Tulemuste muutmine, tühistamine

Peatükk käsitleb kursuse hindamise vormidesse erandkorras sekkumist: testi muutmist, katkestamist või sooritustulemuste tühistamist, testi korduvsoorituse võimaldamiseks. Käsitletakse kursuse hinnangu muutmise võimalusi, tulemuste tühistamist ning soovitusi eksamipettuste vältimiseks.

Eksami/kontrolltöö tulemuste tühistamine

Õpilane saab eksami- või kontrolltöö testi sooritada vaid üks kord kursuse vältel. Kui tehnilise vea vms tõttu ei olnud võimalik testi sooritada ettenähtud tingimustel, saab õpetaja testi tulemused tühistada. Sellisel juhul saab õpilane uue võimaluse eksami või kontrolltöö testi sooritamiseks.

Õpilase sooritatud eksami või kontrolltöö testi saab tühistada õpetaja liideses, valikus „Kursused”. Leia aktiivne kursus, mille hindamise vormi soovid tühistada. Kursuse avatud andmete lehel, saki „Kursuse tulemused” all vali eksami või kontrolltöö test, valikus „Vaata detailseid tulemusi”. Märgi õpilane (õpilased), kelle tulemusi soovid tühistada. Kinnita valik op: kustuta – Kustuta valitud tulemused abil.

Õpilase kustutatud testitulemus saab märke „Ei osalenud”, mis tagab õpilasele võimaluse määratud eksami või kontrolltöö sessioonil test uuesti sooritada.

Eksami/kontrolltöö testi katkestamine

Katkestada saab aktiivse kursuse eksamile või kontrolltööle lisatud eksami- või harjutustesti, mille sooritamine õpilase poolt kestab. Testi katkestamise asjaolud, mis on sekkumine õpilase poolt sooritatavasse testi, otsustab koolitaja. Testi katkestamisel katkeb õpilase sooritatav test, ning programm teavitab õpilast testi katkestamisest koolitaja poolt.

Testi katkestamiseks vali õpetaja liideses „Kursused”. Vali kursus. Kursuse avatud andmete lehel vali sakk „Kursuse tulemused”. Vali test valikus „Vaata detailseid tulemusi”. Märgi õpilane (õpilased), kelle testi soovid katkestada. Kinnita valik op:muuda – Katkesta valitud testid.

Õpilase liideses, kursuse avatud andmete lehel saki „Testide tulemused” valikus „Kommentaar” kuvatakse õpilase katkenud testi tulemust (tulemus salvestatakse katkemise seisuga), millele on lisatud märge „Katkestatud”.

Õpetaja liideses salvestub testi tulemus katkemise seisuga. Õpilase antud vastuste väljavõttes kajastatakse katkenud testi järgmiselt:

  • Testi küsimuste vastused, millele õpilane on vastanud, salvestuvad vastavalt tulemusele
  • Küsimuse vastused, mida õpilasele ei esitatud seoses testi katkemisega, on kommentaariga „Õpilane ei vastanud sellele küsimusele”.

Eksami/kontrolltöö korduv sooritamine

Õpilane võib kontrolltöö või eksamitesti sooritada vaid üks kord. Peale testi avamist, ei saa testi katkestada, et hiljem küsimustele vastamist jätkata. Programm loeb testi katkestamise testi lõpetamiseks. Erandiks on juhtumid, kui testi sooritamist ei saa jätkata arvutivõrgu tehniliste probleemide vms tõttu. Sel juhul saab koolitaja kustutada testi tulemused, mis salvestati kuni testi katkemiseni. Kustutades testi tulemused, kustutatakse kõik selles testis õpilase poolt antud vastused, ning õpilane saab õiguse alustada uuesti määratud testi.

Testi korduvaks sooritamiseks peab õpilane alustama testile vastamist testi sessiooniks määratud ajal. Vajadusel võib õpetaja eksami või kontrolltöö algset kuupäeva muuta, sisestades kursuse kalendrisse õppetöö vormi uue perioodi.

Kursuse kustutamine

Vaikimisi säilivad kustutatud kursuse andmed andmebaasis. Õpetajale ja kursuse jälgijale muutuvad kustutatud kursuse andmed nähtamatuks, kuid koolituse administraatoril on võimalik kustutatud kursuse andmeid taastada.

Kursuse kustutamiseks vali õpetaja liideses „Kursused”. Leia aktiivsete kursuste nimekirjast kursus, mille soovid eemaldada. Märgi valitud kursus ja vali op: kustuta – Kustuta valitud kursused.

Kursust, millele on registreeritud osaleja(d) ei saa kustutada. Eelnevalt tuleb eemaldada osaleja(d) kursuselt.

Kursuse hinnangu muutmine

Erinevalt õppetöö hindamise vormi tulemusprotsendist, näitab hinnang kursuse läbimist (või mitte läbimist) õpilase poolt. Hinnang võib olla „positiivne”, „negatiivne” või „ei osalenud”. Hinnang kehtib kursuse (koond)tulemuste kohta.

Üheosalise kursuse korral kujuneb hinnang ühe kursuse testi või ülesande lävendi ja kursuse lävendi alusel. Mitmeosalise kursuse korral määrab hinnangu õppetöö ja hindamise vormide lävendid, neile seatud hindekaalud ja eeldused ning kursuse lävend.

Õpiprogrammi poolt arvestatud hinnangut saab koolitaja vajadusel muuta. Muutmisel võib koolitaja lisada täiendavat informatsiooni kommentaari väljale. Lisatud kommentaari saab soovi korral avalikustada ka õpilasele.

Hinnangu muutmine toimub õpetaja liideses valikus „Kursused”. Vali kursus. Kursuse avatud andmete lehel vali sakk „Kursuse tulemused”. Valitud õpilase tulemuste real, veerus „Hinnang” ava rippmenüü valik ja muuda õpiprogrammi poolt määratud esialgne hinnang. Kommentaari lisamiseks kliki kommentaari veerus ikoonile, misjärel avaneb väli kommentaari vormistamiseks.

Testi muutmine

Testi muutmisega muutub test kõikjal üle programmi, sealhulgas arhiveeritud tulemuste juures, säilitades õpilase vastused ja tulemused.

Soovitus testi muutmiseks: testi sisuliseks muutmiseks või uuenemiseks, koosta testist koopia, ning muuda ja täienda koostatud testi koopiat, nimetades see ümber uueks testiks. Nii säilib algne test, ning luuakse uus testi versioon. Sama põhimõte kehtib ka küsimuse muutmisel.

Testi muutmine toimub õpetaja liideses valikus „Testid”. (Vt „Testi muutmine”)

Kuidas vältida eksamipettusi

E-õpikeskkonana võimaldab Edutizer hinnatavaid eksami- ja atesteerimisteste läbi viia väljaspool õppeklassi, kus koolitajal  puudub järelvalve õpilaste tegevuse üle eksami ajal ning õpilased võivad kiusatuse tekkides hakata otsima vastuseid õppematerjalidest või kaaslaste käest.

Edutizer raskendab petmisvõimalusi esitades õpilastele küsimusi juhuslikus järjekorras ning kuvades küsimuste vastuse variandid alati uues juhuslikus järjestuses.

Mõned näpunäited eksamipettuste vältimiseks:

  • Optimeeritud eksamiaeg – suhteliselt lühikese eksami kestuse korral ei jää õpilasel aega otsida vastuseid.
  • Peidetud küsimuste kommentaarid – välistab õpilasel võimaluse jagada oma testikogemusi teistega.
  • Dünaamiline eksamitest – test, kus on vähemalt 50% enam küsimusi kui eksamitestis õpilasele esitatakse, tagab piisava erinevuse testi küsimuste osas.
  • Üheaegne eksamitulemuste avalikustamine – tulemuste avalikustamine kõigile üheaegselt peale eksamitesti sooritamist,välistab võimaluse, kus õpilased, kes on testile vastamise lõpetanud jagavad kogemusi nendega, kellel on eksam tegemata.

Kui erinevate õpilaste eksamitulemusi soovitakse võrrelda, ei pruugi eksamitestiks sobida dünaamiline test, kus õpilastele esitatavad küsimused on erinevad ning seega ei ole võrreldavad.
Hindamistesti võib läbi viia ka meetodil, mis eeldab avatud materjali kasutamist.