Hindamise vormid

Koolituse läbiviimisel saab koolitaja kasutada erinevaid õppetöö ja hindamise vorme ning neid omavahel kombineerida. Kursuse modelleerimine sõltub koolituse iseloomust ja vajadustest, sihtgrupist ja õppe-eesmärkidest.

Kursuse õppetöö hindamise vormid on seotud järgmiste õppetöö vormidega: eksam, kontrolltöö, kodutöö. Kursuse hindamise vormid on järgmised:

  • Eksamitest
  • Harjutustest
  • Sõltumatu test või praktiline ülesanne
  • Ülesanne

Eksami hindamise vorm saab olla vaid eksamitest. Kontrolltöö hindamise vorm võib olla eksami- või harjutustest, sõltumatu test või praktiline ülesanne. Kodutöö hindamise vorm on ülesanne.

Hindamise vorme saab siduda õppetöö vormidega kursuse koostamise käigus kursuse avatud andmete lehel saki „Kalender” all, kaledrikirje „eksam”, „kontrolltöö” või „kodutöö” lisamisel.

 

Harjutustest

Harjutustesti võib kursuse raames siduda kontrolltööga. Kontrolltööga seotud harjutustesti sooritamine ei erine eksamitesti sooritamisest – testil on lävend, sooritamise aeg ja kestus. Harjutustest koosneb küsimustest, mille kasutusklass on „harjutus” või „mõlemad”. Harjutustesti koostamisel ei saa kasutada avatud küsimusi, mille kasutusklass saab olla vaid „eksam”.

Aktiivses seisus harjutustest on õpilastele ligipääsetav õpilase liidese ikooni „Õppematerjalid” all. Samuti saavad õpilased iseseisvalt koostada harjutusteste aktiivsetest küsimustest valikus „Minu harjutused”.

Mitmeosalise kursuse kontrolltöö harjutustestile võib määrata kaalu kursuse koondhindes ja/või eksamile pääsemise eelduse. Juhul, kui õpilase kontrolltöö testi tulemus ei vasta seatud tingimustele, ei pääse õpilane eksamile.

Kontrolltöö harjutustest võib olla ka ainus kursuse õppetöö hindamise vorm, misjärel kujuneb kursuse tulemus kontrolltöö harjutustesti tulemusena.

Eksamitest

Eksamitest, mida kasutatakse eksami või kontrolltöö raames, on õpilasele väljaspool kehtestatud eksami või kontrolltöö sessiooni kättesaamatu. Eksamitesti saab õpilane sooritada talle määratud kursuse raames eksami või kontrolltöö kehtivuse perioodil. Eksamit saab õpilane sooritata üks kord eksami sessioonil. Testi katkestamisel või katkemisel testi sulgub. Eksamitesti võib lisada eksamile või kontrolltööle.

Eksamitest koosneb küsimustest, mille kasutusklass on „eksam” või „mõlemad”. Küsimused kasutusklassiga „mõlemad” on õpilastele ligipääsetavad iseseisvaks harjutustesti koostamiseks õpilase liidese valikus „Minu harjutused”. Küsimused kasutusklassiga „eksam” on õpilastele suletud kuni eksamitesti sooritamiseni. Eksamitestis saab kasutada avatud küsimusi, mille korral sisestavad õpilased vastuse vabatekstina.

Mitmeosalise kursuse korral kujuneb kursuse tulemus koondhindena erinevate testide ja/või ülesannete tulemusena. Üheosalise kursuse korral kujuneb kursuse hinne eksamitesti tulemusena.

Ülesanne

Kodutöö hindamise vorm on ülesanne. Kodutöö kursusele seadmisel registreeritakse kodutöö pealkiri, töövorm, lävend, töö esitamise tähtaeg, töö esitamise tähtaja meeldetuletus, tööde avalikustamise kuupäev. Juhendisse lisatakse kodutöö nõuded, kirjeldus, tööde teemad vms.

Õpilased koostavad etteantud tingimustel kodutöö, mille vormistavad õppekeskkonda ning lisavad failid või lingid. Õpilase kodutöö võib koosneda ühest või mitmest lisatud dokumendist. Kodutöö tulemused hinnatakse saja palli skaalal. Koolitaja saab kodutöö hindamisel lisada kommentaari, mida kuvatakse õpilasele individuaalse tagasisidena.

Alates tööde avalikustamise kuupäevast kuvatakse kõigile kursusel osalejatele esitatud kodutöid. Juhul, kui koolitaja ei soovi esitatud kodutöid avalikustada, jääb valik „tööde avalikustamise kuupäev” tühjaks.

Kursusel võib olla üks või mitu kodutööd või kodutöö(d) kombineeritult teiste õppetöö ja hindamise vormidega. Mitmeosalise kursuse korral määratakse kodutöö kaal kursuse koondtulemustes ja/või eeldus eksamile pääsemiseks.

Kui kodutöö on kursuse ainus õppetöö vorm, kujuneb kodutöö tulemusena kursuse lõpptulemus. Mitmeosalise kursuse korral kujuneb kursuse koondtulemus vastavalt hindekaaludele mitme õppetöö ja hindamise vormi tulemusena.

Sõltumatu test või praktiline ülesanne

Sõltumatut testi või praktilist ülesannet (edutizerivälist testi) võib siduda kontrolltööga. Sõltumatu test võib olla test, mida sooritatakse väljaspool õppekeskkonda, ning mille vastuste tulemusi Edutizer ei hinda. Praktiline ülesanne on väljaspool õppekeskkonda läbiviidav ülesanne või praktiline töö.

Kursuse raames fikseeritakse õppetöö ja hindamise vorm, määratakse testi või ülesande lävend, kaal kursuse tulemustes ja/või eeldus eksamile pääsemiseks. Edutizerivälise testi tulemusi hinnatakse saja palli skaalal ja sisestatakse koolitaja poolt õppekeskkonda. Kontrolltöö edutizerivälisele testile saab lisada tulemuste protokolli vms dokumente üleslaetud failina või lisatud lingiga. Kursusel võib kasutada üht või mitut kontrolltöö sõltumatut testi või praktilist ülesannet.

Kontrolltöö sõltumatu test või praktiline ülesanne võib olla üheosalise kursuse ainus hindamise vorm, mille tulemusena kujuneb kursuse koondhinne. Mitmeosalise kursuse korral kujuneb kursuse tulemus koondhindena erinevate testide ja/või ülesannete tulemusena.