Eksamitest

Eksamitest, mida kasutatakse eksami või kontrolltöö raames, on õpilasele väljaspool kehtestatud eksami või kontrolltöö sessiooni kättesaamatu. Eksamitesti saab õpilane sooritada talle määratud kursuse raames eksami või kontrolltöö kehtivuse perioodil. Eksamit saab õpilane sooritata üks kord eksami sessioonil. Testi katkestamisel või katkemisel testi sulgub. Eksamitesti võib lisada eksamile või kontrolltööle.

Eksamitest koosneb küsimustest, mille kasutusklass on „eksam” või „mõlemad”. Küsimused kasutusklassiga „mõlemad” on õpilastele ligipääsetavad iseseisvaks harjutustesti koostamiseks õpilase liidese valikus „Minu harjutused”. Küsimused kasutusklassiga „eksam” on õpilastele suletud kuni eksamitesti sooritamiseni. Eksamitestis saab kasutada avatud küsimusi, mille korral sisestavad õpilased vastuse vabatekstina.

Mitmeosalise kursuse korral kujuneb kursuse tulemus koondhindena erinevate testide ja/või ülesannete tulemusena. Üheosalise kursuse korral kujuneb kursuse hinne eksamitesti tulemusena.