Testile/ülesandele lävendi määramine

Kursuse eksami, kontrolltöö, kodutöö testi või ülesande lävend määratakse õppetöö hindamise vormi põhiselt. Nii võib näiteks eksamitesti lävend erineda kontrolltöö testi lävendist.

Üheosalise kursuse korral peab testi või ülesande lävend ühtima kursuse lävendiga. Mitmeosalise kursuse korral võib hindamise vormi lävend erineda kursuse lävendist. Näiteks mitmeosalise kursuse korral, kus ühel kursusel on mitu õppetöö ja hindamise vormi, võivad testide või ülesannete lävendid olla erinevad ning kursuse positiivne tulemus tekib hindamistulemuste summeerimisena.

Õppetöö hindamise vormi lävendi määramiseks vali õpetaja liideses kursuse andmete lehel teemaplokis “Kursuse ülesehitus”sakk „Kalender”all. Valikus „Tüüp” vali kursuse kirje „Eksam” , „Kontrolltöö” või „Kodutöö”. Valitud õppetöö vormi lehel väljale „Positiivne tulemus (%)”sisesta testi või ülesande lävendi protsent. Salvesta andmed.

kursuse-lavend

Jälgi, et testi või ülesande lävend ei oleks vastuolus kursuse lävendiga. Kursuse lävendi vaatamiseks vali kursuse andmete lehel sakk ”Hinde arvutus” ja väli „Kursuse positiivne lävend”.