Testi tunnusmärgid

Pealkiri – igal testil ja testiosal on pealkiri, mille alusel on ta andmebaasist leitav.

Juhend – igal testil ja testiosal (va esimesel testiosal) on juhend, mis on testi sissejuhatav informatiivne osa. Testi esimese testiosa juhendit, mis järgneks testi juhendile, õpilastele ei näidata. Testi sooritamine algab peale testi juhendi lugemist.Teise ja järgneva testiosa juhend on õpilastele nähtav ning juhatab sisse uue testi osa.

Raskustase – basic, medium, high, top näitavad testi keerukust. Testi ei saa valida testist kõrgema raskustasemega küsimusi.

Kasutusklass – määrab testi kasutusala ja valitavad küsimused. Testil on kaks kasutusklassi: harjutus (P) ja eksam (E). Erinevalt harjutustestist ei ole eksamitest õpilastele kättesaadav enne määratud eksamit.

Testi valitavad küsimused peavad vastama kasutusklassi tingimustele: harjutustesti küsimused kasutusklassiga harjutus või mõlemad; eksamitesti küsimused kasutusklassiga eksam või mõlemad.

Kontrolltöös võib kasutada nii harjutus,-Edutizerivälist kui ka eksamitesti. Edutizeriväline test on programmist sõltumatu mujal läbiviidav test või praktiline ülesanne.

Testi omadus – määrab testi tüübi ja iseloomu. Test võib olla dünaamiline, tasemeline või mõlemad või imporditud küsimustest koostatud test.

Ajapiirang – määrab testile või testiosa(de)le kehtestatud ajalimiidi. Testiosadel võib olla erinev ajalimiit, mis näitab millise ajaga tuleb antud testiosa sooritada.Testile määratud ajalimiit tühistab testiosadele määratud ajalimiidid, kehtestades testile üldise testi sooritamiseks ettenähtud sessiooni.

Aktiivne või passiivne testi staatus näitab, kas test on nähtav õpilastele või mitte. Aktiivne test on nähtav, passiivne mitte. Testi koostamisel saab õpetaja otsustada, milliseks muuta testi staatus. Passiivne test võib endas sisaldada testile mittevastavaid omadusi, mistõttu testi ei ole enne nende puuduste kõrvaldamist võimalik muuta aktiivseks.