Arvvastusega küsimus (AK)

Arvvastusega küsimuse korral saab lünga vastuseks olla vaid üks numbriline väärtus. Vastus tuleb sisestada numbrina.Vastus võib olla negatiivne või positiivne täisarv kui ka mittetäisarv. Õpilane sisestab vastuse lünka arvuna. Arvvastusega küsimus võib koosneda ühest või mitmest küsimusest või lünktekstist. Küsimuse hindamisel arvestatakse lünkade vastused proportsionaalselt vastavalt küsimusele määratud punktisummale.

  • Kausta valimine. Küsimuse mudeli valimine

Kuna küsimused paiknevad kasutades, siis enne küsimuse koostamist peab olema loodud kaust, kuhu koostatav küsimus paigutub. Vali peamenüüst „Küsimused”. Vaikimisi on avatud kaust, mida viimati selles valikus kasutasid. Kausta vahetamiseks kliki valikul „Vaheta kaust” ja vali kaustapuust sobiv kaust.
Küsimuse mudeli valimiseks kliki „op: Lisa – Uus arvvastusega küsimus (AK)”.

  • Küsimuse sisestamine

Täida väljad “Pealkiri”.  Määra valiku “Kasutusklass” valik rippmenüüst.
“Küsimuse tekst” väljale sisestatakse küsimus, mitu küsimust või koostatakse lünktekst. Lünka tähistab loogeliste sulgude vahel asetsev ladinakeelne täht (näiteks {a}). Iga lünka tähistab erinev täht. Küsimuste ja lünkade arv ei ole piiratud.
Küsimuse punktide määramisel arvesta, et punktisuumma jaguneb proportsionaalselt kõikide lünkade vahel. Salvesta andmed.

  • Vastuse sisestamine

Arvvastusega küsimuse lünga vastuseks on üks vastusevariant – õige vastus. Vastus võib olla vaid arvuline väärtus. Vastus sisestatakse arvude vahemikuna. Vastuseks võib olla täisarv, mittetäisarv kui ka negatiivne arv.
Näiteks õige vastus on vahemikus 3-5.

Vastuse asukohta küsimuses tähistab lünk, kuhu õpilane sisestab ühe numbrilise väärtuse. Kui sisestatud arv jääb lubatud õige vastuse piiresse, loetakse vastus õigeks.

Arvvastusega küsimus võib sisaldada üht või mitut lünka. Iga lünga tähis on üks tähemärk (näiteks: a), mis küsimuse tekstiosas paikneb loogeliste sulgude vahel. Iga lünga tähemärk on erinev. Iga lünga vastus on arvude vahemik.

NB! Õigeks vastusevariandiks ei tohi sisestada arvu null (0). Selleks tuleb kehtestada nullilähedane arvuvahemik (näiteks -0,1 – 0,2). Õpilase poolt vastuseks sisestatud arv null (0) loetakse õigeks, kui see jääb lubatud arvude vahemikku.

Vastusete sisestamisel pakub programm välja lünkade vastuste sisestamise asukohad iga lünga kohta eraldi, mis on eeltäidetud. Kuvatakse: lünga tähist (ladinakeelset tähte), alumist piirangut (1), ülemist piirangut(1), peab olema täisarv (ei). Lünga õige vastuse sisestamiseks kliki vastuse real valikul „Muuda”. Avanenud valikus „Muuda lünga vastuseid {(lünga tähis)}” muuda lünga alumise ja ülemise piirangu väärtusi. „Peab olema täisarv” rippmenüüst vali, kas vastuse arv on täis- või mittetäisarv. Salvesta.
Iga lünga vastused tuleb eraldi sisestada (muuta).

Küsimuse vastusevalikuid kuvatakse lünga kirjetena küsimuse teksti all.

  • Kommentaari lisamine

Küsimusele võib lisada kolme liiki kommentaare: üldine, õige vastuse või vale vastuse kommentaar. Kommentaari lisamiseks kliki sakil “Kommentaar”. Lisa kommentaari tekst vastavasse lahtrisse ja salvesta.

Üldist kommentaari kuvatakse õpilasele iga vastuse korral. Õige vastuse kommentaari kuvatakse õpilasele vaid 100% õige vastuse korral. Vale vastuse kommentaari kuvatakse õpilasele vale või osaliselt vale vastuse korral.

NB! Kursuse kontrolltöö või eksamitesti küsimuste vastuse kommentaare kuvatakse vastajale peale testi sooritamist vaid juhul, kui koolitaja on märkinud, et kommentaare võib õpilastele kuvada.

  • Küsimusele dokumendi lisamine

Küsimusele saab lisada  pilte või muid lisadokumente. Dokument laetakse küsimuse juurde otse arvutist. Selleks kliki sakil „Omadused”. Valikus “Lisa/Muuda dokument” all kliki valikul „Lae fail oma arvutist”. Lae fail üles.

Foto: Valeri Štšerbatõk

  • Küsimuse aktiveerimine

Koostatav küsimus on passiivses seisus. Kõikide vajalike andmete sisestamise järel muuda küsimuse seis aktiivseks. Küsimuse seisu saab muuta saki „Omadused” all valikus „Seis”.
Küsimuse seisu muutmisel käivitub küsimuse automaatne kontroll, misjärel õigesti koostatud küsimus muudetakse aktiivseks. Kui küsimuse koostamisel on esinenud vigu, teavitab programm sellest ning küsimuse seis jääb passiivseks.

Foto: Valeri Štšerbatõh

  • Küsimuse eelvaade

Küsimuse eelvaates näeb küsimust, millisena seda kuvatakse õpilastele. Küsimuse eelvaadet kuvatakse saki „Küsimuse eelvaade” all.

Küsimuse eelvaates saab küsimusele vastata ning jälgida küsimuse hindamise tulemusi.

Foto: Valeri Štšerbatõh

Kasutatud kirjandus: Arno Peksar “Leevike”, http://www.looduspilt.ee/loodusope/?page=liigitutvustused_liik&id=248