Koolituse üldpõhimõtted

Edutizeris loodava koolituse keskmes on kursuse korraldamine ja läbiviimine.

Kursus koondab enda alla õppematerjali, erinevad õppe – ja hindamisvormid, õpilased, õppegrupid, vaatlejad ja õpetajad, jt. Kursuse kaudu saab korraldada kogu õppetsüklit alates planeerimisest ja kursuste modelleerimisest kuni tulemuste analüüsini.

Kursuse jooksul toimunud sündmused salvestatakse ning neid on võimalik taasesitada. Salvestunud andmeid saab statistiliselt analüüsida.

Kõik koostatud aktiivsed õppematerjalid ja harjutustestid on õpilasele ligipääsetavad. ”Harjutus” kasutusklassiga küsimused, millest ei ole teste koostatud on samuti õpilasele ligipääsetavad – õpilane saab neist iseseisvalt koostada harjutusteste. Harjutustestidele (va kontrolltööna esitatud harjutustestid) ei kehti ajapiirang – õpilane saab neid sooritada endale sobivas tempos.

Kõik avalikud ja aktiivsed kaustad on õpilasele nähtavad. Aktiivses seisus olevates kaustades sisalduvad õppematerjalid ja testid on õpilasele avatud ka juhul, kui neid pole esitatud kursuse õppematerjalidena. Passiivsete kaustade materjalid jäävad õpilasele suletuks.

Kursusel on alati üks vastutav konsultant. Lisaks vastutavale konsultandile võib koolitusele lisada mitu koolitajat või tuutorit. Tuutor on piiratud õigustega koolitaja, kes abistab vastutavat konsultanti.

Kursusele saab määrata ühe või mitu vaatlejat. Vaatlejal on õigus jälgida määratud kursuse korraldust, sündmusi, õpilaste testide või ülesannete sooritusi ja tulemusi. Vaatlejal puuduvad õigused hinnata tulemusi või muul moel sekkuda õppetöösse.