Testi koostamine

Edutizeri keskkonnas saab koostada teste kuuel erineval moel:

 • Testi automaatne genereerimine
 • Dünaamilise testi koostamine
 • Tasemelise testi koostamine
 • Dünaamilise tasemelise testi koostamine
 • Imporditud küsimustest testi koostamine
 • Lihtsa testi koostamine
 • Õpilase harjutustesti koostamine
Käesolev peatükk käsitleb erinevate testide koostamist.

Imporditud küsimustest testi koostamine

Kiireim ja mugavam võimalus testide koostamisel on küsimuste koostamine Wordi tekstitöötlusprogrammis, nende importimine õppekeskkonda ning ületoodud küsimustest testi koostamine.

Küsimuste import võimaldab küsimusi Wordi dokumendina koostada ning seejärel programmi üle kanda. Küsimuste eksport võimaldab programmis olevaid küsimusi Wordi dokumendina esitada. Selline võimalus lihtsustab õpetajal suure hulga küsimuste koostamist või muutmist ja nende ülekandmist Edutizeri keskkonda ning vastupidi. Imporditud küsimustest testi koostamine toimub järgmiste etappida kaupa:

 • Küsimuste koostamine
 • Küsimuste import
 • Testi koostamine

Edutizerisse küsimuste importimisel (kui ka eksportimisel) on programmi poolt lubatud kasutada vaid kahte küsimuse mudelt: ühe – ja mitme õige valikvastusega küsimust.

 • Küsimuste koostamine

Küsimuste koostamisel tuleb järgida kokkuleppelisi tähiseid:

+ tähistab õiget vastust

– tähistab vale vastust

* tähistab vastuse kommentaari (sh kehtib vaid üks kommentaari tüüp – vale või osaliselt vale vastuse kommentaar)

Kõik muud tähemärgid on programmile eksitavad. Moodusta küsimused ja salvesta fail.

 •  Küsimuste importimine

Küsimuste importimiseks vali õpetaja liideses peamenüüst „Küsimused”. Vali küsimuste kaust, millega soovid imporditavad küsimused siduda. Vali op:lisa – Impordi küsimusi Wordi failist.

Leia ja lae üles küsimuste fail. Täida järgmised väljad:

 • Küsimuste pealkirja algus
 • Raskustase
 • Kasutusklass
 • Punktid

Kõik imporditavad küsimused on sama raskustaseme, kasutuklassi ja punktisummaga. Imporditud küsimuste pealkirjale lisab programm numeratsiooni ja määrab vastavalt vastustele küsimuse tüübi (mudeli). Salvesta andmed.

 •  Testi koostamine

Edutizer pakub võimalust imporditud küsimustest testi koostamist. Selleks märgi valik „Koosta nendest küsimustest test”. Täida järgmised väljad:

 • Testi pealkiri
 • Kirjeldus

Märgi küsimused, mida soovid testi lisada. Küsimuste märkimiseks tee „linnuke” küsimuse ees olevasse ruutu. Küsimuste märkimata jätmisel määratakse testi kõik failist imporditud küsimused. Salvesta andmed.

 

Koostatud test on aktiivses seisus. Imporditud küsimustest koostatud test koosneb neist küsimustest ja küsimuste arvust, mida testi koostaja testi kinnitab.

Testi küsimuste eelvaateks märgi testi küsimused ja vali op:valikud – Kuva küsimused eelvaates.

Genereeritud testi koostamine

Testi automaatne genereerimine tagab võimaluse testi kiireks koostamiseks.
Automaatselt genereeritud test võib omaduselt olla dünaamiline või lihtne test. Testi omadus sõltub küsimuste hulgast testis  ja õpilase esitatavate küsimuste hulgast.  Juhul, kui testi küsimuste arv ja õpilasele esitatavate küsimuste arv on sama, on tegemist lihtsa testiga.  Kui testi küsimuste arv on suurem õpilasele esitatavate küsimuste arvust, on tegemist dünaamilise testiga. Genereeritud testi osade arv ja maht ei ole piiratud.
Testi koostamine toimub järgmiste etappide kaupa:

 • Testi vormistamine
 • Testi osa(de) vormistamine
 • Testi staatuse määramine

Genereeritud testi koostamine toimub õpetaja liideses valikus „Testid”. Vali op: lisa –  Testi automaatne genereerimine.

 • Testi vormistamine

Genereeritud testi korral määratakse testi vormistamisel testi ja testiosade parameetrid (näit. küsimuste arv testiosas, õpilastele esitatavate küsimuste arv jms). Kõik testiosad on sarnaste tingimustega. Testi vormistamiseks täida järgmised väljad:

 • Testi pealkiri
 • Juhend
 • Testi osade arv
 • Küsimuste arv testiosas
 • Õpilasele kuvatavate küsimuste arv
 • Raskustase
 • Kasutusklass
 • Vali testi küsimuse tüübid (mudelid)

Salvesta andmed.

 • Testiosa(de) vormistamine

Kõik testiosa(de) andmed määratakse ühes valikus. Täida järgmised väljad:

 • Testiosa pealkiri
 • Juhend (va esimene testiosa)
 • Vali küsimuste teemad

Esimese testiosa juhendit, mis järgneb testi juhendile, ei kuvata õpilasele testi sooritamisel. Teise ja iga järgmise testiosa juhend, mis  juhatab sisse uue testiosa, kuvatakse õpilastele. Küsimuste teemade valikus määra iga testiosa kohta küsimuste kaust, millest valitakse testiossa küsimusi. Salvesta andmed.

Programm valib kaustast  määratud arvu küsimusi, kuvades need eelvaatena. Salvesta andmed.

 

 • Testi staatuse muutmine

Peale testi andmete salvestamist on koostatud test passiivses seisus. Testi staatuse muutmiseks vali op:muuda – Muuda test aktiivseks.

Testi andmeid, valitud küsimusi ja testi sidumist kiirkaustaga saab muuta testi muutmise käigus. Testi küsimuste eelvaateks märgi testi küsimused ja vali op:valikud – Kuva küsimused eelvaates.

Dünaamilise testi koostamine

Dünaamiline test koosneb küsimuste kogumist, mille hulgast testi valitakse ettemääratud hulk küsimusi. Küsimuste valikul lähtub programm õpilase individuaalsusest, valides testi küsimusi, millele õpilane pole veel vastanud, on vastanud valesti või osaliselt õigesti. Kui kogumis on valdavalt küsimused, millele õpilane pole veel vastanud, toimub valik juhuslikkuse alusel.
Küsimuste valimisel dünaamilise testi kogumisse tuleb arvestada, et need oleksid võrreldava keerukuse ja mahuga. Küsimuste variatiivsust arvestades peab küsimuste hulk kogumis olema piisav, mis võimaldaks erinevate küsimuste esitamist testis. Dünaamilise testi osade arv ja maht ei ole piiratud. Testi koostamine toimub vähemalt järgmiste etappide kaupa:

 • Testi vormistamine
 • Testi esimese osa vormistamine
 • Testi esimese osa sisu vormistamine
 • Testi järgmise osa vormistamine * (juhul, kui testil on mitu osa)
 • Testi järgmise osa sisu vormistamine * (juhul, kui testil on mitu osa)
 • Testi sidumine kiirkaustaga
 • Testi staatuse määramine

Dünaamilise testi koostamine toimub õpetaja liideses valikus „Testid”. Vali op:lisa – Testi koostamine.

dün.testi koostamine1

 • Testi vormistamine

Testi vormistamiseks täida järgmised väljad:

 • Testi pealkiri
 • Testi juhend
 • Testi osade arv
 • Raskustase
 • Kasutusklass
 • Testi omadused (Märgi dünaamiline)

Dünaamilisel testil võib olla üks või mitu testiosa. Salvesta andmed.

dün testi koostamine2

 • Testi osa vormistamine

Täida järgmised väljad:

 • Testi osa pealkiri
 • Ajapiirang
 • Õpilasele esitatavate küsimuste arv
 • Juhend

Testi esimese osa juhendit ei kuvata õpilasele testi sooritamise käigus. Salvesta andmed.

dün.testi koostamine3

 • Testi osa sisu vormistamine

Testi osa sisus toimub küsimuste lisamine testiossa. Vali küsimuste kaust (rippmenüüs) või leia küsimused otsinguandmete alusel. Vali op:otsi.

dün testi koostamine4

Programm kuvab otsingutingimustele vastavaid küsimusi. Märgi sobivad küsimused ja vali op: lisa – Lisa küsimused. Valitud küsimused lisati testiosale. Salvesta andmed.

dün.testi koostamine4

Järgmise testiosa ja testiosa sisu vormistamine sarnaneb eelmise testiosa vormistamisega. Teise ja iga järgneva testiosa juhend, mis juhatab sisse uue testiosa, kuvatakse õpilastele testiosa alustamisel. Testiosale ei saa lisada küsimusi, mis esinevad eelnevates testiosades.

 • Testi sidumine kiirkaustaga

Testi võib siduda kiirkaustaga. Vali rippmenüüst kiirkaust, millega soovid testi siduda. Salvesta andmed.

 • Testi staatuse määramine

Testi salvestamise ja staatuse määramisega salvestatakse test andmebaasi. Test võib olla nii passiivses kui aktiivses seisus. Kui aktiivne test on õpilastele kasutamiseks avatud, siis passiivne test on õpilastele juurdepääsmatu. Passiivses seisus võib hoida harjutusteste, mida koolitaja ei soovi veel avalikustada. Aktiivses seisus harjutustestid on õpilasele leitavad õpilase liidese ikooni Õppematerjalid all. Aktiivsed eksamitestid on õpilasele suletud kuni eksamisessiooni alguseni.

dün testi koostamine 5

Peale testi salvestamist ja seisu muutmist kuvatakse testi ülevaadet. Testi küsimuste ülevaateks märgi küsimused ja vali op: valikud – Kuva küsimused eelvaates.

Koostatud test salvestub õpetaja liideses testi küsimuste kausta valikusse aktiivsed või passiivsed testid.

Tasemelise testi koostamine

Tasemeline test on alati mitmeosaline ja koosneb kindlatest küsimustest, mille koostaja testi valib. Testi erinevad osad võivad olla erineva raskustasemega. Näiteks keeleoskuse tasemetest, mille iga järgnev testiosa on eelmisest taseme võrra keerulisem. Tasemelises testis võib käsitleda ka erinevaid teemavaldkondi, kus eelneva testiosa teema edukas läbimine on eelduseks järgneva teema  käsitlemisele. Uus testiosa avaneb õpilasele vastamiseks juhul, kui eelmine testiosa on positiivselt sooritatud.

Tasemelise testi osade arv ja maht ei ole piiratud. Testi koostamine toimub vähemalt järgmiste etappide kaupa:

 • Testi vormistamine
 • Testi esimese osa vormistamine
 • Testi esimese osa sisu vormistamine
 • Testi järgmise osa vormistamine
 • Testi järgmise osa sisu vormistamine
 • Testi sidumine kiirkaustaga
 • Testi staatuse määramine

Tasemelise testi koostamine toimub õpetaja liideses valikus „Testid”. Vali op:lisa – Testi koostamine.

 • Testi vormistamine

Testi vormistamiseks täida järgmised väljad:

 • Testi pealkiri
 • Testi juhend
 • Testi osade arv
 • Raskustase
 • Kasutusklass
 • Testi omadused (Märgi tasemeline)

Salvesta andmed. Tasemelisel testil peab olema vähemalt kaks testiosa. Iga testiosa lõpeb hinnanguga õpilase sooritusele.

 • Testi osa vormistamine

Täida järgmised väljad:

 • Testiosa pealkiri
 • Ajapiirang
 • Juhend
 • Positiivne tulemus (%)
 • Teade, kui sooritamine õnnestus
 • Teade, kui sooritamine ebaõnnestus

Testi esimese osa juhendit ei kuvata õpilasele testi sooritamise käigus. Salvesta andmed.

 • Testi osa sisu vormistamine

Testiosa sisus toimub küsimuste lisamine testiossa. Vali küsimuste kaust (rippmenüüs) või leia küsimused otsinguandmete alusel. Vali op:otsi. Programm kuvab otsingutingimustele vastavaid küsimusi. Märgi sobivad küsimused ja vali op: lisa – Lisa küsimused. Valitud küsimused lisatakse testiosale. Salvesta andmed.

Järgmise testiosa vormistamine sarnaneb esimese testiosa vormistamisele. Teise ja iga järgneva testiosa juhend kuvatakse õpilastele testiosa sooritamise alustamisel. Järgmise testiosa sisu vormistamine sarnaneb esimese testiosa sisu vormistamisele. Testiosale ei saa lisada küsimusi, mis esinevad eelnevates testiosades.

 • Testi sidumine kiirkaustaga

Testi võib sisuda kiirkaustaga. Vali rippmenüüst kiirkaust, millega soovid testi siduda. Salvesta andmed.

 • Testi staatuse määramine

Testi salvestamise ja staatuse määramisega salvestatakse test andmebaasi. Test võib olla nii passiivses kui aktiivses seisus. Kui aktiivne test on õpilastele kasutamiseks avatud, siis passiivne test on õpilastele juurdepääsmatu. Passiivses seisus võib hoida harjutusteste, mida koolitaja ei soovi veel avalikustada. Aktiivses seisus harjutustestid on õpilasele leitavad õpilase liidese ikooni “Õppematerjalid” all. Aktiivsed eksamitestid on õpilasele suletud kuni eksamisessiooni alguseni.

Dünaamilise tasemelise testi koostamine

Dünaamilise tasemelise testi puhul on koos kahe testi omadused: dünaamilise testi küsimuste variatiivsus ja tasemelise testi järk-järgult keerukamaks muutuv testiosade astmeline järjestus. Dünaamilise tasemelise testi osade arv ja maht ei ole piiratud. Testi koostamine toimub (vähemalt) järgmiste etappide kaupa:

 • Testi vormistamine
 • Testi esimese osa vormistamine
 • Testi esimese osa sisu vormistamine
 • Testi järgmise osa vormistamine
 • Testi järgmise osa sisu vormistamine
 • Testi sidumine kiirkaustaga
 • Testi staatuse määramine

Dünaamilise tasemelise testi koostamine toimub õpetaja liideses valikus „Testid”. Vali op:lisa – Testi koostamine.

 •  Testi vormistamine

Testi vormistamiseks täida järgmised väljad:

 • Testi pealkiri
 • Testi juhend
 • Testi osade arv
 • Raskustase
 • Kasutusklass
 • Testi omadused (Märgi: tasemeline, dünaamiline)

Dünaamilisel tasemelisel testil peab olema vähemalt kaks testiosa. Salvesta andmed.

 • Testi osa vormistamine

Täida järgmised väljad:

 • Testi osa pealkiri
 • Ajapiirang
 • Õpilasele esitatavate küsimuste arv
 • Juhend
 • Positiivne tulemus (%)
 • Teade, kui sooritamine õnnestus
 • Teade, kui sooritamine ebaõnnestus

Testi esimese osa juhendit ei kuvata õpilasele testi sooritamise käigus. Salvesta andmed.

 • Testi osa sisu vormistamine

Testi osa sisus toimub küsimuste lisamine testiossa. Vali küsimuste kaust (rippmenüüs) või leia küsimused otsinguandmete alusel. Vali op:otsi. Programm kuvab otsingutingimustele vastavaid küsimusi. Märgi sobivad küsimused ja vali op: lisa – Lisa küsimused. Valitud küsimused lisati testiosale. Salvesta andmed.

 • Järgmise testiosa vormistamine

sarnaneb esimese testiosa vormistamisele. Teise ja iga järgneva testiosa juhend kuvatakse õpilastele testiosa sooritamise alustamisel.

 • Järgmise testiosa sisu vormistamine

sarnaneb esimese testiosa sisu vormistamisele. Testiosale ei saa lisada küsimusi, mis esinevad eelnevates testiosades.

 • Testi sidumine kiirkaustaga

Testi võib sisuda kiirkaustaga. Vali rippmenüüst kiirkaust, millega soovid testi siduda. Salvesta andmed.

 • Testi staatuse määramine

Testi salvestamise ja staatuse määramisega salvestatakse test andmebaasi. Test võib olla nii passiivses kui aktiivses seisus. Kui aktiivne test on õpilastele kasutamiseks avatud, siis passiivne test on õpilastele juurdepääsmatu. Passiivses seisus võib hoida harjutusteste, mida koolitaja ei soovi veel avalikustada. Aktiivses seisus harjutustestid on õpilasele leitavad õpilase liidese ikooni Õppematerjalid all. Aktiivsed eksamitestid on õpilasele suletud kuni eksamisessiooni alguseni.

Koostatud testid salvestuvad testi küsimuste kaustadesse passiivsete või aktiivsete kaustade valikusse.

Lihtsa testi koostamine

Lihtne test koosneb küsimustest ja nende hulgast, millised testi koostaja on testi määranud. Lihtne test võib olla ühe- või mitmeosaline. Testi osade ja küsimuste arv ei ole piiratud. Lihtsat testi saab koostada Edutizeri õpetaja liides testi koostamise valikus kui ka küsimuste impordi käigus (vt „Imporditud küsimustest testi koostamine”).

Testi koostamine õppekeskkonnas toimub järgmiste etappide kaupa:

 • Testi vormistamine
 • Testi esimese osa vormistamine
 • Testi esimese osa sisu vormistamine
 • Testi järgmise osa vormistamine * (juhul, kui testil on mitu osa)
 • Testi järgmise osa sisu vormistamine * (juhul, kui testil on mitu osa)
 • Testi sidumine kiirkaustaga
 • Testi staatuse määramine

Lihtsa testi koostamine toimub õpetaja liideses valikus „Testid”. Vali op:lisa – Testi koostamine.

 • Testi vormistamine

Testi vormistamiseks täida järgmised väljad:

 • Testi pealkiri
 • Testi juhend
 • Testi osade arv
 • Raskustase
 • Kasutusklass

Valikud „Tasemeline test” ja „Dünaamiline test” jäävad lihtsa testi puhul märkimata. Salvesta andmed.

 • Testiosa vormistamine

Täida järgmised väljad:

 • Testi osa pealkiri
 • Ajapiirang
 • Juhend

Testi esimese osa juhendit ei kuvata õpilasele testi sooritamise käigus. Salvesta andmed.

 • Testiosa sisu vormistamine

Testi osa sisus toimub küsimuste lisamine testiossa. Vali küsimuste kaust (rippmenüüs) või leia küsimused otsinguandmete alusel. Vali op:otsi. Programm kuvab otsingutingimustele vastavaid küsimusi. Märgi sobivad küsimused ja vali op: lisa – Lisa küsimused. Valitud küsimused lisatakse testiosale. Salvesta andmed.

Järgmise testiosa ja testiosa sisu vormistamine sarnaneb eelmise testiosa vormistamisega. Teise ja iga järgneva testiosa juhend, mis juhatab sisse uue testiosa, kuvatakse õpilastele testiosa alustamisel. Testiosale ei saa lisada küsimusi, mis esinevad eelnevates testiosades.

 • Testi sidumine kiirkaustaga

Testi võib siduda kiirkaustaga. Vali rippmenüüst kiirkaust, millega soovid testi siduda. Salvesta andmed.

 • Testi staatuse määramine

Testi salvestamise ja staatuse määramisega salvestatakse test andmebaasi. Vali op: salvesta – Salvesta/ Muuda test aktiivseks või valik Salvesta/Muuda test passiivseks.

Test võib olla nii passiivses kui aktiivses seisus. Kui aktiivne test on õpilastele kasutamiseks avatud, siis passiivne test on õpilastele juurdepääsmatu. Passiivses seisus võib hoida harjutusteste, mida koolitaja ei soovi veel avalikustada. Aktiivses seisus harjutustestid on õpilasele leitavad õpilase liidese ikooni Õppematerjalid all. Aktiivsed eksamitestid on õpilasele suletud kuni eksamisessiooni alguseni.

Peale testi salvestamist ja seisu muutmist kuvatakse testi ülevaadet. Testi küsimuste ülevaateks märgi küsimused ja vali op:valikud – Kuva küsimused eelvaates.

Koostatud test salvestub õpetaja liideses testi küsimuste kausta valikusse aktiivsed või passiivsed testid.

Õpilase koostatud harjutustest

Õpilane saab endale soovi korral iseseisvaks õppimiseks koostada harjutusteste. Testide koostamine toimub õpilase liideses ikooni „Minu kaust” valikus „Minu harjutused”.

Testi koostamiseks kliki valikul „Loo uus”. Programm kuvab kaustad (teemad), mille hulgast tuleb õpilasel valida sobiv teema. Testi koostamisse võib kaasata ka peakausta alateemad.
Täida väljad:

 • Alateemad kaasaarvatud (märgi soovi korral valik)
 • Pealkiri
 • Raskustase

Kinnita valikuga „Loo uus”.  Testi valitakse märgitud kaustast maksimaalselt 10 küsimust.
Õpilane võib koostatud harjutustesti sooritada korduvalt. Tulemustena fikseerub viimane tulemusprotsent.
Õpilase koostatud harjutustestid paiknevad õpilase liideses ikooni „Minu kaust” valikus „Minu harjutused”. Harjutustestide andmetest kuvatakse:

 • Testi pealkirja
 • Viimast tulemust
 • Küsimuste arvu testis
 • Testi koostamise kuupäeva