Testide, ülesannete hindamine

Reeglina hindab programm automaatselt testi küsimusi, andes tulemustest koheselt tagasiside. Avatud küsimuse (KK) korral puuduvad küsimusel õiged ja valed valikvastused, mistõttu hindab õpilase antud vaba tekstina koostatud vastuseid koolitaja. Sõltumatu test või praktiline ülesanne viiakse läbi ja hinnatakse väljaspool õppekeskkonda. Sõltumatu testi tulemused sisestatakse õppekeskkonda ning neid arvestatakse kursuse (koond)tulemustes. Kodutöö eeldab individuaalset lähenemist ja hindamist, mistõttu kujuneb kodutöö tulemus koolitaja hindamise tulemusena.

Neid kolme mitteautomaatset õpitöö hindamise erisust käsitletakse käesolevas peatükis.

Avatud küsimuse hindamine

Avatud küsimusel puuduvad õigete ja valede vastuste valikud. Avatud küsimuse korral esitatakse testi sooritajale küsimus, mille vastuse sisestab õpilane vaba tekstina. Avatud küsimus on kasutusklassiga „eksam” ning seda saab kasutada vaid eksamitesti korral.

Õpilase vastus hinnatakse koolitaja poolt, lisades vastuse punktisumma  ja soovi korral kommentaari. Vastusele lisatud kommentaari kuvatakse õpilasele personaalselt.

Vastust saab hinnata õpetaja liideses tuutori või õpetaja õigustega koolitaja. Tuutori õigustega koolitaja ei saa hiljem hinnatud tulemust muuta, õpetaja õigustega koolitaja saab vajadusel muuta nii enda kui teise koolitaja esialgselt hinnatud vastust.

Avatud küsimused võivad olla üksikud küsimused eksamitestis kui ka eraldi testina. Õpilasele kuvatakse peale testi sooritust esialgseid tulemusi, mille korral on hindamata avatud küsimuse vastused liigitatud „kontrollimata” vastuste hulka.

Peale vastuse hindamist lisatakse testile küsimuse vastuse punktisumma, mistõttu testi lõpptulemus muutub. Peale avatud küsimuste hindamist, muutub õpilasele kuvatavas testi kokkuvõttes küsimuste liigituse ja testi tulemus.

Peale õpilase testi sooritust, saab koolitaja hinnata avatud küsimuse vastuseid. Avatud küsimuse vastuse hindamine toimub õpetaja liideses, valikus „Kursused”. Vali aktiivne kursus, mille avatud küsimuse vastuseid soovid hinnata. Kursuse andmete lehel vali sakk „Kursuse tulemused”. Kliki õpilase eksami tulemusel (protsendil). Vali nupp „Näita detaile”.  Avanenud vaates, õpilase kursuse tulemuste lehel, valikus „Avatud küsimused” kuvatakse õpilasele esitatud avatud küsimusi. Kliki küsimuse pealkirjal. Avanenud vaates saab hinnata esitatud küsimuse vastust. Kuvatakse järgmisi andmeid:

 • Esitatud küsimus
 • Õpilase vastus
 • Lisatud punktid. (Sulgudes kuvatakse vastuse maksimaalseid võimalikke punkte.)
 • Vastuse kommentaar

Sisesta vastuse tulemus ja soovi korral kommentaar. Kinnita valikuga „Hinda vastust”.

Peale vastuse hindamist kuvatakse õpetaja liideses, õpilase kursuse tulemuste vaates, valikus „Avatud küsimused” kokkuvõtet:

 • Avatud küsimuse pealkiri
 • Küsimuse tekst
 • Küsimuse maksimaalsed punktid
 • Õpilase vastusele antud punktid
 • Vastuse kontrollimise aeg (kuupäev ja kellaaeg)

Sõltumatu testi hindamine

Sõltumatu test või praktiline ülesanne (edutizeriväline test) on kursuse kontrolltöö hindamise vorm. Sõltumatu test võib olla test, ülesanne või praktiline töö, mis sooritatakse väljaspool õppekeskkonda, ning mille tulemusi Edutizer automaatselt ei kajasta.

Kursuse raames fikseeritakse õppetöö ja hindamise vorm, määratakse testi või ülesande lävend. Mitmeosalise kursuse korral määratakse kontrolltööle kaal kursuse koondtulemustes ja/või eeldus eksamile pääsemiseks. Edutizerivälise testi tulemusi hinnatakse saja palli skaalal ja sisestatakse koolitaja poolt õppekeskkonda. Kontrolltöö edutizerivälisele testile saab lisada tulemuste protokolli vms dokumente üleslaetud faili või lisatud lingina. Kursusel võib kasutada üht või mitut kontrolltöö sõltumatut testi või praktilist ülesannet.

Edutizerivälise testi või ülesande tulemusi hindab koolitaja saja palli skaalal. Tulemused sisestatakse õppekeskkonda õpetaja liidese valikus „Kursused”. Tulemusi saab sisestada aktiivse kursuse korral, selleks ettenähtud koolitustulemuste hindamise perioodil.

Tulemuste sisestamiseks vali õpetaja liideses „Kursused”, ning leia kursus, mille kontrolltöö tulemusi soovid lisada. Kursuse andmete lehel saki „Kursuse tulemused” all kuvatakse õpilaste testide, ülesannete jooksvaid tulemusi. Iga õpilase tulemus sisestatakse eraldi. Sisesta õpilase testi tulemus täis- või mittetäisarvuna.

Sõltumatu testi või praktilise ülesande tulemuste protokolli vms dokumendi lisamine toimub kursuse avatud andmete lehel saki “Kalender” valikus. Kliki kalendrikirjel “Kontrolltöö”, millega on seotud edutizeriväline test. Avanenud kalendrikirje vaates märgi dokumenti tüüp (fail või link) ning lisatud dokumendi nimetus väljale “Pealkiri”. Lisa lingi URL või lae üles dokumendi fail. Lisatud dokument on nähtav vaid õpetaja liideses.

Peale tulemuste sisestamist õppeprogrammi on sõltumatu testi või praktilise ülesande tulemused nähtavad õpetaja liideses, valikus „Testide tulemused”. Õpilase liideses kuvatakse testi tulemusi alates testi tulemuste avalikustamise kuupäevast, kursuse avatud andmete lehel, saki „Testide tulemused” all.

Kodutöö hindamine

Kodutöö võimaldab kursuse raames läbi viia iseseisvat tööd, mille koostamine toimub väljaspool õppekeskkonda, ning kus koostatud vormikohane töö vormistatakse õpilase liideses. Kodutöö võib olla mistahes elektrooniliselt edastatavas vormis (heli-, pildi-, videofailina, tabelina, tekstidokumendina vms).

Kodutöö hindamine toimub kursuse tulemuste juures, kursuse avatud andmete lehel, saki „Kursuse tulemused”all. Õpetaja näeb õpilase vormistatud ja üleslaetud kodutöid staatusega „Ootab hindamist”. Õpilase kodutöö on märgitud tulemusega 0%, millele on lisatud töö üleslaadimise kuupäev. Avades valiku „Näita detaile”, avaneb hindamiseks õpilase kodutöö. Avanenud vaates „Kursuse tulemused” kuvatakse: õpilase andmeid, õpilase vormistatud kodutöö andmeid ja kodutööle lisatud faile või linke.

Koolitaja hindab kodutööd saja palli skaalal. Hindamise käigus saab töö uue staatuse „Hinnatud”, millele lisandub tulemus protsentides ning hinnang. Soovi korral võib koolitaja hinnatud tööle lisada kommentaari. Kommentaar on personaalne tagasiside, mida kuvatakse õpilasele kodutöö tulemuste juures.

Kui kodutööle on määratud avalikustamise tähtaeg, avanevad kaasõpilaste vormistatud ja üleslaetud kodutööd kõigile kursusel osalejatele. Kaasõpilaste avalikustatud kodutöid saab vaadata õpilase liideses, avatud kursuse andmete lehel, saki „kodutööd”all. Ava valik „Vaata, mida teised tegid”. Kui koolitaja pole määranud kodutööde avalikustamise tähtaega, ei kuvata esitatud töid kaasõpilastele.

Esitatud kodutöö hinne ja kommentaar on nähtav õpilase liideses personaalselt.

Välise testi tulemuste importimine

Edutizeri kontrolltöö võimaldab läbi viia väljaspool õppekeskkonda toimuvaid koolitusi, mille tulemusi kajastatakse kursuse raames. Kontrolltöö hindamise vormina kasutatakse Edutizerivälist testi, mille tulemusi saab keskkonda importida.

Tulemuste impordi eelduseks on Edutizeris loodud kursus, mille õppetöövormiks on lisatud kontrolltöö ja hindamise vormiks on Edutizeriväline test. Kursus peab olema aktiivne. Enne tulemuste lisamist on õpilane registreeritud andmebaasi ning tema staatus on aktiivne.

Edutizerivälise testi tulemused tuleb vormistada CSV- formaadis. Tabeli nõutud veergudeks on:

 • Isikukood
 • (Testi toimumise) kuupäev
 • Tulemus

Lisaks nimetatud veergudele võib imporditav tabel sisaldada teisigi veerge. Edutizerisse imporditakse vaid nõutud kolme veeru andmed. Faili koostamiseks salvesta  MS Excelina vormistatud fail laiendiga CSV (Comma delimited).

Tulemuste import

Tulemuste importimiseks vali õpetaja liideses „Kursused“, leia kursus, vali sakk „Tulemused ja tagasiside“. Seejärel vali sakk „Testide tulemused“.

tulemuste-import-_esimene

Vali „Kontrolltöö: (Väline)“, op: Lisa rippmenüüst vali „Tulemuste import CSV failist“.

tulemuste-imp_im-valik-2

Lae üles fail.

tulemuste-imp_ul-3

Välja „Eraldaja“ rippmenüüst vali vastavalt kas koma või semikoolon, olenevalt kuidas on faili veergude eristused salvestatud.

tulem-imp_rippmen-4
NB! Kui välja valik ei ole õige, kuvatakse kõiki tabeli veerge ühe tekstina välja „Isikukood“, „Kuupäev“,“Tulemus“ real.  Paranda „Eraldaja“ valikut.

Väljade „Isikukood“, „Kuupäev“,“Tulemus“ rippmenüüs kuvatakse imporditava tabeli veerge. Vali rippmenüüst veerg, mis vastab väljale. Kasutada saab ka fikseeritud väärtusi „Tänane kuupäev“ ja „100%“. Impordi andmed.

tulem-imp_imp-tulem-5

Kui osalejate tulemused on skaalal 0-100%(näit 75%), imporditakse andmed vastavalt neile.  Kui tulemuste veerus puuduvad andmed, siis tuleb  rippmenüüst valida: „Tulemus 100%“.

Kui õpilast ei ole õppekeskkonda registreeritud, kuvab raport, et õpilast ei leitud. Need õpilased tuleb  keskkonna  kasutajaks registreerida ning seejärel tulemused importida.

Kui õpilast pole kursusele lisatud, kuid ta on baasis olemas, registreerib programm automaatselt õpilase kursusele ja lisab tema tulemuse.

Kui õpilasel on juba tulemus kirjas, kirjutatakse importimisel õpilase tulemus üle.

Imporditud tulemustena kuvatakse lisaks veergu „Impordi tulemus“, kus antakse teada muudatustest või probleemidest. Kui andmete kuvamine õnnestus , on tulemuseks “OK”.