Testi omadused

Edutizeri õpikeskkond võimaldab koostada teste, mis on ühe – või mitmeosalised ja testi omaduselt lihtsad, dünaamilised või osaliselt dünaamilised.

Mitmeosalise testi korral peab õpilane vastama eelneva testiosa küsimustele enne, kui avaldatakse järgmise testiosa küsimused. Iga testi osa sisaldab üht või mitut küsimust.

Iga küsimust saab testis vaid üks kord kasutada. Sama küsimus võib korduda mitmes erinevas testis.

Õpilasele esitataks kas kõik testiossa lisatud küsimused või määratud arv küsimusi juhuslikus järjestuses.  Küsimuste vastuse valikuid näidatakse iga kord uues juhuslikus järjestuses. Õpilasele esitatakse üks küsimus korraga. Soovi korral võib õpilane vastamise vahele jätta. Vahele jäetud küsimus kuvatakse vastamiseks testi lõpus uuesti.

Eksamitesti võib lisada kas harjutus- või eksami kasutusklassiga küsimusi. Vaid eksamitestis saab kasutada avatud küsimusi. Eksamitesti muutmisel harjutustestiks, eemaldatakse testist kõik avatud küsimused.
Testi tüüpi, kasutusotstarvet ja küsimuste esitamise viisi, saab testi muutmisel vastavalt vajadusele muuta.

Õpilane näeb eksamitesti vaid talle määratud eksamiperioodil. Harjutusteste saab õpilane sooritada korduvalt, neid kuvatakse kas õpiku peatüki juures või  Õppematerjalide valikus saki Testide all.

Täielikult või osaliselt dünaamiline test

Dünaamiline testi omadus määratakse testi koostamisel või muutmisel ja näitab küsimuste esitamise viisi. Testi omadus määratakse testiosa kaupa.

Dünaamiline test või testiosa koosneb küsimuste kogumist, mille hulgast programm juhusliku valiku alusel valib testi ettemääratud hulga küsimusi. Küsimuste valikul arvestatakse iga testi sooritaja eripäraga järgnevalt:

  • esitades küsimusi, millele antud õpilane ei ole veel vastanud;
  • eelistades küsimusi, millele õpilane on vastanud ebapiisavalt või valesti;

Küsimustele vastamisel ei märka õpilane erinevust dünaamilise või teist tüüpi testi vahel, kuid koolitajal aitab dünaamiline test lahendada kaks testi koostamise põhiprobleemi:

  • õpilase individuaalsusega arvestamine
  • õpilastele esitatud testi küsimuste suurem variatiivsus

Dünaamilise testi heaks toimimiseks tuleb luua piisavalt suur küsimuste kogum, mille hulgast programm komplekteerib testi erinevaid küsimusi. Juhul, kui küsimuste hulk on väike, valitakse testi sarnaseid küsimusi kui ka küsimusi, millele õpilane vastas õigesti. Küsimuste koostamisel ja dünaamilise testi kogumi valimisel tuleb arvestada, et küsimused oleksid sisuliselt sarnase raskustasemega, mis võimaldaks erinevate õpilaste testide tulemusi võrrelda.

Testi omades määratakse testiosade kaupa, mistõttu võib test olla kas osaliselt või täielikult dünaamiline. Näiteks kui ühes testi osas esitatakse õpilasele kõik testiossa valitud küsimused ja teises testiosas vaid valitud hulk küsimusi, on tegemist osaliselt dünaamilise testiga. Kui kõikides testiosades esitatakse õpilasele valitud hulk küsimusi, on tegemist dünaamilise testiga.

Tasemeline test

Tasemeline test on alati mitmeosaline, koosneb õpetaja poolt testi valitud küsimustest ja nende hulgast.

Tasemelise testi osad peavad olema tähistatud kommentaariga nii positiivse kui ka negatiivse tulemuse korral.

Testiosadele määratakse lävend ehk positiivne protsentuaalne piirmäär. Kui õpilase tulemus on kõrgem nõutud piirmäärast, kaasneb koos kommentaariga järgmise testiosa avamine. Tulemus, mille tase jääb alla kehtestatud lävendipiiri, lõpetab testi sooritamise.

Madalaim aktsepteeritav piirmäär võib olla ka null (0%). Näiteks juhul, kui test koosneb erinevaid teemasid hõlmavatest testiosadest ning õpetaja soovib hinnata õpilase teadmisi teemaosade kaupa, võib ta määrata testi jätkamiseks null-lävendi.

Mitmetasemelises testis võib kasutada testiosade järk-järgulist raskustaseme suurendamist. Näiteks keeletaseme mõõtmisel, saab erinevad testiosad astmeliselt keerulisemaks muuta ning selle kaudu mõõta vastaja teadmisi.

Tasemeline test võib koosneda küsimustest, mis kõik esitatakse õpilasele kui ka testiosast, kus suurest küsimuste kogumist esitatakse õpilasele määratud arv küsimusi.

 

Lihtne test

Tüüpiline lihtne test koosneb ühest testi osast ning õpilasele esitatakse kõik testi valitud küsimused kas juhuslikus või kronoloogilises järjestuses.

Edutizeris saab koostada üheosalist testi lisaks tüüpilisele lihtsale testile ka dünaamilise testina.

Testi omadus – lihtne või dünaamiline,- sõltub küsimuste esitamise viisist. Kui õpilasele esitatakse kõik testi lisatud küsimused, on tegemist olemuselt lihtsa testiga. Kui õpilasele esitatakse valitud arv küsimusi (suurest) küsimuste kogumist, on tegemist dünaamilise testiga.

Olemuselt lihtsa testi korral saab koolitaja määrata, kas õpilasele esitatakse kõik küsimused kronoloogilises või juhuslikus järjestuses. Kui koolitaja soovib, et õpilastele esitatakse kõik testi valitud küsimused juhuslikus järjestuses, peab esitatavate küsimuste arv olema sama, mis küsimuste üldarv testis. Dünaamilise testi korral ei saa küsimuste järjestust määrata.

Lihtne test võib olla nii eksamitest kui iseseisvaks õppimiseks mõeldud harjutustest.

Testile saab seada kas kogu testile määratud ajapiirangu või igale küsimusele vastamiseks määratud ajapiirangu, millest kujuneb testi sooritamise aeg.