Kompetentside maatriks

Edutizeri seisukohalt on kompetentsid oskused või pädevused, millele on omistatud sertifikaat.
Sertifikaat väljastatakse kas Edutizeris kursuse läbimise järel või registreeritakse mujal väljastatud sertifikaat õpilase konto juurde. Edutizeris saab vormistada ka sertifikaate (kinnitusi), mida õpilane kinnitab kas digiallkirjaga või märkega „kinnitan“. Näiteks kinnitab õpilane enda juhendamist õppeprotsessi käigus.

Kompetentsid on vajalikud rollide koostamisel. Roll koosneb ühest või mitmest kompetentsist (sertifikaadist). Rolli koostamisel määratakse kompetentside kogum kindla rolli juures ehk seatakse nõuded rollile. Õpilasi saab määrata ühte või mitmesse rolli ning neid vajadusel rollist eemaldada.