Küsimuste koostamine

Õppekeskkonnas on võimalik koostada küsimusi viie erineva mudeli alusel. Küsimuste koostamine eeldab kausta olemasolu. Kõik loodavad või imporditavad küsimused paiknevad teemakohastes kaustades. Küsimuse koostamine koosneb etappidest:

 • kausta valik
 • küsimuse mudeli valik
 • küsimuse vormistamine
 • lisamaterjali (teksti-, pildi-, helifaili, video vms) lisamine küsimusele
 • kommentaaride lisamine
 • vastusevariantide sisestamine
 • küsimuse aktiveerimine
 • küsimuse eelvaade

Küsimuse koostamine ja importimine andmebaasi toimub õpetaja liideses valikus „Küsimused”

Ühe õige vastusega küsimus (YV)

Ühe õige vastusega küsimuse korral valib õpilane vastusevalikute hulgast ühe õige vastuse.Vastuseid peab olema valikus vähemalt kaks.

 • Kausta valimine. Küsimuse mudeli valimine

Kuna küsimused paiknevad kaustades, siis enne küsimuse koostamist peab olema loodud kaust, kuhu koostatav küsimus paigutub. Vali peamenüüst “Küsimused”.
Vaikimisi on avatud kaust, mida viimati selles valikus kasutasid. Kausta vahetamiseks kliki valikul “Vaheta kaust” ja vali kaustapuust sobiv kaust.
Küsimuse mudeli valimiseks kliki “op: Lisa – Uus ühe õige vastusega küsimus (YV)”.

 

 • Küsimuse vormistamine

Täida väljad “Pealkiri”, “Küsimuse tekst”. Määra valiku “Kasutusklass” rippmenüüst, kas tegemist on harjutus- või eksami küsimusega. Lisa küsimuse punktid. Salvesta.

 • Vastuse sisestamine

Ühe õige vastusega küsimusel võib olla üks õige ning üks või mitu valet vastust. Küsimuse esitamisel kuvatakse õpilasele vastuse valikud, mille hulgast tuleb valida üks vastus.

Vastusevariandid lisatakse valikus “Lisa uus vastusevariant”. Määra vastusevariandi liik (õige/vale) rippmenüüst ning sisesta vastuse tekst. Salvesta.

Iga vastusevariant lisatakse eraldi. Küsimusele lisatud vastusevariante kuvatakse ekraani keskosas küsimuse teksti all.

 • Kommentaari lisamine

Küsimusele võib lisada kolme liiki kommentaare: üldine, õige vastuse või vale vastuse kommentaar. Kommentaari lisamiseks kliki sakil “Kommentaar”. Lisa kommentaari tekst vastavasse lahtrisse ja salvesta.

Üldist kommentaari kuvatakse õpilasele iga vastuse korral. Õige vastuse kommentaari kuvatakse õpilasele vaid 100% õige vastuse korral. Vale vastuse kommentaari kuvatakse õpilasele vale või osaliselt vale vastuse korral.

NB! Kursuse kontrolltöö või eksamitesti küsimuste vastuse kommentaare kuvatakse vastajale peale testi sooritamist vaid juhul, kui koolitaja on märkinud, et kommentaare võib õpilastele kuvada.

 • Küsimusele dokumendi lisamine

Küsimusele saab lisada  pilte või muid lisadokumente. Dokument laetakse küsimuse juurde otse arvutist. Selleks kliki sakil „Omadused”. Valikus “Lisa/Muuda dokument” all kliki valikul „Lae fail oma arvutist”. Lae fail üles.

 

Jälgi, et üleslaetava faili nimes puuduksid täpi-ja katustähed, kaldkriipsud ja sümbolid.

 • Küsimuse aktiveerimine

Koostatav küsimus on passiivses seisus. Kõikide vajalike andmete sisestamise järel muuda küsimuse seis aktiivseks.
Küsimuse seisu muutmisel käivitub küsimuse automaatne kontroll, misjärel õigesti koostatud küsimus muudetakse aktiivseks. Kui küsimuse koostamisel on esinenud vigu, teavitab programm sellest ning küsimuse seis jääb passiivseks. Salvesta.

Foto: Sven Začek

 • Küsimuse eelvaade

Küsimuse eelvaates näeb küsimust, millisena seda kuvatakse õpilastele. Küsimuse eelvaateks vali “op:valikud – Küsimuse eelvaade”.
Küsimuse eelvaates saab küsimusele vastata ning jälgida küsimuse hindamise tulemusi.

Foto: Sven Začek

Kasutatud kirjandus: Jaak Põder,”Linnud”, http://www.looduspilt.ee/loodusope/?page=klassid_tutvutus&sel_id=4&mid=4

Mitme õige vastusega küsimus (MV)

Mitme õige vastusega küsimusel võib olla valikvastustes üks või mitu õiget vastust. Küsimuse koostamisel tuleb arvestada, et õigete vastuste osakaal oleks 1/3 vastuste koguarvust (vt „Vastuste hindamine”).

 • Kausta valimine. Küsimuse mudeli valimine

Kuna küsimused paiknevad kaustades, siis enne küsimuse koostamist peab olema loodud kaust, kuhu koostatav küsimus paigutub. Vali peamenüüst “Küsimused”.
Vaikimisi on avatud kaust, mida viimati selles valikus kasutasid. Kausta vahetamiseks kliki valikul “Vaheta kaust” ja vali kaustapuust sobiv kaust.
Küsimuse mudeli valimiseks kliki “op: Lisa – Uus mitme õige vastusega küsimus (MV)”.

 

 • Küsimuse sisestamine

Täida väljad “Pealkiri”, “Küsimuse tekst”. Määra valiku “Kasutusklass” valik rippmenüüst. Lisa küsimuse punktid. Salvesta.

 

 • Vastuse sisestamine

Mitme õige vastusega küsimusel võib olla üks või mitu õiget vastust ning mitu valet vastust. Küsimuse esitamisel kuvatakse õpilasele vastuse valikud, mille hulgast tuleb valida õige(d) vastus(ed).

Vastusevariandid lisatakse valikus “Lisa uus vastusevariant”. Määra vastusevariandi liik (õige/vale) rippmenüüst ning sisesta vastuse tekst. Salvesta.
Iga vastusevariant lisatakse eraldi. Küsimusele lisatud vastusevariante kuvatakse ekraani keskosas küsimuse teksti all.

 • Kommentaari lisamine

Küsimusele võib lisada kolme liiki kommentaare: üldine, õige vastuse või vale vastuse kommentaar. Kommentaari lisamiseks kliki sakil “Kommentaar”. Lisa kommentaari tekst vastavasse lahtrisse ja salvesta.

Üldist kommentaari kuvatakse õpilasele iga vastuse korral. Õige vastuse kommentaari kuvatakse õpilasele vaid 100% õige vastuse korral. Vale vastuse kommentaari kuvatakse õpilasele vale või osaliselt vale vastuse korral.

NB! Kursuse kontrolltöö või eksamitesti küsimuste vastuse kommentaare kuvatakse vastajale peale testi sooritamist vaid juhul, kui koolitaja on märkinud, et kommentaare võib õpilastele kuvada.

 • Küsimusele dokumendi lisamine

Küsimusele saab lisada  pilte või muid lisadokumente. Dokument laetakse küsimuse juurde otse arvutist. Selleks kliki sakil „Omadused”. Valikus “Lisa/Muuda dokument” all kliki valikul „Lae fail oma arvutist”. Lae fail üles.

 • Küsimuse aktiveerimine

Koostatav küsimus on passiivses seisus. Kõikide vajalike andmete sisestamise järel muuda küsimuse seis aktiivseks.
Küsimuse seisu muutmisel käivitub küsimuse automaatne kontroll, misjärel õigesti koostatud küsimus muudetakse aktiivseks. Kui küsimuse koostamisel on esinenud vigu, teavitab programm sellest ning küsimuse seis jääb passiivseks. Salvesta.

Foto: Valeri Štšerbatõh

 • Küsimuse eelvaade

Küsimuse eelvaates näeb küsimust, millisena seda kuvatakse õpilastele. Küsimuse eelvaateks vali “op:valikud – Küsimuse eelvaade”.
Küsimuse eelvaates saab küsimusele vastata ning jälgida küsimuse hindamise tulemusi.

Foto: Valeri Štšerbatõh

Kasutatud kirjandus: Tõnis Kannel “Hallhani”, http://www.looduspilt.ee/loodusope/?page=liigitutvustused_liik&id=70

Lünkadega küsimus (LT)

Lünkadega küsimuse mudel sarnaneb ühe õige vastusega küsimuse mudeliga. Küsimuse lünga rippmenüüs avanevad õpilasele vastusevariandid, mille hulgast tuleb valida üks õige vastus. Lünkadega küsimus võib koosneda ühest või mitmest küsimusest. Koostada võib ka lünkteksti.

 • Kausta valimine. Küsimuse mudeli valimine

Kuna küsimused paiknevad kaustades, siis enne küsimuse koostamist peab olema loodud kaust, kuhu koostatav küsimus paigutub. Vali peamenüüst „Küsimused”.
Vaikimisi on avatud kaust, mida viimati selles valikus kasutasid. Kausta vahetamiseks kliki valikul „Vaheta kaust” ja vali kaustapuust sobiv kaust.
Küsimuse mudeli valimiseks kliki „op: Lisa – Uus lünkadega küsimus (LT)”.

 • Küsimuse sisestamine

Täida väli “Pealkiri”.  Määra valiku “Kasutusklass” valik rippmenüüst.
“Küsimuse tekst” väljale sisestatakse küsimus, mitu küsimust või koostatakse lünktekst. Lünka tähistab loogeliste sulgude vahel asetsev ladinakeelne täht (näiteks {a}). Iga lünka tähistab erinev täht. Küsimuste ja lünkade arv ei ole piiratud.
Küsimuse punktide määramisel arvesta, et punktisuumma jaguneb proportsionaalselt kõikide lünkade vahel. Salvesta andmed.

 • Vastuse sisestamine

Lünkadega küsimusel võib olla üks õige ja mitu valet vastust ühes lüngas. Vastamisel valib õpilane ühe õige vastuse lünga rippmenüüst. Igal lüngal on erinevad vastusevalikud, mille hulgast valida üks õige vastus.

Vastusete sisestamisel pakub programm välja lünkade vastuste sisestamise asukohad iga lünga kohta eraldi. Iga lünga esimene (õige) vastusevariant kuvatakse eeltäidetud näidisena. Eeltäidetud vastust tuleb muuta. Vastusevariandi avamiseks kliki vastuse real valikul „Muuda”, misjärel muuda vastuse tüüpi ja vastuse teksti.

Eeltäidetud vastusevarianti saab kustutada juhul, kui lünka on lisatud vastusevariant, mille tüübiks on õige vastus.

Uue vastusevariandi saab lisada klikkides lünga vastusevalikute päises oleval valikul „Add new answer choice”. Vastuse lisamisel või muutmisel salvesta andmed.

Küsimusele lisatud vastusevalikuid kuvatakse lünga kirjetena küsimuse teksti all.

 • Kommentaari lisamine

Küsimusele võib lisada kolme liiki kommentaare: üldine, õige vastuse või vale vastuse kommentaar. Kommentaari lisamiseks kliki sakil “Kommentaar”. Lisa kommentaari tekst vastavasse lahtrisse ja salvesta.

Üldist kommentaari kuvatakse õpilasele iga vastuse korral. Õige vastuse kommentaari kuvatakse õpilasele vaid 100% õige vastuse korral. Vale vastuse kommentaari kuvatakse õpilasele vale või osaliselt vale vastuse korral.

NB! Kursuse kontrolltöö või eksamitesti küsimuste vastuse kommentaare kuvatakse vastajale peale testi sooritamist vaid juhul, kui koolitaja on märkinud, et kommentaare võib õpilastele kuvada.

 • Küsimusele dokumendi lisamine

Küsimusele saab lisada  pilte või muid lisadokumente. Dokument laetakse küsimuse juurde otse arvutist. Selleks kliki sakil „Omadused”. Valikus “Lisa/Muuda dokument” all kliki valikul „Lae fail oma arvutist”. Lae fail üles.

 

 • Küsimuse aktiveerimine

Koostatav küsimus on passiivses seisus. Kõikide vajalike andmete sisestamise järel muuda küsimuse seis aktiivseks. Küsimuse seisu saab muuta saki „Omadused” all valikus „Seis”.
Küsimuse seisu muutmisel käivitub küsimuse automaatne kontroll, misjärel õigesti koostatud küsimus muudetakse aktiivseks. Kui küsimuse koostamisel on esinenud vigu, teavitab programm sellest ning küsimuse seis jääb passiivseks.

Foto: Sven Zacek

 • Küsimuse eelvaade

Küsimuse eelvaates näeb küsimust, millisena seda kuvatakse õpilastele. Küsimuse eelvaadet kuvatakse saki „Küsimuse eelvaade” all.

Küsimuse eelvaates saab küsimusele vastata ning jälgida küsimuse hindamise tulemusi.

Foto: Sven Zacek

Kasutatud kirjandus: Sven Zacek, “Händkakk – pimeduse ja valguse piiril”,http://www.looduspilt.ee/loodusope/?page=liigitutvustused_liik&id=31

 

Arvvastusega küsimus (AK)

Arvvastusega küsimuse korral saab lünga vastuseks olla vaid üks numbriline väärtus. Vastus tuleb sisestada numbrina.Vastus võib olla negatiivne või positiivne täisarv kui ka mittetäisarv. Õpilane sisestab vastuse lünka arvuna. Arvvastusega küsimus võib koosneda ühest või mitmest küsimusest või lünktekstist. Küsimuse hindamisel arvestatakse lünkade vastused proportsionaalselt vastavalt küsimusele määratud punktisummale.

 • Kausta valimine. Küsimuse mudeli valimine

Kuna küsimused paiknevad kasutades, siis enne küsimuse koostamist peab olema loodud kaust, kuhu koostatav küsimus paigutub. Vali peamenüüst „Küsimused”. Vaikimisi on avatud kaust, mida viimati selles valikus kasutasid. Kausta vahetamiseks kliki valikul „Vaheta kaust” ja vali kaustapuust sobiv kaust.
Küsimuse mudeli valimiseks kliki „op: Lisa – Uus arvvastusega küsimus (AK)”.

 • Küsimuse sisestamine

Täida väljad “Pealkiri”.  Määra valiku “Kasutusklass” valik rippmenüüst.
“Küsimuse tekst” väljale sisestatakse küsimus, mitu küsimust või koostatakse lünktekst. Lünka tähistab loogeliste sulgude vahel asetsev ladinakeelne täht (näiteks {a}). Iga lünka tähistab erinev täht. Küsimuste ja lünkade arv ei ole piiratud.
Küsimuse punktide määramisel arvesta, et punktisuumma jaguneb proportsionaalselt kõikide lünkade vahel. Salvesta andmed.

 • Vastuse sisestamine

Arvvastusega küsimuse lünga vastuseks on üks vastusevariant – õige vastus. Vastus võib olla vaid arvuline väärtus. Vastus sisestatakse arvude vahemikuna. Vastuseks võib olla täisarv, mittetäisarv kui ka negatiivne arv.
Näiteks õige vastus on vahemikus 3-5.

Vastuse asukohta küsimuses tähistab lünk, kuhu õpilane sisestab ühe numbrilise väärtuse. Kui sisestatud arv jääb lubatud õige vastuse piiresse, loetakse vastus õigeks.

Arvvastusega küsimus võib sisaldada üht või mitut lünka. Iga lünga tähis on üks tähemärk (näiteks: a), mis küsimuse tekstiosas paikneb loogeliste sulgude vahel. Iga lünga tähemärk on erinev. Iga lünga vastus on arvude vahemik.

NB! Õigeks vastusevariandiks ei tohi sisestada arvu null (0). Selleks tuleb kehtestada nullilähedane arvuvahemik (näiteks -0,1 – 0,2). Õpilase poolt vastuseks sisestatud arv null (0) loetakse õigeks, kui see jääb lubatud arvude vahemikku.

Vastusete sisestamisel pakub programm välja lünkade vastuste sisestamise asukohad iga lünga kohta eraldi, mis on eeltäidetud. Kuvatakse: lünga tähist (ladinakeelset tähte), alumist piirangut (1), ülemist piirangut(1), peab olema täisarv (ei). Lünga õige vastuse sisestamiseks kliki vastuse real valikul „Muuda”. Avanenud valikus „Muuda lünga vastuseid {(lünga tähis)}” muuda lünga alumise ja ülemise piirangu väärtusi. „Peab olema täisarv” rippmenüüst vali, kas vastuse arv on täis- või mittetäisarv. Salvesta.
Iga lünga vastused tuleb eraldi sisestada (muuta).

Küsimuse vastusevalikuid kuvatakse lünga kirjetena küsimuse teksti all.

 • Kommentaari lisamine

Küsimusele võib lisada kolme liiki kommentaare: üldine, õige vastuse või vale vastuse kommentaar. Kommentaari lisamiseks kliki sakil “Kommentaar”. Lisa kommentaari tekst vastavasse lahtrisse ja salvesta.

Üldist kommentaari kuvatakse õpilasele iga vastuse korral. Õige vastuse kommentaari kuvatakse õpilasele vaid 100% õige vastuse korral. Vale vastuse kommentaari kuvatakse õpilasele vale või osaliselt vale vastuse korral.

NB! Kursuse kontrolltöö või eksamitesti küsimuste vastuse kommentaare kuvatakse vastajale peale testi sooritamist vaid juhul, kui koolitaja on märkinud, et kommentaare võib õpilastele kuvada.

 • Küsimusele dokumendi lisamine

Küsimusele saab lisada  pilte või muid lisadokumente. Dokument laetakse küsimuse juurde otse arvutist. Selleks kliki sakil „Omadused”. Valikus “Lisa/Muuda dokument” all kliki valikul „Lae fail oma arvutist”. Lae fail üles.

Foto: Valeri Štšerbatõk

 • Küsimuse aktiveerimine

Koostatav küsimus on passiivses seisus. Kõikide vajalike andmete sisestamise järel muuda küsimuse seis aktiivseks. Küsimuse seisu saab muuta saki „Omadused” all valikus „Seis”.
Küsimuse seisu muutmisel käivitub küsimuse automaatne kontroll, misjärel õigesti koostatud küsimus muudetakse aktiivseks. Kui küsimuse koostamisel on esinenud vigu, teavitab programm sellest ning küsimuse seis jääb passiivseks.

Foto: Valeri Štšerbatõh

 • Küsimuse eelvaade

Küsimuse eelvaates näeb küsimust, millisena seda kuvatakse õpilastele. Küsimuse eelvaadet kuvatakse saki „Küsimuse eelvaade” all.

Küsimuse eelvaates saab küsimusele vastata ning jälgida küsimuse hindamise tulemusi.

Foto: Valeri Štšerbatõh

Kasutatud kirjandus: Arno Peksar “Leevike”, http://www.looduspilt.ee/loodusope/?page=liigitutvustused_liik&id=248

Avatud küsimus (KK)

Avatud ehk vabas vormis vastusega küsimus saab olla vaid kasutusklassiga “eksam”. Avatud küsimuse vastuseks võib sisestada nii tähemärke kui ka numbreid.
Avatud küsimust ei hinnata programmi poolt automaatselt. Peale avatud küsimusele vastamist jääb küsimus „hindamata” seisu. Avatud küsimus hinnatakse koolitaja poolt, misjärel lisatakse vastusele punktid ning muutub testi tulemus. Vastuse hindamisel saab koolitaja soovi korral õpilase vastusele lisada kommentaari.

 • Kausta valimine. Küsimuse mudeli valimine

Kuna küsimused paiknevad kasutades, siis enne küsimuse koostamist peab olema loodud kaust, kuhu loodav küsimus paigutub. Vali peamenüüst Küsimused/vali kaust/op: lisa –uus vabas vormis vastusega küsimus (KK)

 • Küsimuse sisestamine

Täida väljad: pealkiri, küsimuse tekst. Määra avatud küsimuse kasutusklassiks „eksami”, lisa punktid ja salvesta.

 • Küsimusele dokumendi lisamine

Soovi korral saab küsimusele lisada dokumendi laadides selle üles serverist või otse arvutist.

Foto: Valeri Štšerbatõh

Kommentaari lisamine

Küsimusele võib lisada kommentaare. Kommentaarid liigituvad: üldine, õige vastuse või vale vastuse kommentaar. Kommentaari lisamiseks kliki valitud kommentaari rea lõpus oleval ikoonil. Sisesta soovitud vastuse kommentaar ja salvesta.

Avatud küsimusel puuduvad õiged ja valed vastusevalikud, mistõttu tuleb automaatselt kuvatavate kommentaaride puhul seda arvestada!

NB! Kursuse kontrolltöö või eksamitesti küsimuste vastuse kommentaare kuvatakse vastajale peale testi sooritamist vaid juhul, kui koolitaja on määranud kommentaarid nähtavaks.

Avatud küsimuse hindamisel saab koolitaja lisada õpilasele individuaalse kommentaari.

 • Küsimuse aktiveerimine

Koostatav küsimus on passiivses seisus. Kõikide vajalike andmete sisestamise järel muuda küsimuse seis aktiivseks.

 • Küsimuse eelvaade

Küsimuse eelvaateks vali op:valikud – Küsimuse eelvaade.
Küsimuse eelvaade avab küsimuse sellisena nagu seda õpilase vaates kuvatakse.


Kasutatud allikas: www.looduspilt.ee/loodusope

Suure hulga küsimuste lisamine

Küsimuste impordi juurde on loodud uus võimalus küsimuste lisamiseks ja muutmiseks. Valikut võib kasutada üksikute kui ka suure hulga küsimuste puhul. Uus valik katab küsimuste impordi kui ka küsimuste ekspordi-impordi funktsiooni, olles paindlikum ja mugavam kasutada.

Funktsionaalsusega saab lisada ja muuta kahte tüüpi küsimusi –  ühe õige valikvastusega (YV) ja mitme õige valikvastusega (MV) küsimusi.

Küsimuste lisamine keskkonda

Uute küsimuste lisamine keskkonda toimub õpetaja liideses, menüüpunktis “Küsimused”. Vali kaust, kuhu soovid küsimusi lisada. Vajadusel vaheta kausta. Vali op: Lisa rippmenüüst “Sisesta mitu küsimust korraga”Küsimuste lisamine on jagatud kaheks plokiks: “küsimuste parameetrid” ja “küsimused”. Küsimuste parameetrite plokis määratakse küsimustele ühised tingimused (kasutusklass, punktid).

Küsimuste väljale saab lisada ka eksporditud küsimusi, mida on võimalik koos uute lisatavate küsimustega üheaegselt muuta. Sel juhul tuleb valida, kas soovitakse kõikide alljärgnevate küsimuste tingimusi muuta või mitte. Eksporditud küsimuste ees on programmi poolt lisatud numeratsiooni, mida ei tohi muuta juhul, kui soovid säilitada eksporditud küsimuse endisi parameetreid.

Lisatavatest ja muudetavatest küsimustest saab koheselt testi koostada. Soovi korral tuleb märkida valik aktiivseks.

Küsimuste lisamise teise ploki moodustavad küsimused. Lisa väljale „Küsimused“ uued või varem baasis olnud ja eksporditud küsimused. Küsimuste lisamise lihtsustamiseks on väljal kaks näidist küsimuste koostamise kohta. Kustuta näidised enne salvestamist!

Küsimuste koostamise tingmärgid on järgmised:

Õige vastus +

Vale vastus  –

Vastuse kommentaar (kuvatakse iga vastuse korral) *

Pea meeles, et mitme õige valikvastusega küsimuse korral peab õigeid vastuseid olema 1/3 ja valesid vastuseid olema 2/3 kogu küsimuse vastuste hulgast. Küsimuse tüübi määrab programm automaatselt.

Kui soovite küsimustest koheselt testi koostada (testi koostamise valik on aktiivne), kuvatakse peale andmete salvestamist testi. Kui soovite küsimused kausta salvestada, kuvatakse salvestatud küsimusi kaustas.

Peale salvestamist kuvatakse küsimuste eelvaadet. Salvesta küsimused enne väljalt lahkumist!