Mitme õige vastusega küsimus (MV)

Mitme õige vastusega küsimusel võib olla valikvastustes üks või mitu õiget vastust. Küsimuse koostamisel tuleb arvestada, et õigete vastuste osakaal oleks 1/3 vastuste koguarvust (vt „Vastuste hindamine”).

  • Kausta valimine. Küsimuse mudeli valimine

Kuna küsimused paiknevad kaustades, siis enne küsimuse koostamist peab olema loodud kaust, kuhu koostatav küsimus paigutub. Vali peamenüüst “Küsimused”.
Vaikimisi on avatud kaust, mida viimati selles valikus kasutasid. Kausta vahetamiseks kliki valikul “Vaheta kaust” ja vali kaustapuust sobiv kaust.
Küsimuse mudeli valimiseks kliki “op: Lisa – Uus mitme õige vastusega küsimus (MV)”.

 

  • Küsimuse sisestamine

Täida väljad “Pealkiri”, “Küsimuse tekst”. Määra valiku “Kasutusklass” valik rippmenüüst. Lisa küsimuse punktid. Salvesta.

 

  • Vastuse sisestamine

Mitme õige vastusega küsimusel võib olla üks või mitu õiget vastust ning mitu valet vastust. Küsimuse esitamisel kuvatakse õpilasele vastuse valikud, mille hulgast tuleb valida õige(d) vastus(ed).

Vastusevariandid lisatakse valikus “Lisa uus vastusevariant”. Määra vastusevariandi liik (õige/vale) rippmenüüst ning sisesta vastuse tekst. Salvesta.
Iga vastusevariant lisatakse eraldi. Küsimusele lisatud vastusevariante kuvatakse ekraani keskosas küsimuse teksti all.

  • Kommentaari lisamine

Küsimusele võib lisada kolme liiki kommentaare: üldine, õige vastuse või vale vastuse kommentaar. Kommentaari lisamiseks kliki sakil “Kommentaar”. Lisa kommentaari tekst vastavasse lahtrisse ja salvesta.

Üldist kommentaari kuvatakse õpilasele iga vastuse korral. Õige vastuse kommentaari kuvatakse õpilasele vaid 100% õige vastuse korral. Vale vastuse kommentaari kuvatakse õpilasele vale või osaliselt vale vastuse korral.

NB! Kursuse kontrolltöö või eksamitesti küsimuste vastuse kommentaare kuvatakse vastajale peale testi sooritamist vaid juhul, kui koolitaja on märkinud, et kommentaare võib õpilastele kuvada.

  • Küsimusele dokumendi lisamine

Küsimusele saab lisada  pilte või muid lisadokumente. Dokument laetakse küsimuse juurde otse arvutist. Selleks kliki sakil „Omadused”. Valikus “Lisa/Muuda dokument” all kliki valikul „Lae fail oma arvutist”. Lae fail üles.

  • Küsimuse aktiveerimine

Koostatav küsimus on passiivses seisus. Kõikide vajalike andmete sisestamise järel muuda küsimuse seis aktiivseks.
Küsimuse seisu muutmisel käivitub küsimuse automaatne kontroll, misjärel õigesti koostatud küsimus muudetakse aktiivseks. Kui küsimuse koostamisel on esinenud vigu, teavitab programm sellest ning küsimuse seis jääb passiivseks. Salvesta.

Foto: Valeri Štšerbatõh

  • Küsimuse eelvaade

Küsimuse eelvaates näeb küsimust, millisena seda kuvatakse õpilastele. Küsimuse eelvaateks vali “op:valikud – Küsimuse eelvaade”.
Küsimuse eelvaates saab küsimusele vastata ning jälgida küsimuse hindamise tulemusi.

Foto: Valeri Štšerbatõh

Kasutatud kirjandus: Tõnis Kannel “Hallhani”, http://www.looduspilt.ee/loodusope/?page=liigitutvustused_liik&id=70