Kalendrikirje toimingud

Peatükk koosneb kahest teemaplokist: kursuse sündmuse tingimuste vormistamist ja kontrolltööle erinevate testide lisamist.

Peatüki esimene osa käsitleb kursuse koostamise käigus erinevate kursuse sündmuste (eksam, seminar vms) tingimuste vormistamist:

 • Täiendava info lisamine
 • Sündmuse ajavahemiku määramine
 • Testi kestuse määramine
 • Testile lävendi määramine
 • Küsimuste vastuste kommentaaride kuvamine õpilasele

Peatüki teine osa keskendub kontrolltööle erinevate testide lisamise erisustele ja võimalustele. Käsitletakse kontrolltööle järgmiste testide lisamist:

 • Eksamitest
 • Harjutustest
 • Edutizeriväline test

Info lisamine

Info lisamisega kursuse kalendri kirjele antakse sündmusele täiendavat informatsiooni. Infot saab lisada igale kalendri kirjele. Lisainfo võib puudutada näiteks seminari toimumise kohta vms.

Täiendav info salvestub õpetaja liideses kursuse kirje juurde. Õpilasele on lisatud info nähtav kursuse kalendris.

Info lisamine toimub õpetaja liideses kursuse koostamise käigus. Info lisamiseks vali kursuse andmete lehel teemaplokis “Kursuse ülesehitus”sakk „Kalender”all. Valikus „Tüüp” vali kursuse kirje. Määra sündmuse ajavahemik. Väljale „Info” lisa täiendav informatsioon. Salvesta andmed.

info

Eksamitesti lisamine

Kursuse õppetöö vormile „Eksam” või „Kontrolltöö” saab määrata eksamitesti. Eksamitestid, mis on aktiivse seisus kuvatakse rippmenüü valikus „Test”. Eksamitesti lisatakse kursuse koostamisel.
Kursuse andmete lehel vali teemaplokis “Kursuse üldsätted” sakk „Kalender”. Vali välja „Tüüp” rippmenüüst  „Eksam” või „Kontrolltöö”. Valikus „Test” rippmenüüst leia sobiv eksamitest. Salvesta andmed.

eksami-lisamine

 

Kontrolltööle harjutustesti lisamine

Kursuse raames saab harjutustesti lisada ainult kontrolltööle. Testi lisamiseks kontrolltööle peab test olema aktiivses seisus. Kõik aktiivsed harjutustestid on õpilastele kättesaadavad ka õpilase liidese valikus „Õppematerjalid” all.

Kontrolltööle harjutustesti lisamine toimub kursuse koostamise käigus. Kursuse andmetele lehel teemaplokis “Kursuse ülesehitus” vali sakk „Kalender”.Väljal „Tüüp” vali kirje „Kontrolltöö”. Väljal „Test” vali rippmenüü valikust „Harjutus”.Välja „Harjutus” rippmenüüst leia sobiv harjutustest. Salvesta andmed.

kontrolltoo-harjutustest

Õpilase liideses kursuse testide all ei eristata kontrolltööle lisatud harjutusteste eksamitestidest. Kursusel osalevale õpilasele on kontrolltöö testid nähtavad ikooni „Minu kursused” valikus „Tulevased testid”.

Kontrolltööle sõltumatu testi või praktilise ülesande lisamine

Kui koolituse raames tekib vajadus korraldada õppetööd väljaspool õpikeskkonda, saab selleks rakendada kontrolltöö sõltumatut testi või praktilist ülesannet.

Edutizerivälist testi saab lisada vaid kontrolltööle. Sõltumatuks testiks või praktiliseks ülesandeks võib kasutada testi, ülesannet, praktilist ülesannet vms hindamise vormi, mille tulemusi hinnatakse 100 palli skaalal, ning mille tulemused salvestatakse kursuse raames. Kursusele registreeritud testi juurde saab lisada faile või linke, mis viitavad näiteks ülesande nõuetele või tulemuste protokollile. Edutizerivälise testi tulemused registreeritakse kursuse raames ning nad kajastuvad kursuse (koond)tulemustes.

Kontrolltööle sõltumatu testi või praktilise ülesande lisamine toimub õpetaja liideses kursuse koostamise käigus. Kursuse andmete lehel teemaplokis “Kursuse ülesehitus”vali sakk „Kalender”. Väljal „Tüüp” vali kirje „Kontrolltöö”. Väljal „Test” vali rippmenüü valikust „Edutizeriväline test”. Salvesta andmed.

edutizerivaline-test

Kursusel osalevale õpilasele on sõltumatu testi või praktilise ülesande toimumise aeg nähtav kursuse kalendris ikooni „Minu kursused” valikus. Peale tulemuste sisestamist ja tulemuste avalikustamist on sõltumatu testi või praktilise ülesande tulemused nähtavad valikus „Testide tulemused”

Testile/ülesandele lävendi määramine

Kursuse eksami, kontrolltöö, kodutöö testi või ülesande lävend määratakse õppetöö hindamise vormi põhiselt. Nii võib näiteks eksamitesti lävend erineda kontrolltöö testi lävendist.

Üheosalise kursuse korral peab testi või ülesande lävend ühtima kursuse lävendiga. Mitmeosalise kursuse korral võib hindamise vormi lävend erineda kursuse lävendist. Näiteks mitmeosalise kursuse korral, kus ühel kursusel on mitu õppetöö ja hindamise vormi, võivad testide või ülesannete lävendid olla erinevad ning kursuse positiivne tulemus tekib hindamistulemuste summeerimisena.

Õppetöö hindamise vormi lävendi määramiseks vali õpetaja liideses kursuse andmete lehel teemaplokis “Kursuse ülesehitus”sakk „Kalender”all. Valikus „Tüüp” vali kursuse kirje „Eksam” , „Kontrolltöö” või „Kodutöö”. Valitud õppetöö vormi lehel väljale „Positiivne tulemus (%)”sisesta testi või ülesande lävendi protsent. Salvesta andmed.

kursuse-lavend

Jälgi, et testi või ülesande lävend ei oleks vastuolus kursuse lävendiga. Kursuse lävendi vaatamiseks vali kursuse andmete lehel sakk ”Hinde arvutus” ja väli „Kursuse positiivne lävend”.

Ajaperioodi määramine

Kursuse kirjele ajaperioodi määramine toimub õpetaja liideses kursuse koostamise käigus. Ajavahemik määratakse igale kalendri kirjele. Näiteks eksami toimumise, on-line küsimustele vastamise või tulemuste avalikustamise periood.

Kalendrikirje ajaperiood kehtestatakse alguskuupäeva ja lõppkuupäeva määramisega. Ajaperioodi saab määrata kuupäeva ja kellaaja täpsusega. Kuupäeva määramisega lisab programm vaikimisi alguskuupäeva kellaajaks 7:00 ja lõppkuupäeva kellaajaks 22:00.

Ajavahemiku määramiseks vali kursuse andmete lehel sakk „Kalender”. Valikus „Tüüp” vali kursuse kirje. Valikute „Alguskuupäev”ja „Lõppkuupäev” järel kliki kalender avatuks. Märgi kalendris sündmuse algus- ja lõppkuupäev ja soovi korral kellaaeg. Salvesta andmed.

aja-maaramine-kirjele

Testi kommentaaride lubamine

Testi kommentaaride lubamine võimaldab õpilasel peale eksami või kontrolltöö testi sooritamist jälgida esitatud küsimusi, küsimuse vastusevalikuid, õpilase valitud või sisestatud vastuseid ja vastusele lisatud kommentaari. Testi kommentaaride lubamine toimub õpetaja liideses kursuse koostamise käigus, eksami või kontrolltöö lisamisel kursusele.

Testi kommentaaride lubamiseks vali kursuse andmete lehel teemaplokis “Kursuse ülesehitus”sakk „Kalender”all. Valikus „Tüüp” vali kursuse kirje „Eksam” või „Kontrolltöö”. Valitud õppetöö vormi lehel märgi valik  „Kommentaarid nähtavad”. Salvesta andmed.

kommentaarid

Kommentaaride nähtavaks muutmine toimub kursuse kirje kohaselt. Mitmeosalise kursuse puhul, mil ühel kursusel esineb mitu kontrolltööd või kontrolltöö ja eksam, määratakse kommentaaride lubamine iga õppetöö vormi kaupa eraldi.

Juhul, kui õppetöö vormi lisamisel ei ole märgitud valik „Kommentaarid nähtavad” aktiivseks, ei kuvata õpilasele vastustele lisatud kommentaare. Vastusete kommentaaride peitmist võib kasutada näiteks eksami puhul, kus ei soovita õpilasele anda vihjeid õigete vastuste kohta.

Erinevate küsimuste (ja testi) lõikes kuvatakse õpilasele kommentaare erinevalt.

 • Valikvastusega küsimuse koostamisel saab koolitaja märkida kolme liiki kommentaare: üldine kommentaar, õige vastuse kommentaar,vale vastuse kommenataar

Olenevalt õpilase antud vastusest, kuvatakse vastuse kommentaari. Üldist kommentaari kuvatakse iga vastuse korral.

 • Imporditud küsimstest testi koostamisel kuvatakse õpilasele kommentaari vaid vale või osaliselt vale vastuse korral.
 • Avatud küsimuse kommentaari kuvatakse juhul, kui koolitaja peale õpilase vastuse hindamist, on lisanud vastusele kommentaari.

Kommentaarid lisatakse igale küsimusele eraldi. Kommentaari kuvatakse õpilasele juhul, kui need on koolitaja poolt lisatud.

Kommentaari kuvamine õpilasele

Harjutustestide korral kuvatakse õpilasele kommentaare alati peale testi sooritamist küsimuste tulemuste juures. Kontrolltöö või eksamitesti küsimuste kommentaare näeb testi sooritaja vaid juhul, kui koolitaja on testi lisamisel märkinud need õpilastele nähtavaks.

Eksami või kontrolltöö kestuse määramine

Testi koostamise käigus määrab koolitaja iga testiosa läbimiseks ajaperioodi. Testi sooritamiseks kuluv aeg summeeritakse testiosade ajaperioodi liitmise tulemusena. Nii on igal koostatud testil määratud ajaperiood, mis koosneb testiosade ajaperioodide summast ja seda kuvatakse testi nimetuse järel sulgudes.

Imporditud küsimustest koostatud testi korral määrab testi ajaperioodi programm vastavalt küsimuste hulgale. Testiosadele kehtestatud ajaperioodi korral arvestatakse testi sooritamise hulka aega, mil õpilane sooritas testiosa. Testi osade vahelist aega ei arvestata testi soorituse hulka.

Kursuse koostamisel saab eksami või kontrolltöö testile määrata uue kestuse. Testile uue kestuse määramine tühistab testiosade sooritusperioodid. Testile kehtestatud kestuse korral arvestatakse testi soorituse hulka kogu testi soorituse aega sh erinevate testiosade ja testiosade vahelist aega.

Eksami või kontrolltöö testi kestuse määramine toimub õpetaja liideses kursuse koostamise käigus. Kursuse andmete lehel teemaplokis “Kursuse ülesehitus”vali sakk „Kalender”. Valikus „Tüüp” vali kursuse kirje „Eksam”  või „Kontrolltöö” ning määra test. Valitud õppetöö vormi lehel väljale „Testi kestus (min)” sisesta testi kestus minutites. Salvesta andmed.

kursuse-ajaperiood

 

Testi korduv sooritamine

Kontrolltöö või eksamitestile on võimalik seada korduvsoorituse võimaluse. Kui õpilase testitulemus jääb alla nõutava lävendi, saab ta võimaluse testi uuesti läbida. Õpilane võib korduvalt testi sooritada, kuni positiivse tulemuseni, kuid mis jääb lubatud testisoorituste arvu piiresse, misjärel test sulgub ja salvestatakse viimane tulemus.

Testi korduvsooritamise märge lisatakse õpetaja liideses kursuse eksami või kontrolltöö vormistamise juures ning lisatakse korduvate soorituste piirarv. (Uuendus kehtib alates versioonist 5.9.1, mistõttu lisatakse varem vormistatud kursuse testidele vaikimisi kordussoorituse piirarvuks 10. Koolitaja saab seda vaikeväärtust muuta vastavalt oma äranägemisele.
Märgi aktiivseks valik „Luba kordussooritusi, kui tulemus on negatiivne“.

testi-kordussooritus

Lisatud väli “Lubatud testi soorituste arv”

Õpilane näeb oma soorituste arvu ning viimast tulemust. Kui viimane sooritus oli negatiivne ning jääb lubatud soorituste piiresse, saab ta uue võimause testi sooritamiseks. Selleks on testi nimetus alljoonitud.
Testi saab sooritada eksami või kontrolltöö toimumise perioodil.
Dünaamilise või kombineeritud testi korral genereeritakse õpilasele iga kord uus test. Teiste testitüüpide korral, esitatakse õpilasele sama test uuesti.

Koolitajale kuvatakse testi sooritamiste arvu ja viimast tulemust.

soorituste-kuvamine

 

Eksam klassiruumis

Eksamile saab seada tingimuse, et see toimub kontrollitud keskkonnas, näiteks klassiruumis. Selleks teeb koolitaja kursuse kalendris eksami lisamisel märke, et eksam toimub klassiruumis.

eksam-klassiruumis

Õpilaste lubamiseks eksamile peab koolitaja iga õpilase käsitsi kinnitama (lubama) eksamitesti sooritama. Selleks avab ta kursuse saki „Tulemused ja tagasiside“ ja selle all saki „“Eksam klassiruumis“, märgib õpilase nime ees oleva ruudu aktiivseks ja salvestab andmed.  Eksamile lubamist ei saa tühistada ega muuta.

opilase-lubamine-eksamile