Testi koostamine

Lihtsa testi koostamine

Testi koostamiseks vali peamenüüs Testid. Vali kaust, kuhu soovid testi paigutada. Vajadusel vaheta kausta.

lihtne-test-1

Täida väli “Testi nimetus”.
Välja “Testi tüüp” rippmenüüst vali Lihtne test.
Kinnita valikuga “Lisa uus test”.

Peale kinnitamist salvestatakse test passiivse testina, kuna osa testi andmetest on veel täitmata. Sellest annab märku ka päises kuvatav teade.

lihtne-test-2

Saki “Üldine” all kuvatakse testi üldandmeid, mida saab muuta ja täiendada.

Välja “Õpilasele nähtav” rippmenüüst vali testi kasutusotstarve ehk kas test on mõeldud kasutamiseks eksamil või on harjutustestina õpilastele õppematerjalide kataloogis kättesaadav.

Valiku “Ajapiirangu tüüp” rippmenüüst vali, kas soovid kogu testile määrata üldise ajapiirangu või määrad igale küsimusele vastamiseks ajapiirangu. Viimasel juhul kujuneb testi üldine ajapiirang küsimuste hulgast ja neile määratud ajast.
Väljale “Ajapiirang (minutid)” määra ajaperiood minutites.
Soovi korral saab testile lisada juhendi, mida kuvatakse õpilastele enne testi sooritamist.

Saki “Küsimused” all lisatakse testi küsimused ja määratakse nende esitamise viis.

Välja “Küsimuse valik” rippmenüüst vali kas õpilasele esitatakse kõik küsimused juhuslikus  järjestuses või esitatakse valitud arv küsimusi juhuslikus järjestuses.

Esimese valiku korral esitatakse kõik testi valitud küsimused. Teise valikuga esitatakse õpilasele kindel arv küsimusi juhusliku valiku alusel. Näiteks 12 testi valitud küsimuste hulgast esitatakse õpilasele 7 küsimust juhuslikus järjestuses.

lihtne-test-4a

Testi eelvaade

lihtne-test-5

Testi eelvaatena kuvatakse ülevaadet koostatud testist.

 

Mitmeosalise testi koostamine

Testi koostamiseks vali peamenüüs Testid. Vali kaust, kuhu soovid testi paigutada. Vajadusel vaheta kausta.
mitmeosaline-test-1

Täida väli “Testi nimetus”.
Välja “Testi tüüp” rippmenüüst vali Mitmeosaline test.
Kinnita valikuga “Lisa uus test”.

Peale kinnitamist salvestatakse test passiivse testina, kuna osa testi andmetest on veel täitmata.

mitmeosaline-test-2

Saki “Üldine” all kuvatakse testi üldandmeid, mida saab muuta ja täiendada.

Välja “Õpilasele nähtav” rippmenüüst vali testi kasutusotstarve ehk kas test on mõeldud kasutamiseks eksamil või on harjutustestina õpilastele õppematerjalide kataloogis kättesaadav.

Valiku “Ajapiirangu tüüp” rippmenüüst vali, kas soovid kogu testile määrata üldise ajapiirangu või määrad igale küsimusele vastamiseks ajapiirangu.

Väljale “Ajapiirang (minutid)” määra ajaperiood minutites.
Soovi korral saab testile lisada sissejuhatuse, mida kuvatakse õpilastele enne testi sooritamist.

Mitmeosalise testi osi kuvatakse eraldi sakkidena. Iga osa tuleb eraldi vormistada.

Mitmeosalise testi korral luuakse vaikimisi testile kaks osa, mida nimetatakse Part1 (osa 1) ja Part 2 (osa 2).
Vali sakk “Part 1”. Testiosa pealkirja muutmiseks täida väli “Testiosa nimi”.

Välja “Küsimuse valik” rippmenüüst vali kas õpilasele esitatakse kõik küsimused juhuslikus järjestuses või esitatakse valitud arv küsimusi juhuslikus järjestuses.


Seejärel lisa küsimused.

Sobivate küsimuste leidmiseks saab kasutada päises olevali filtreid. Märgi sobivad küsimused ja kliki Enter või allosas valikul “Lisa küsimused testiossa”.

Vormista ka teine testiosa ja lisa sinna küsimused. Küsimusi, mis on juba testi lisatud, ei saa uuesti valida.

Mitmeosaline test võib olla enam kui kaheosaline. Uue testiosa lisamiseks vali op. Lisa – Lisa uus testiosa. Täida väli “Uue testiosa nimi”. Vali välja “Aseta uus osa” rippmenüüst kuhu soovid osa paigutada (viimaseks, esimeseks, vms).

mitmeosaline-test-5

Vormista uus testiosa (nimetus, lisa küsimused) eelmiste testiosade eeskujul.

Testi eelvaade

Saki Eelvaade all kuvatakse ülevaadet testist: testi üldandmetest, testiosadest ja lisatud küsimustest ning küsimuste esitamise viisist.

mitmeosaline-test-6

Tasemelise testi koostamine

Testi koostamiseks vali peamenüüs Testid. Vali kaust, kuhu soovid testi paigutada. Vajadusel vaheta kausta.

Täida väli “Testi nimetus”.
Välja “Testi tüüp” rippmenüüst vali Tasemeline test.
Kinnita valikuga “Lisa uus test”.

tasemeline-test-1

Peale kinnitamist salvestatakse test passiivse testina, sest osa testi andmetest on veel täitmata.

Saki “Üldine” all kuvatakse testi üldandmeid, mida saab muuta ja täiendada.

Välja “Õpilasele nähtav” rippmenüüst vali testi kasutusotstarve ehk kas test on mõeldud kasutamiseks eksamil või on harjutustestina õpilastele õppematerjalide kataloogis kättesaadav.

Valiku “Ajapiirangu tüüp” rippmenüüst vali, kas soovid kogu testile määrata üldise ajapiirangu või määrad igale küsimusele vastamiseks ajapiirangu.

Väljale “Ajapiirang (minutid)” määra ajaperiood minutites.
Soovi korral saab testile lisada juhendi, mida kuvatakse õpilastele enne testi sooritamist.

tasemeline-test-2

Tasemelise testi osi kuvatakse eraldi sakkidena. Iga osa tuleb eraldi vormistada.

Tasemelise  testi korral luuakse vaikimisi testile kaks osa, mida nimetatakse Part1 (osa 1) ja Part 2 (osa 2).
Vali sakk “Part 1”. Testiosa pealkirja muutmiseks täida väli “Testiosa nimi”.

tasemeline-test-3

Välja “Küsimuse valik” rippmenüüst vali kas õpilasele esitatakse küsimused kronoloogilises järjestuses või esitatakse valitud arv küsimusi juhuslikus järjestuses.

Väljal “Küsimuste arv” lisa küsimuste arv, mida esitatakse juhusliku järjestuse korral.

Väljale “Miinimum positiivne tulemus %” märgi testiosa sooritamise lävend.
*Kui testi sooritaja ei saavuta nõutud lävendit, ei esitata talle uut testiosa ja tema test sulgub.
Väljale “Sõnum õpilasele õnnestumise korral” märgi teavitus, mida kuvatakse peale testiosa edukat läbimist.
Väljale “Sõnum õpilasele ebaõnnestumise korral” märgi teavitus, mida kuvatakse peale testiosa ebaõnnestunud sooritamist. Salvesta.

Valiku “Lisa küsimused” all saab testiosale lisada küsimusi. Kliki valikul. Leia sobivad küsimused ja lisa need testiossa. Kinnita valikuga Lisa küsimused testile või Enter klahviga.

tasemeline-test-4

Vormista iga järgnev testiosa eelneva näite abil.

Testi eelvaade

Eelvaates kuvatakse testi ülevaadet: testi osi, küsimuste kuvamise viisi, läbimise eeldusi ja küsimusi.

tasemeline-test-5

Küsimuste importimine ja neist testi koostamine

Küsimuste vormistamine

Suure hulga küsimuste koostamiseks ja kiireks õppekeskkonda ületoomiseks saab kasutada küsimuste importimist. Imporditavad küsimused tuleb koostada Word-tekstidokumendina vastavalt kokkulepitud tingmärkidele. Küsimuste hulk ei ole piiratud.  Importida saab vaid ühe- või mitme õige vastusega küsimuse mudeleid.

Kõik imporditavad küsimused salvestatakse samade omadustega. Kui soovid küsimustele määrata erinevaid omadusi (pealkiri, raskustase, kasutusklass, punktid), siis tuleb need eelnevalt vormistada eraldi Wordi-dokumendina. Küsimuse tüübi (mudeli) määrab programm vastavalt õigete vastuste arvule automaatselt.

kusimused

Küsimuste koostamisel tekstidokumendina tuleb järgida kokkulepitud tingmärke:

+ tähistab õiget vastusevarianti

– tähistab vale vastusevarianti

* tähistab vastuse kommentaari

Imporditud küsimustel kehtib vaid üks vastuste kommentaar – vale või osaliselt vale vastuse kommentaar.

Eelnevalt koostatud küsimuste üleslaadimisel Edutizeri keskkonda saab neist soovi korral koheselt testi koostada.

Küsimuste importimine ja testi koostamine

Küsimuste importimisel testi koostamiseks on kaks võimalust: importida kogu küsimuste fail ja koostada sellest test või kopeerida MS Word dokumendist valitud hulk küsimusi ja koostada neist test.
1. Viimase eelistuse korral vali õpetaja liidese menüüpunkt „Küsimused“. Vali kaust, kuhu soovid küsimusi ja testi paigutada. Vajadusel muuda kausta. Vali op. Lisa rippmenüüst “Sisesta mitu küsimust korraga”.

Testi koostamiseks märgi parameetrile plokis valik “Koosta nendest küsimustest test” aktiivseks.
Määra küsimuste parameetrid ja lisa väljale “Küsimused” soovitud küsimused.

Peale salvestamist kuvatakse testi koostamise etappi.

Küsimuste importimise teel koostatakse automaatselt Lihtne test. Vajadusel saab seda muuta.

Saki Üldosa all kuvatakse testi andmeid. Vajadusel saad väljade andmeid muuta. Edasine testi vormistamine sõltub valitud testi tüübist. Vt eelnevaid kirjeldusi.

  1. Kogu küsimuste faili importimisel vali menüüpunkt Küsimused. Vali kaust, vajadusel vaheta kausta. Vali op Lisa rippmenüüst op: Lisa – Küsimuste import

 

Leia küsimuste fail, lisa küsimuste pealkirja algus, kasutusklass ja punktid. Salvesta.

Küsimuste importimisel pakub Edutizer imporditud küsimustest testi koostamise võimalust. Selleks tuleb teha märge valikusse “Koosta nendest küsimustest test” ning lisada testile pealkiri ja kirjeldus.

Kui valik „Koosta nendest küsimustest test” on jäetud märkimata,  salvestatakse küsimused kausta, ilma testi koostamata.
Imporditud küsimuste salvestamisel, lisab programm küsimuse pealkirjale järjekorra numbri – tähise, mille järgi on küsimus teistest sama pealkirja algust omavatest küsimustest eristatav.

Peale salvestamist kuvatakse koostatud testi, kus saab vajadusel parandusi teha.