Testid

Test koosneb eelnevalt andmebaasis loodud või imporditud küsimustest, mis vastavad testis määratud  raskustasemele ja kasutusklassile. Küsimuse raskustase ja kasutusklass määravad võimaluse, millises testis küsimust kasutada.

Edutizeri keskkond võimaldab koostada eksami- ja harjutusteste. Eksamitesti küsimused jäävad kuni eksamisessiooni alguseni õpilasele suletuks ning avanevad testi sooritamise alustamisel. Aktiivsed harjutustestid, mis on loodud eelkõige õpilase teadmiste kinnistumiseks, on õpilasele ligipääsetavad piiramatult. Samuti võimaldab õpikeskkond õpilasel iseseisvalt andmebaasis olevatest harjutustesti küsimustest test koostada.

Koostatud testid võivad olla aktiivses või passiivses seisus. Aktiivne test on kasutajale nähtav, passiivse testi andmed on nähtavad vaid konsultandile. Juhul, kui konsultant soovib piirata õpilaste õigusi harjutustesti kasutamisel, võib muuta testi seisu passiivseks. Näiteks selline vajadus võib tekkida juhul, kui harjutustesti soovitakse kasutada kontrolltöö testina.

Aktiivsed testid, mis andmete muutmise tagajärjel ei vasta testis esitatud tingimustele, muudetakse programmi poolt passiivseks.

Testi ajapiirang

Harjutustesti puhul, mil õpilane ei soorita testi kehtestatud ajalimiidi jooksul, test ei sulgu, vaid õpilane võib jätkata testi sooritamist. Eksamitest tuleb sooritada määratud ajaperioodi jooksul.

Testile võib määrata kahte liiki ajapiirangu: testiosadele kehtestatud ajapiirang (kohustuslik iga testiosa koostamisel) või kogu testile kehtestatud ajapiirang. Esimesel juhul koosneb eksami sooritamise aeg testiosadele määratud ajalimiitidest (kokku) ning juhendi lugemise aega ei arvestata eksamiperioodiks. Teisel juhul kehtib ajalimiit kogu testi perioodile, hõlmates nii testiosi, vahepause kui ka juhendit. Sel juhul võib testiosi sooritada erineva ajaga, sõltumata testiosale kehtestatud limiidist.

Kui küsimusele vastamine jääb soorituse ajalimiidi tõttu pooleli, arvestatakse pooleli jäänud vastuses märgitud valikuid või sisestatud tekstiosa antud vastuseks.

Testi tunnusmärgid

Pealkiri – igal testil ja testiosal on pealkiri, mille alusel on ta andmebaasist leitav.

Juhend – igal testil ja testiosal (va esimesel testiosal) on juhend, mis on testi sissejuhatav informatiivne osa. Testi esimese testiosa juhendit, mis järgneks testi juhendile, õpilastele ei näidata. Testi sooritamine algab peale testi juhendi lugemist.Teise ja järgneva testiosa juhend on õpilastele nähtav ning juhatab sisse uue testi osa.

Raskustase – basic, medium, high, top näitavad testi keerukust. Testi ei saa valida testist kõrgema raskustasemega küsimusi.

Kasutusklass – määrab testi kasutusala ja valitavad küsimused. Testil on kaks kasutusklassi: harjutus (P) ja eksam (E). Erinevalt harjutustestist ei ole eksamitest õpilastele kättesaadav enne määratud eksamit.

Testi valitavad küsimused peavad vastama kasutusklassi tingimustele: harjutustesti küsimused kasutusklassiga harjutus või mõlemad; eksamitesti küsimused kasutusklassiga eksam või mõlemad.

Kontrolltöös võib kasutada nii harjutus,-Edutizerivälist kui ka eksamitesti. Edutizeriväline test on programmist sõltumatu mujal läbiviidav test või praktiline ülesanne.

Testi omadus – määrab testi tüübi ja iseloomu. Test võib olla dünaamiline, tasemeline või mõlemad või imporditud küsimustest koostatud test.

Ajapiirang – määrab testile või testiosa(de)le kehtestatud ajalimiidi. Testiosadel võib olla erinev ajalimiit, mis näitab millise ajaga tuleb antud testiosa sooritada.Testile määratud ajalimiit tühistab testiosadele määratud ajalimiidid, kehtestades testile üldise testi sooritamiseks ettenähtud sessiooni.

Aktiivne või passiivne testi staatus näitab, kas test on nähtav õpilastele või mitte. Aktiivne test on nähtav, passiivne mitte. Testi koostamisel saab õpetaja otsustada, milliseks muuta testi staatus. Passiivne test võib endas sisaldada testile mittevastavaid omadusi, mistõttu testi ei ole enne nende puuduste kõrvaldamist võimalik muuta aktiivseks.

Testi liigid

Edutizeri keskkond võimaldab koostada kahte liiki teste: eksami- ja harjutusteste. Eksamitesti küsimused jäävad kuni eksamisessiooni alguseni õpilasele suletuks ning avanevad testi sooritamise alustamisel. Harjutustestid, mis on loodud eelkõige õpilase teadmiste kinnistumiseks, on õpilasele ligipääsetavad piiramatult.

Koostatud testid võivad olla aktiivses või passiivses seisus. Aktiivne test on kasutajale nähtav, passiivse testi andmed on nähtavad vaid konsultandile.