Tasemeline test

Tasemeline test on alati mitmeosaline, koosneb õpetaja poolt testi valitud küsimustest ja nende hulgast.

Tasemelise testi osad peavad olema tähistatud kommentaariga nii positiivse kui ka negatiivse tulemuse korral.

Testiosadele määratakse lävend ehk positiivne protsentuaalne piirmäär. Kui õpilase tulemus on kõrgem nõutud piirmäärast, kaasneb koos kommentaariga järgmise testiosa avamine. Tulemus, mille tase jääb alla kehtestatud lävendipiiri, lõpetab testi sooritamise.

Madalaim aktsepteeritav piirmäär võib olla ka null (0%). Näiteks juhul, kui test koosneb erinevaid teemasid hõlmavatest testiosadest ning õpetaja soovib hinnata õpilase teadmisi teemaosade kaupa, võib ta määrata testi jätkamiseks null-lävendi.

Mitmetasemelises testis võib kasutada testiosade järk-järgulist raskustaseme suurendamist. Näiteks keeletaseme mõõtmisel, saab erinevad testiosad astmeliselt keerulisemaks muuta ning selle kaudu mõõta vastaja teadmisi.

Tasemeline test võib koosneda küsimustest, mis kõik esitatakse õpilasele kui ka testiosast, kus suurest küsimuste kogumist esitatakse õpilasele määratud arv küsimusi.