Lünkadega küsimus (LT)

Lünkadega küsimuse mudel sarnaneb ühe õige vastusega küsimuse mudeliga. Küsimuse lünga rippmenüüs avanevad õpilasele vastusevariandid, mille hulgast tuleb valida üks õige vastus. Lünkadega küsimus võib koosneda ühest või mitmest küsimusest. Koostada võib ka lünkteksti.

  • Kausta valimine. Küsimuse mudeli valimine

Kuna küsimused paiknevad kaustades, siis enne küsimuse koostamist peab olema loodud kaust, kuhu koostatav küsimus paigutub. Vali peamenüüst „Küsimused”.
Vaikimisi on avatud kaust, mida viimati selles valikus kasutasid. Kausta vahetamiseks kliki valikul „Vaheta kaust” ja vali kaustapuust sobiv kaust.
Küsimuse mudeli valimiseks kliki „op: Lisa – Uus lünkadega küsimus (LT)”.

  • Küsimuse sisestamine

Täida väli “Pealkiri”.  Määra valiku “Kasutusklass” valik rippmenüüst.
“Küsimuse tekst” väljale sisestatakse küsimus, mitu küsimust või koostatakse lünktekst. Lünka tähistab loogeliste sulgude vahel asetsev ladinakeelne täht (näiteks {a}). Iga lünka tähistab erinev täht. Küsimuste ja lünkade arv ei ole piiratud.
Küsimuse punktide määramisel arvesta, et punktisuumma jaguneb proportsionaalselt kõikide lünkade vahel. Salvesta andmed.

  • Vastuse sisestamine

Lünkadega küsimusel võib olla üks õige ja mitu valet vastust ühes lüngas. Vastamisel valib õpilane ühe õige vastuse lünga rippmenüüst. Igal lüngal on erinevad vastusevalikud, mille hulgast valida üks õige vastus.

Vastusete sisestamisel pakub programm välja lünkade vastuste sisestamise asukohad iga lünga kohta eraldi. Iga lünga esimene (õige) vastusevariant kuvatakse eeltäidetud näidisena. Eeltäidetud vastust tuleb muuta. Vastusevariandi avamiseks kliki vastuse real valikul „Muuda”, misjärel muuda vastuse tüüpi ja vastuse teksti.

Eeltäidetud vastusevarianti saab kustutada juhul, kui lünka on lisatud vastusevariant, mille tüübiks on õige vastus.

Uue vastusevariandi saab lisada klikkides lünga vastusevalikute päises oleval valikul „Add new answer choice”. Vastuse lisamisel või muutmisel salvesta andmed.

Küsimusele lisatud vastusevalikuid kuvatakse lünga kirjetena küsimuse teksti all.

  • Kommentaari lisamine

Küsimusele võib lisada kolme liiki kommentaare: üldine, õige vastuse või vale vastuse kommentaar. Kommentaari lisamiseks kliki sakil “Kommentaar”. Lisa kommentaari tekst vastavasse lahtrisse ja salvesta.

Üldist kommentaari kuvatakse õpilasele iga vastuse korral. Õige vastuse kommentaari kuvatakse õpilasele vaid 100% õige vastuse korral. Vale vastuse kommentaari kuvatakse õpilasele vale või osaliselt vale vastuse korral.

NB! Kursuse kontrolltöö või eksamitesti küsimuste vastuse kommentaare kuvatakse vastajale peale testi sooritamist vaid juhul, kui koolitaja on märkinud, et kommentaare võib õpilastele kuvada.

  • Küsimusele dokumendi lisamine

Küsimusele saab lisada  pilte või muid lisadokumente. Dokument laetakse küsimuse juurde otse arvutist. Selleks kliki sakil „Omadused”. Valikus “Lisa/Muuda dokument” all kliki valikul „Lae fail oma arvutist”. Lae fail üles.

 

  • Küsimuse aktiveerimine

Koostatav küsimus on passiivses seisus. Kõikide vajalike andmete sisestamise järel muuda küsimuse seis aktiivseks. Küsimuse seisu saab muuta saki „Omadused” all valikus „Seis”.
Küsimuse seisu muutmisel käivitub küsimuse automaatne kontroll, misjärel õigesti koostatud küsimus muudetakse aktiivseks. Kui küsimuse koostamisel on esinenud vigu, teavitab programm sellest ning küsimuse seis jääb passiivseks.

Foto: Sven Zacek

  • Küsimuse eelvaade

Küsimuse eelvaates näeb küsimust, millisena seda kuvatakse õpilastele. Küsimuse eelvaadet kuvatakse saki „Küsimuse eelvaade” all.

Küsimuse eelvaates saab küsimusele vastata ning jälgida küsimuse hindamise tulemusi.

Foto: Sven Zacek

Kasutatud kirjandus: Sven Zacek, “Händkakk – pimeduse ja valguse piiril”,http://www.looduspilt.ee/loodusope/?page=liigitutvustused_liik&id=31