Õppeprogramm Edutizer

Edutizer on Mindworks Industries OÜ poolt Eestis loodud e-õppe ja koolitustegevuse korraldamise tarkvara, mis on mõeldud ettevõtte töötajate värbamise, koolitamise ja atestee­ri­mi­se läbi­viimiseks ja toetamiseks.

Edutizeri mitmekülgsus tagab erinevaid võimalusi veebipõhise koolitustegevuse korraldamiseks, pakkudes võimalusi rakendada õppeprotsessis erinevaid passiiv- ja aktiivõppe vorme ning neid omavahel kombineerida. Õppeprogramm  hõlmab kogu e-koolituse korraldamise protsessi  planeerimisest ja ettevalmistamisest kuni tulemuste hindamise, atesteerimise ja analüüsini.

Õppematerjalidest toetab Edutizer igat liiki elektroonilisi materjale – tekstidokumente, presentatsioone, pilte, heli- ja video­salvestusi, tarkvara­programme, viiteid intraneti ja internetilehekülgedele, ehk teisisõnu kõike mis on juba olemas või mida spetsiaalselt koolituse eesmärkidel luuakse.

Testimistel saab kasutada lihtsaid, tasemelisi, dünaamilisi, mitmeosalisi või kombinee­ritud  teste. Testides kasutatavaid küsimusi on võimalik koostada Edutizeri keskkonnas või importida otse Wordi dokumentidest.

Küsimustest on võimalik koostada harjutusteste, mis loovad õppeprotsessi uue mõõtme – teadmiste enesehindamise. Koostaja poolt sisestatud küsimuste kommentaarid juhivad õpilase tähelepanu nendele õppematerjalidele, mis jäid arusaamatuks või lugemata.

Edutizeris saab kasutada viit erinevat õppetöö vormi: eksam, kontrolltöö, kodutöö, seminar ja on-line konsultatsioon. Ühe kursuse raames saab  sooritamiseks määrata mitu testi või ülesannet, mis jagavad õppeprotsessi etappideks.

Edutizeri poolt kogutav statistiline info annab koolitajale ülevaate kursuste, testide või õpilaste tulemustest, küsimuste, testide ja õppematerjali kasutusest, samuti õpilaste aktiivsusest õppeprotsessis.

Edutizeri kasutajarollid

 • Tuutor

Tuutor on piiratud õigustega koolitaja, kellel puudub õigus koostada kaustu, koode, raportite šabloone ning võimalus luua ja hallata kiirkaustu. Tuutor saab juurdepääsu vaid oma koostatud kursustele. Kursusele lisatud õpetajana saab tuutor kommenteerida ja hinnata avatud küsimusi, kuid peale vastuse hindamist puudub tal võimalus hinnatud vastust või kommentaari taasavada, muuta või kustutada. Kursusele lisatuna on tuutoril õigus hinnata ja kommenteerida kodutöid. Tuutor registreeritakse administraatori liideses ning talle saab määrata juurdepääsuõiguse valitud või kõikidele kaustadele.

 • Õpetaja (advanced teacher)

Õpetajal on õigus koostada kaustu, luua süsteemset struktuuripuud, koostada kursuste koode, raportite šabloone, luua ja hallata kiirkaustu jpm. Õpetaja saab ülevaate kõikidest (sh teiste õpetajate) koostatud kursustest. Õpetajal on võimalus avatud küsimuse vastuseid (sh teiste õpetajate poolt hinnatud  vastuseid) vaadata, muuta ja kustutada. Õpetaja registreeritakse administraatori liideses.

 • Õpetaja liidese vaatleja

Õpetaja liidese vaatleja on piiratud õigustega õpetaja liidese kasutaja. Õpetaja liidese vaatleja ei saa õppekeskkonnas midagi muuta, vaid jälgida õpetaja liideses toimuvat.

Õpetaja liidese vaatlejal on järgmised õigused:

 • näeb määratud kaustades asetsevaid  küsimusi ning saab neid vajadusel MS Word faili eksportida
 • näeb teste, mis on koostatud küsimustest ja mis asuvad määratud kaustades
 • näeb tulemusi osakondade kaupa

Õpetaja liidese vaatleja vormistatakse administraatori poolt administraatori liideses uue kasutaja loomise või olemasoleva kasutaja rolli muutmisega.

 • Vaatleja

Vaatleja saab õiguse jälgida määratud kursusi, kursusel toimuvat sh osalejate testide või ülesannete sooritusi ja kommentaare. Vaatleja saab õiguse näha õpilaste esitatud töid, esitatud teste, vastuste valikuid ja õpilase poolt testis antud vastuseid. Vaatlejal puuduvad õigused sekkuda õppetöösse ning tulemusi hinnata või kommenteerida.

Vaatleja (jälgija) on õppeprogrammi sisestatud õpilasena. Õpilaseks registreerumine võib toimuda nii administraatori kui ka õpetaja liideses. Vaatleja õigus määratakse kursuse koostamise käigus valikus ” Õpetajad ja jälgijad”.

 • Õpilane

Õpilaseks registreeritud kasutaja saab siseneda õpilase liidesesse määratud identifitseerimisvahendite alusel. Õpilase liideses on igal kasutajal personaalne konto.

Kasutaja näeb talle määratud kursusi, teste ja ülesandeid, õppematerjale, harjutusi ning saab ülevaate testide või ülesannete tulemustest ja kommentaaridest. Õpilase liideses saab õpilane vormistada ja üleslaadida kodutöid.Õpilase liideses saab õpilane registreeruda kursustele. Õpilane saab koostada harjutusteste ja vigade parandusi ning neid korduvalt sooritada. Õpilane näeb kõiki aktiivseid õppematerjale ja harjutusteste, mis on grupeeritud alljärgnevalt: jooksvate kursuste materjalid, eelmiste kursuste materjalid, tärniga (õpilase valitud) materjalid, kõik materjalid. Õpilane saab osa võtta on-line konsultatsioonidest ja osaleda foorumil. Õpilase liideses saab kasutaja muuta parooli.

Õpilaseks registreerumine toimub õpetaja või administraatori liideses.

Alates versioonist 5.6.0. on võimalik õpilasel omale konto luua.  Selleks saadab koolitaja õpilasele kutse kursusele registreerimiseks, kus on konto puudumisel uuel õpilasel võimalik omale konto luua.

Lisamoodulid

 • Registreerimise lisamoodul

võimaldab õpilastel iseseisvalt kursustele registreeruda. Registreerumisega avaldab õpilane soovi osa võtta kursustest. Registreerumissoovi kinnitab (või lülkkab tagasi) koolitaja.

 • Vaatleja/jälgija lisamoodul

annab määratud isikutele õiguse saada ülevaade kursusel toimuvast, õpilaste esitatud töödest ja tulemustest. Vaatleja registreeritakse kursuse kohaselt ning tal puudub võimalus otseselt sekkuda õppetöösse.

 • Kontrolltöö lisamoodul

võimaldab ühe kursuse raames kasutada mitut õppetöö ja hindamise vormi. Kontrolltöö abil saab jagada õppeprotsessi etappidesse, mille iga etapp lõpeb testi või ülesandega. Mitme testi või ülesande puhul, kus on määratud erinevatele hindamise vormidele kaalud, kujuneb kursuse koondhinne mitme testi või ülesande tulemusena. Kontrolltöö abil saab läbi viia programmist sõltumatuid teste või praktilisi ülesandeid. Kontrolltöö võib olla eelduseks eksamile pääsemisel.

 • Kodutöö

võimaldab kursuse raames esitada õpilastele kodutöö ülesande. Kodutöö vorm võib olla essee, referaat, uurimustöö, analüüs vms programmiväline töö, mis vormistatakse ja laetakes üles õppekeskkonda. Üleslaetav kodutöö võib olla mistahes elektrooniline dokument (näiteks: heli-, pildi-, video- või tekstifailina). Üleslaetavaid faile võib olla mitu. Kodutööle saab lisada linke. Kursuse raames saab kasutada üht või mitut kodutööd või kombineerida kodutöö muu õppetöö vormiga.

 • Sertifikaatide moodul

võimaldab koostada sertifikaate (kinnitusi) kahel viisil: kinnitus, mida õpilane märgib loetuks (kinnitab) ja kinnitus, mille õpilane allkirjastab. Kinnituse koostamisel on võimalik kasutada eeltäidetud vaikemalle (2) või koostada oma mall. Kehtiva malli alusel väljastatakse sertifikaate kas koolitaja poolt või toimub sertifikaatide automaatne väljastamine.
Kursuse läbimist tõendavaid sertifikaate saab väljastada ilma sertifikaatide moodulita.

Lisamooduli kasutamine eeldab mooduli litsentsi väljaostu või kasutusrenti.

Koolituse üldpõhimõtted

Edutizeris loodava koolituse keskmes on kursuse korraldamine ja läbiviimine.

Kursus koondab enda alla õppematerjali, erinevad õppe – ja hindamisvormid, õpilased, õppegrupid, vaatlejad ja õpetajad, jt. Kursuse kaudu saab korraldada kogu õppetsüklit alates planeerimisest ja kursuste modelleerimisest kuni tulemuste analüüsini.

Kursuse jooksul toimunud sündmused salvestatakse ning neid on võimalik taasesitada. Salvestunud andmeid saab statistiliselt analüüsida.

Kõik koostatud aktiivsed õppematerjalid ja harjutustestid on õpilasele ligipääsetavad. ”Harjutus” või „mõlemad” kasutusklassiga küsimused, millest ei ole teste koostatud on samuti õpilasele ligipääsetavad – õpilane saab õppeprogrammis iseseisvalt koostada harjutusteste. Harjutustestidele (va kontrolltööna esitatud harjutustestid) ei kehti ajapiirang – õpilane saab neid sooritada endale sobivas tempos.

Kõik avalikud ja aktiivsed kaustad on õpilasele nähtavad. Aktiivses seisus olevates kaustades sisalduvad õppematerjalid ja testid on õpilasele juurdepääsetavad ka juhul, kui neid pole õpilasele esitatud kursuse õppematerjalidena. Passiivsete kaustade materjalid jäävad õpilasele suletuks.

Kursusel on alati üks vastutav konsultant. Lisaks vastutavale konsultandile võib koolitusele lisada mitu koolitajat või tuutorit. Tuutor on piiratud õigustega koolitaja, kes abistab vastutavat konsultanti.

Kursusele saab määrata üks või mitu vaatlejat. Vaatlejal on õigus jälgida määratud kursuse korraldust, sündmusi, õpilaste testide või ülesannete sooritusi ja tulemusi. Vaatlejal puuduvad õigused hinnata tulemusi või muul moel sekkuda õppetöösse.

Kursuse koostisosade omavahelised seosed

 •  Kaustad

Kursuse osad (õppematerjal, testid jt) salvestuvad andmebaasis kindlasse struktuuri. Küsimused ja õppematerjal salvestuvad kaustadesse. Küsimustest koostatud testid salvestuvad küsimuste kaustade juurde. Ühes kaustas võivad paikneda nii küsimused kui ka õppematerjal.

Enne küsimuste või õppematerjali loomist, tuleb luua kaust. Kaustad moodustavad struktuurilise süsteemi (kaustapuu) koosnedes peakaustadest ja alamkaustadest.

Alates Edutizeri versioonist 5.6.0. on kausta loomisel võimalik määrata, kas kaust on avalik või ligipääsule rakendatakse võrgupiiranguid. (Vaikimisi pakutakse kausta loomisel avaliku kausta staatust).

 • Kood

Kood on kursuse tähis. Igal kursusel ja sertifikaadil on kood, mille järgi neid eristatakse. Kursuste ja sertifikaatide pealkirjad kui ka sisu võib aja jooksul muutuda, kuid kood ühendab erinevaid sarnasele sihtgrupile sarnase sisu ja eesmärgiga loodud kursusi ja väljastatud sertifikaate. Näiteks uute töötajate ettevõttesse integreerimise kursus, mille pealkiri või sisu võib vastavalt ettevõtte arengule aja jooksul muutuda, kuid sissejuhatava kursuse eesmärk ja sihtotstarve jääb samaks. Kood võib sisaldada tähe- kui ka numbrikombinatsiooni.

Koodi otstarve võib olla järgmine: kursuse, sertifikaadi või kursuse ja sertifikaadi ühine kood. Enne kursuse koostamist peab olema vormistatud kursuse kood.

Edutizeri liidesed

Edutizeri õppeprogrammil on kolm liidest:
 • administraatori
 • õpetaja (koolitaja)
 • õpilase liides

Liidestesse sisenemise õigus omistatakse personaalselt ning liidestesse sisenemise aluseks on isiku identifitseerimine. Koolitaja õigustega kasutaja võib olla õpetaja (advanced teacher) või tuutor (teacher).

Menüüpunktide peitmine

Õpilase liideses kuvatavaid menüüpunkte saab peita.

Õpilase liideses ei kuvata menüüpunkte, juhul kui administraator on märkinud, milliseid õpilase liideses menüüpunkte mitte kuvada. Valikuid saab Administraatori liideses sisse/välja lülitada.

Menüüpunktide peitmine toimub Administraatori liideses. Vali peamenüüst server, „Settings” ning seejärel sakk „Features”. Valikus „Student left menu tweaks”all märgi „linnukesega”, milliseid õpilase liidese menüüpunkte soovid peita:

 • Hide My exercises (Minu harjutused)
 • Hide Mistake corrections (Vigade parandused)
 • Hide Last practice tests (Viimased harjutustestid)
 • Hide Last read lessons (Viimased loetud peatükid)
 • Hide Last read manuals (Viimased loetud juhendid)

Peale valikute märkimist ja salvestamist administraatori liideses ei kuvata õpilase liideses märgitud menüüpunkte.