Vaatleja

Vaatleja osalemine kursusel eeldab vaatluse mooduli olemasolu. Vaatluse mooduli abil võib kursusele määrata vaatlejad, kellele antakse juurdepääsuõigus koolitustulemuste andmetele, sh võimalusega saada ülevaade testi sooritaja testist, vastusevalikutest, ning sooritaja antud vastustest. Selline vaatleja õigus antakse näitaks allüksuse juhtidele või vastutavatel töötajatel, kes saavad jälgida alluvate testi või ülesannete sooritusi. Vaatlejal on võimalus jälgida nii aktiivseid kui arhiveeritud kursuse tulemusi, millele ta on vaatlejaks registreeritud. Vaatlejal puudub võimalus sekkuda kursuse õppetöösse. Vaatleja lisamiseks kursusele, peab ta olema eelnevalt andmebaasis õpilasena registreeritud.

Kursuse tulemustest antakse ülevaade, kus kajastuvad järgmised näitajad: testi või ülesande sooritamine, tulemus protsentuaalselt, tulemus arvestuslikult (arvestatud, mittearvestatud) ja kommentaar. Andmed esitatakse iga õppetöö ja hindamise vormi  kohta: tulemus, sh tulemused testiosade kaupa ja õpilase antud vastused.

Vaatleja registreeritake iga kursuse kohta eraldi. Vaatleja kajastub õpetaja liideses kursuse avatud andmete lehel saki „Õpetajad ja vaatlejad” all. Vaatleja saab vaadeldavaid kursusi jälgida õpilase liideses ikooni „Minu kaust” valikus „Jälgitavad kursused”.