõhiselt. Koolitaja saab jälgida küsimuste statistikat kausta kaupa valitud perioodil.

Küsimuste statistika jälgimiseks vali Õpetaja liideses „Küsimused”. Vali kaust, mille küsimusi soovid jälgida ja kliki sakil „Statistika”. Otsinguperioodi määramiseks märgi valikus ajavahemik otsingu algus ja lõppkuupäev. Kasuta kuupäevade märkimisel kalendri abi. Määratud ajavahemik kinnita valikuga „Uuenda” või op: otsi abil.

Küsimusi kuvatakse tabelina, aktiivsed küsimused eespool, passivsed tagapool. Mõlema staatusega küsimusi kuvatakse rühmiti tähestikulises järjestuses.

Küsimuse statistilisi andmeid kuvatakse tabelina, mille veerud on järgmised:

 • Pealkiri
 • Tüüp
 • Maksimaalsed punktid
 • Raskustase
 • Kasutusklass
 • Seis
 • Muudetud (kuupäev)
 • Keskmine tulemus (%) valitud ajaperioodil

Koolitaja saab ümberjärjestada tabelis kuvatud küsimuste andmeid veergude kaupa, klikkides veeru kõrval oleval noolel. Kõikidel kuvatud raportitel on MS Ecxeli väljund tähisena (xls).

Klikkides tabelis toodud küsimuse pealkirjal, avaneb küsimus.

Testi koostamine (suure hulga küsimuste lisamine)

Õpetaja liideses küsimuste lisamisel, saab lisatavatest ja muudetavatest küsimustest koheselt testi koostada.

Vali õpetaja liidese menüüpunkt Küsimused. Vali küsimuste kaust. Vali op.Lisa rippmenüüst “Sisesta mitu küsimust korraga”

 

Testi koostamiseks märgi parameetrile plokis valik “Koosta nendest küsimustest test” aktiivseks.
Määra küsimuste parameetrid ja lisa väljale “Küsimused” soovitud küsimused.

Peale salvestamist kuvatakse testi koostamise etappi. Lisa testile pealkiri ja sissejuhatus.

Küsimused, mille kasutusklass on “eksam” (E) või “mõlemad” (EP), koostatakse automaatselt eksamitest. Küsimustest, mille kasutusklass on “harjutus” (P), koostatakse automaatselt harjutustest.

Küsimused, mille tüüp on mõlemad (EP) ja millest on koostatud eksamitest, saab testi andmete juures testi tüüpi muuta.

NB! Küsimuste ja neist testi koostamiseks tuleb need veelkord salvestada.