Testi haldamine

Testide haldamine võtab kokku erinevate testide ja nendega opereerimise aspektid:

 • erinevaks kasutusotstarbeks koostatud harjutustestid (õpiku test, õpilase koostatud test, vigade parandus)
 • testi otsimine ja muutmine
 • testi varukoopia ja varukoopiast testi taastamine

Testi otsimine andmebaasist

Edutizeris koostatud testid salvestuvad testis olevate küsimuste kaustade juurde. Testi saab otsida õppekeskkonnast küsimuste kausta või otsinguandmete järgi.

 • Testi otsimine kaustast

Testi leidmiseks kaustast vali õpetaja liideses „Testid”. Kuvatud kaustade nimekirjast leia kaust, milles paikneb otsitav test. Kliki kausta nimetusel. Saki „Aktiivsed”all avaneb nimekiri kausta aktiivsetest testidest. Saki „Passiivsed” all paiknevad kausta passivsed testid.

 • Testi otsimine otsingu abil

Laiendatud otsing aitab testi leida järgmiste otsinguandmete abil:

 • Kaust ja selle alateemad
 • Kiirkaust ja selle alagrupid
 • Testi koostamise ajavahemik
 • Koostamise kuupäev
 • Pealkiri
 • Juhend
 • Raskustase
 • Kasutusklass

Laiendatud otsingu kasutamiseks vali õpetaja liideses „Testid”, vali op: otsi. Testi otsinguks võib valida ühe või mitu parameetrit. Otsinguandmete alusel leitud testide nimekirjas on nii aktiivsed kui ka passiivsed testid.

Nimekirjas kuvatakse järgmisi testi andmeid:

 • Testi pealkiri
 • Raskustase
 • Kasutusklass
 • Küsimuste arv
 • Maksimaalsed punktid
 • Seis
 • Muudetud

Testi andmete avamiseks kliki testi pealkirjal.

Testi muutmine

Testi muutmiseks on programmis kaks võimalust: testi andmete muutmine ja testi staatuse muutmine.

 • Testi andmete muutmine

Testi andmete muutmine võimaldab muuta kõiki testi esialgseid andmeid sh testi omadusi, kasutusklassi ja testis paiknevaid küsimusi. Testi andmete muutmine peaks siiski olema võimalus testi korrigeerimiseks. Laialdasemate testi andmete muutmise asemel tuleks kaaluda uue testi koostamist.

Testi andmete muutmine muudab olemasoleva testi andmeid üle programmi sh arhiveeritud testi juures. Seetõttu testi oluliste andmete muutmisel tuleks kaaluda testist koopia loomist ja selle muutmist vastavalt vajadustele. Sel juhul säilib algne test ning muudatusi viiakse sisse uues testis.

Testi muutmise viimase operatsioonina salvestatakse testi andmed ja muudetakse testi staatus aktiivseks või passiivseks. Testi aktiivseks muutmisel kontrollib programm testi andmete vastavust nõuetele. Juhul kui testi andmed ei vasta testis ettenähtud parameetritele, ei muuda programm testi aktiivseks, andes sellekohase hoiatuse.

Testi andmete muutmise käigus saab muuta:

 • Testi pealkirja
 • Juhendit
 • Testi osi
 • Raskustaset
 • Kasutusklassi
 • Testi omadusi
 • Testi osa pealkirja
 • Testi osa ajapiirangut
 • Testi osa juhendit
 • Testi osa küsimusi
 • Testi kiirkausta

Testi andmete muutmine toimub õpetaja liideses valikus „Testid”. Leia test kaustast või otsinguandmete abil. Vali op: muuda – Muuda testi andmeid.

 • Testi staatuse muutmine

Koostatud testil võib olla kaks staatust: aktiivne või passiivne. Aktiivne harjutustest on õpilastele kättesaadav õppematerjalide valikus. Aktiivset harjutustesti võib lisada õpiku peatükile või kasutada kontrolltöö testina. Vaid aktiivset eksamitesti on võimalik siduda kursuse kontrolltöö või eksamiga.

Passiivses seisus testid on õpilasele kättesaamatud. Neid ei saa siduda õpikute ega kursuse õppetöö vormidega. Passiivsesse seisu salvestuvad ka need testid, mis läbinud testi automaatkontrolli, ei vasta testis ettenähtud tingimustele. Passiivses seisus võib hoida teste, mille kättesaadavust soovitakse piirata.

Testi muutmise käigus saab muuta testi esialgset staatust. Selleks vali õpetaja liideses „Testid”. Leia soovitud test kaustast või otsinguandmete alusel ja vali op:muuda – Muuda test aktiivseks/passiivseks.

Testi kustutamine

Õppekeskkonnast saab kustutada nii aktiivseid kui ka passiivseid teste. Kustutatud test säilib  arhiveeritud tulemustes sh säilivad õpilase testis antud vastused.

Test kustutamine toimub õpetaja liideses valikus „Testid”. Leia test kaustast või otsinguandmete abil. Vali op:muuda – Tõsta testide arhiivi.

Õpiku harjutustest

Õpiku peatükile saab lisada harjutusi. Õpikule lisatav test on kasutusklassiga „harjutus” ning staatusega „aktiivne”.

Õpilasele on test nähtav valikus „Õppematerjalid”. Õpilase liideses paiknevad kursusega seotud õpikud valikus „Jooksvate kursuste materjalid” või „Eelmiste kursuste materjalid”. Juhul, kui õpik ei ole seotud kursusega, paikneb õpik valikus „Kõik materjalid”, mille kaustadest tuleb õpilasel leida õpik ja selle harjutustestid.

Aktiivse kursuse juures paiknev õpik on õpilasele nähtav kursuse andmete lehel saki „Õppematerjalid” all.

Õpiku harjutustesti võib õpilane sooritada korduvalt, sh arvestatakse viimast testi tulemust. Testile kehtestatud ajalimiiti ei rakendata, mistõttu võib õpilane testi sooritada sobivas tempos, olenemata määratud ajaperioodist. Testi sooritamine ei katke ajaperioodi lõppemisel. Õpikule lisatud harjutustestile, mille sooritustase on 25- 99 protsendi vahel, võib õpilane koostada vigade paranduse.

Õpiku peatükile harjutustesti lisamine toimub õpetaja liideses valikus “Õpikud” õpiku koostamise või muutmise käigus.

Vigade parandus

Vigade paranduse eesmärk on drillida õpilase teadmisi harjutustesti küsimustes, milles eksiti. Vigade paranduse koostab õpilane õpilase liideses peale õpikule lisatud harjutustesti sooritamist. Vigade paranduse saab koostada juhul, kui harjutustesti tulemus on vahemikus 25-99%.

Testi koostamiseks  tuleb õpilasel peale harjutustesti sooritamist klikata valikul “Vigade parandus”. Test koostatake programmi poolt neist harjutustesti küsimustest, millele õpilane vastas osaliselt või täielikult valesti. Koostatud testid paigutuvad õpilase liideses valikus ”Vigade parandused” ning neid saab õpilane korduvalt sooritada. Soovi korral võib õpilane vigade paranduse testi kustutada.

Valikus „Vigade parandused” kuvatakse koostatud vigade paranduse testi järgmisi andmeid:

 • Testi pealkirja
 • Viimast tulemust
 • Küsimuste arvu testis
 • Koostamise kuupäeva

Vigade parandused paiknevad õpilase liideses ikooni „Minu kaust”all. Valikus „Minu harjutused” allmenüüs „Vigade parandused”.

Testi varukoopia

Edutizer võimaldab eksportida ja importida teste ühest arvutist teise kasutades selleks testi varukoopiat. Testi varukoopia on formaadis EDT.

Varukoopia loomiseks leia soovitud test andmebaasist. Testi avatud andmete lehel vali op: salvesta – Salvesta testi varukoopia. Programm annab teada: testi varukoopia salvestatakse _export kataloogi Dokumendi halduris, Edutizeri serveris. Varukoopia faili nimi (EDT laiend lisatakse automaatselt)

Varukoopia testi nimetus on vaikimisi sama, mis algtestil, millele on lisatud varukoopia salvestamise kuupäev ja EDT laiend.
Alla laetud testi varukoopiat saab kasutada kõikides Edutizeri kasutajaõigustega organisatsioonides. Näiteks võite salvestada varukoopia mälupulgale ja kasutada seda teises Edutizerit kasutavas organisatsioonis.

Testi taastamine varukoopiast

Kui soovite taastada testi varukoopia, on seda võimalik üleslaadida EDT fail Edutizeri serveri kaudu õpetaja liidese peamenüüs asuvas valikus „Dokumendid”.

Selleks vali õpetaja liideses „Testid” ja op: lisa – Taasta testi varukoopia. Varukoopia faili nimi vali serverist. Vali kaust, kuhu varukoopia paigutub. Edutizer loob alamkaustad, paigutades testi (koos sinna kuuluvate andmetega) loodud kausta.

Programm annab teada: testi varukoopia salvestatakse _export kataloogi Dokumendi halduris, Edutizeri serveris.Varukoopia faili nimi (EDT laiend lisatakse automaatselt).

Õpilase harjutustestid

Iseseisvaks õppimiseks saab õpilane endale soovi korral koostada harjutusteste.

Õpetaja liideses koostatud aktiivsed küsimused kasutusklassiga „harjutus” ja „mõlemad” on õpilasele kasutatavad testide koostamiseks. Õpilane, valides õpilase liideses teemakohase kausta, saab koostada harjutusi iseseisvaks õppeks. Õpilase koostatud harjutused koosnevad kuni kümnest küsimusest ning on seotud valitud kausta ja allhargnevate kaustadega.

Koostatud testid paiknevad õpilase liideses valikus „Minu harjutused”. Õpilane saab koostatud teste korduvalt sooritada. Soovi korral saab teste kustutada.

Õpilase harjutused paiknevad õpilase liideses ikooni „Minu kaust” valikus „Minu harjutused”.