Testi omadused

Edutizeri õpikeskkond võimaldab koostada teste, mis on ühe – või mitmeosalised ja testi omaduselt dünaamilised, tasemelised või mõlemad ning teste imporditud küsimustest.

Mitmeosalise testi korral peab õpilane vastama eelneva testiosa küsimustele enne, kui avaldatakse järgmise testiosa küsimused. Iga testi osa sisaldab üht või mitut küsimust. Testiosal peab olema pealkiri, soorituse ajapiirang ja juhend.

Iga küsimust saab testis vaid üks kord kasutada. Sama küsimus võib korduda mitmes erinevas testis.

Küsimused esitatakse vastamiseks juhuslikus järjekorras. Küsimuste vastuse valikuid näidatakse iga kord uues juhuslikus järjestuses. Õpilasele esitatakse üks küsimus korraga. Soovi korral võib õpilane vastamise vahele jätta. Vahele jäetud küsimus kuvatakse vastamiseks testi lõpus uuesti.

Eksamitest koosneb küsimustest, mis on kasutusklassiga eksam  või mõlemad. Harjutustesti sobivad küsimused, mis on kasutusklassiga harjutus ja mõlemad.

Õpilane näeb eksamitesti vaid talle määratud eksamiperioodil. Ligipääsu harjutustestile sh iseseisevat testdei koostamise võimalusi ei ole piiratud.

Dünaamiline test

Dünaamiline test koosneb küsimuste kogumist, mille hulgast programm juhusliku valiku alusel valib testi ettemääratud hulga küsimusi. Küsimuste valikul arvestatakse iga testi sooritaja eripäraga järgnevalt:

  • esitades küsimusi, millele antud õpilane ei ole veel vastanud;
  • eelistades küsimusi, millele õpilane on vastanud ebapiisavalt või valesti;

Küsimustele vastamisel ei märka õpilane erinevust dünaamilise või teist tüüpi testi vahel, kuid koolitajal aitab dünaamiline test lahendada kaks testi koostamise põhiprobleemi:

  • õpilase individuaalsusega arvestamine
  • õpilastele esitatud testi küsimuste suurem variatiivsus

Dünaamilise testi heaks toimimiseks tuleb luua piisavalt suur küsimuste kogum, mille hulgast programm komplekteerib testi erinevaid küsimusi. Juhul, kui küsimuste hulk on väike, valitakse testi sarnaseid küsimusi kui ka küsimusi, millele õpilane vastas õigesti. Küsimuste koostamisel ja dünaamilise testi kogumi valimisel tuleb arvestada, et küsimused oleksid sisuliselt sarnase raskustasemega, mis võimaldaks erinevate õpilaste testide tulemusi võrrelda.

Tasemeline test

Tasemeline test on alati mitmeosaline, koosneb õpetaja poolt testi valitud küsimustest ja nende hulgast.

Tasemelise testi osad peavad olema tähistatud kommentaariga nii positiivse kui ka negatiivse tulemuse korral.

Testiosadele määratakse lävend ehk positiivne protsentuaalne piirmäär. Kui õpilase tulemus on kõrgem nõutud piirmäärast, kaasneb koos kommentaariga järgmise testiosa avamine. Tulemus, mille tase jääb alla kehtestatud lävendipiiri, lõpetab testi sooritamise.

Madalaim aktsepteeritav piirmäär võib olla ka null (0%). Näiteks juhul, kui test koosneb erinevaid teemasid hõlmavatest testiosadest ning õpetaja soovib hinnata õpilase teadmisi teemaosade kaupa, võib ta määrata testi jätkamiseks null-lävendi.

Mitmetasemelises testis võib kasutada testiosade järk-järgulist raskustaseme suurendamist. Näiteks keeletaseme mõõtmisel, saab erinevad testiosad astmeliselt keerulisemaks muuta ning selle kaudu mõõta vastaja teadmisi.

 

Dünaamiline tasemeline test

Edutizeri õpikeskkond võimaldab koostada teste, mis on ühtaegu dünaamilised kui ka tasemelised. Sel juhul koosneb test koostaja poolt valitud küsimuste kogumist, mille hulgast valib programm õpilasele esitamiseks testis ettemääratud arvu küsimusi. Teisalt on testil tasemelise testi omadus, mis avab vaid eelneva testiosa edukalt läbinud õpilasele vastamiseks järgmise testiosa.

Seega on testil samaaegselt kaks omadust – tasemelise testi järk-järgult keerukamaks muutuv testiosade astmestik ja dünaamilise testi küsimustekogumist programmi poolt igale õpilasele individuaalselt valitud küsimused.

Selline test sobib kasutamiseks näiteks keele-või teadmiste (kvalifikatsiooni) tasemete väljaselgitamiseks.

Genereeritud test

Edutizeri keskkond võimaldab kiiresti kaustades olevatest küsimustest vajalik test koostada. Genereeritud testi koostamine võtab aega vaid paar minutit.

Genereeritud test võib olemuselt olla nii dünaamiline test kui ka lihtne test.

Dünaamilise testi korral määrab koolitaja küsimuste kogumi (küsimuste arv testiosas), mis on suurem kui õpilasele esitatav küsimuste arv. Lihtsa testi korral on küsimuste arv testiosas ja õpilasele kuvatav küsimuste arv sama.

Genereeritud testi korral ei saa koolitaja testi valida konkreetseid küsimusi, vaid küsimuste lisamisel määratakse kaust (ka alamkaust), millest programm küsimusi valib. Kui kaust jääb valimata, leiab programm testi küsimused valikuliselt kõikidest aktiivsetest kaustadest.
Samuti ei saa testi koostamisel määrata ajalimiiti. Testi ajapiirang summeeritakse programmi poolt vastavalt küsimuste arvule, arvestades igale küsimusele vastamiseks 2 minutit. Testi ajapiirang ei muutu ka näiteks küsimuste lisamisel või kustutamisel testist. Genereeritud testi ajapiirangut saab muuta testi muutmise valikus, testiosa muutmisel.

Genereeritud testi korral saab koolitaja määrata millisest kaustast valida küsimusi. Eeldades, et küsimused paigutuvad vastavalt teemadele erinevatesse kaustadesse, saab koostada testi, mille erinevad osad käsitlevad erinevaid teemasid.

Küsimuste arv testiosas, õpilasele kuvatav küsimuste arv ja küsimuste tüübid (mudelid) määratakse testiüleselt st kehtivad kõikidele testiosadele ühtemoodi.

Lihtne test

Lihtne test koosneb küsimustest, mille koolitaja on testi ja testiossa valinud. Lihtsa testi korral on koolitaja määranud kõik testi parameetrid sh testiosade arv, küsimuste arv testiosas, õpilasele esitatavate küsimuste arv. Kõik testi valitud  küsimused esitatakse testi sooritajale.

 

Imporditud küsimustest koostatud test

Imporditud küsimustest testi koostamine võimaldab kiiret testi koostamist. Juhul kui testi küsimuste hulk on suur ning nende tüübid on ühe ja mitme õige valikvastusega küsimused, saab küsimusi programmi importida ja neist kiirelt testi koostada. Imporditud küsimustest testi koostamine võtab aega paar minutit.

Samuti saab programmist küsimusi eksportida, moodustades sellest Word-tekstidokument. Sel moel saab koolitaja suurele hulgale  küsimustele  parandusi ja täiendusi lisada ning need õppekeskkonda muudetuna tagasi viia.

Imporditud küsimustest loodud test on olemuselt lihtne test, mis koosneb valitud küsimustest ja nende hulgast. Selline test saab olla vaid üheosaline. Kõikidel küsimustel on sarnased omadused: sama kasutusklass, raskustase, punktid ja pealkirja algus.

Imporditud küsimusest koostatud testi korral ei saa koolitaja määrata testi ajapiirangut. Programm määrab olenemata küsimuste hulgast testi ajalimiidiks 10min. Programmi poolt automaatselt määratud ajapiirangut saab muuta testi muutmise valikus.

Imporditud küsimustest testi kootamine toimub valikus Küsimused/op.lisa – Impordi küsimusi Word failist