Testid

Koolitajal on võimalik koostada lihtsat, mitmeosalist ja tasemelist testi.
Lihtne test on üheosaline. Mitmeosalise testi korral on erinevus vaid testi osade hulgas – testil on vähemalt kaks osa. Tasemelise testi korral avaneb õpilasele uus testiosa vaid juhul, kui eelmine testiosa on edukalt läbitud. Tasemelisel testil on vähemalt kaks osa.

Kõik testid võivad olla kas harjutustestid või eksamitestid.
Kõikide testide korral saab koolitaja määrata, kas õpilasele esitatakse kõik testiossa lisatud küsimused või määratud arv küsimusi suurest küsimuste kogusest.

Õpilane saab endale koostada harjutustesti sobivas kaustas olevatest küsimustest.
Koolitaja poolt koostatud harjutustesti läbimisel, saab õpilane endale koostada vigade paranduse testi.

Õpiku harjutustest

Õpiku peatükile saab lisada harjutusi. Õpikule lisatav test on kasutusklassiga „harjutus” ning staatusega „aktiivne”.

Õpilasele on test nähtav valikus „Õppematerjalid”. Õpilase liideses paiknevad kursusega seotud õpikud valikus „Jooksvate kursuste materjalid” või „Eelmiste kursuste materjalid”. Juhul, kui õpik ei ole seotud kursusega, paikneb õpik valikus „Kõik materjalid”, mille kaustadest tuleb õpilasel leida õpik ja selle harjutustestid.

Aktiivse kursuse juures paiknev õpik on õpilasele nähtav kursuse andmete lehel saki „Õppematerjalid” all.

Õpiku harjutustesti võib õpilane sooritada korduvalt, sh arvestatakse viimast testi tulemust. Testile kehtestatud ajalimiiti ei rakendata, mistõttu võib õpilane testi sooritada sobivas tempos, olenemata määratud ajaperioodist. Testi sooritamine ei katke ajaperioodi lõppemisel. Õpikule lisatud harjutustestile, mille sooritustase on 25- 99 protsendi vahel, võib õpilane koostada vigade paranduse.

Õpiku peatükile harjutustesti lisamine toimub õpetaja liideses valikus “Õpikud” õpiku koostamise või muutmise käigus.

Vigade parandus

Vigade paranduse eesmärk on drillida õpilase teadmisi harjutustesti küsimustes, milles eksiti. Vigade paranduse koostab õpilane õpilase liideses peale õpikule lisatud harjutustesti sooritamist. Vigade paranduse saab koostada juhul, kui harjutustesti tulemus on vahemikus 25-99%.

Testi koostamiseks  tuleb õpilasel peale harjutustesti sooritamist klikata valikul “Vigade parandus”. Test koostatake programmi poolt neist harjutustesti küsimustest, millele õpilane vastas osaliselt või täielikult valesti. Koostatud testid paigutuvad õpilase liideses valikus ”Vigade parandused” ning neid saab õpilane korduvalt sooritada. Soovi korral võib õpilane vigade paranduse testi kustutada.

Valikus „Vigade parandused” kuvatakse koostatud vigade paranduse testi järgmisi andmeid:

 • Testi pealkirja
 • Viimast tulemust
 • Küsimuste arvu testis
 • Koostamise kuupäeva

Vigade parandused paiknevad õpilase liideses ikooni „Minu kaust”all. Valikus „Minu harjutused” allmenüüs „Vigade parandused”.

Õpilase harjutustestid

Iseseisvaks õppimiseks saab õpilane endale soovi korral koostada harjutusteste.

Õpetaja liideses koostatud aktiivsed küsimused kasutusklassiga „harjutus” ja „mõlemad” on õpilasele kasutatavad testide koostamiseks. Õpilane, valides õpilase liideses teemakohase kausta, saab koostada harjutusi iseseisvaks õppeks. Õpilase koostatud harjutused koosnevad kuni kümnest küsimusest ning on seotud valitud kausta ja allhargnevate kaustadega.

Koostatud testid paiknevad õpilase liideses valikus „Minu harjutused”. Õpilane saab koostatud teste korduvalt sooritada. Soovi korral saab teste kustutada.

Õpilase harjutused paiknevad õpilase liideses ikooni „Minu kaust” valikus „Minu harjutused”.

Testi tüüp

Testi koostamisel tuleb määrata testi tüüp. Test võib olla kas lihtne, mitmeosaline või tasemeline.

Lihtne test koosneb ühest testi osast.
Vastavalt valikule esitatakse õpilastele kas kõik testi lisatud küsimused kronoloogilises järjestuses, või valitud arv küsimusi juhuslikus järjestuses. Kui koolitaja soovib, et õpilastele esitatakse kõik testi valitud küsimused, kuid  juhuslikus järjestuses, siis peab esitatavate küsimuste arv olema sama, mis küsimuste üldarv testis.

Lihtne test võib olla nii eksamitest kui harjutustest.

Mitmeosaline test koosneb kahest või enamast testi osast. Igale testi osale antakse nimetus ja testiossa lisatakse küsimused. Küsimuste esitamist õpilasele saab reguleerida testiosa kaupa. Õpilasele esitatakse kas:

 • kõik testiosa küsimused kronoloogilises järjestuses,
 • kõik testiosa küsimused juhuslikus järjestuses
 • määratud arv küsimusi juhuslikus järjestuses

Vastavalt testiosa küsimuste esitamise viisile, võib mitmeosaline test olla: lihtne, osaliselt dünaamiline või dünaamiline test.
Dünaamilise testi korral valitakse küsimuste kogumist õpilasele esitamiseks määratud arv küsimusi.
Mitmeosaline test võib olla nii eksamitest kui ka harjutustest.

Tasemeline test koosneb kahest või enamast testi osast. Igale testi osale antakse nimetus ja lisatakse küsimused.
Küsimuste esitamist õpilasele saab reguleerida testiosa kaupa. Õpilasele esitatakse kas:

 • kõik testiosa küsimused kronoloogilises järjestuses,
 • kõik testiosa küsimused juhuslikus järjestuses
 • määratud arv küsimusi juhuslikus järjestuses

Iga testiosa juures määratakse testiosa lävend (%) ehk positiivse tulemuse piirmäär ja lisatakse sõnumid, mida kuvatakse  õpilasele nii testiosa sooritamise õnnestumisel kui ebaõnnestumisel.

Vastavalt testiosa küsimuste esitamise viisile, võib tasemeline test olla: lihtne, osaliselt dünaamiline või dünaamiline test.

Tasemelise testi korral, selleks et pääseda sooritama järgmist testiosa, peab õpilane olema sooritanud eelmise testiosa positiivse tulemusega.

Tasemeline test võib olla nii eksami- kui ka harjutustest.

 

Testi kasutusotstarve

Test võib olla kas harjutus- või eksamitest.

Eksamitest on õpilasele suletud kuni eksami või kontrolltöö toimumiseni. Eksamitesti saab koostada küsimustest, mis on kasutusklassiga kas eksam või mõlemad. Viimased sobivad kasutamiseks nii ekssami- kui harjutustesti korral.

Harjutustest on õpilastele õppematerjalide kaustades kasutamiseks avatud. Harjutustesti saab õpilane kasutada iseseisvaks õppimiseks kui ka seda saab siduda Edutizeris vormistatud õpikuga. Harjutustesti saab kasutada kontrolltöö testina.

Testi kasutusotstarve määratakse testi koostamisel või muutmisel.

Testi ajapiirang

Testile saab määrata kas kogu testi sooritamist hõlmava ajapiirangu või vastavalt küsimuste vastamiseks ettenähtud ajapiirangu. Viimasel juhul kujuneb testi sooritamise aeg vastavalt küsimuste hulgale ja küsimuse vastamiseks määratud ajalimiidile.
Testi koostamisel või muutmisel tuleb valida ajapiirangu tüüp:

 • Kogu testile kehtib määratud ajapiirang (Näiteks kogu test tuleb sooritada 20 min jooksul)
 • Testi aeg kujuneb vastavalt küsimustele määratud piirajast (näiteks igale küsimusele arvestatakse 1 minut).

Testi või küsimusele vastamiseks määratakse ajapiirang minuti täpsusega.

Küsimuste lisamine testi

Testi koostamisel saab testi lisada nii eksami (E), harjutus (P) tüüpi küsimusi. Harjutustesti, mis on õpilastele kättesaadav kataloogis, ei saa lisada avatud küsimusi. Testi tüübi muutmisel kustutatakse harjutustestist kõik avatud küsimused.
Avatud küsimusi ei hinnata programmi poolt automaatselt, need eeldavad koolitaja hindamist, mistõttu ei saa neid kasutada harjutustestides.

Harjutus – tüüpi küsimused on õpilastele avatud kataloogides menüüpunktis Minu harjutused omale harjutustesti koostamiseks. Eksam tüüpi küsimused on õpilastele suletud kuni eksamiperioodini, va juhul, kui koolitaja on lisanud need harjutustesti.