Kursuse hindamine

Peatükk koosneb kolmest teemavaldkonnast:

  • õppetöö ja hindamise vormid ning nende kasutamine kursuse modelleerimisel
  • kursuse hindamise erinevad aspektid
  • kursuse tulemuste kommenteerimise võimalused

Hindekaalud

Mitmeosalise kursuse korral, kus kursuse raames kasutatakse mitut õppetöö ja hindamise vormi, saab määrata erinevatele hindamise vormidele kaalud kursuse koondhindes. Kaalud määratakse täisarvulise protsendina. Erinevatel testidel või ülesannetel võivad olla erinevad kaalud, mille summa moodustab kursuse koondhinde (100%).

kaalud

Kaalude määramine erinevatele hindamise vormidele ei ole kohustuslik. Koondhinde tulemus võib kujuneda ka ühe hindamise vormi tulemusena. Hindekaalude määramise otsustab koolitaja ning see sõltub koolituse eesmärkidest ja otstarbest.

Koolitaja näeb hindamise tulemusi aktiivse tulemuse korral jooksvalt peale õpilase testi või ülesande sooritust ja tulemuste hindamist. Õpilane saab jälgida jooksva kursuse koondhinde tulemusi ikooni „Minu kaust” valikus „Õppekalender”.Vali sakk „Kursuste tulemused”.

Kursuse koondhinne

Üheosalise kursuse tulemus kujuneb ühe hindamise vormi tulemusena. Mitmeosalise kursuse tulemus kujuneb erinevate õppetöö ja hindamise vormide hindamise tulemuste summana.

Kursuse raames saab kasutada mitut õppetöö ja hindamise vormi, mille hindamise tulemused moodustavad kursuse koondhinde. Kursuse koondhinne kujuneb erinevate hindamise vormide hindekaalude alusel. Hindekaalud näitavad iga testi või ülesande protsentuaalset osa kursuse koondhindes.

Õpetaja liideses kuvatakse kursuse koondhinnet avatud kursuse lehel teemaplokis “Tulemused ja tagasiside”saki „Üldtulemused” valikus, real „Tulemus”.

koondhinne
Õpilase liideses kuvatakse kursuse koondhinde tulemusi ikooni „Minu kaust”. Aktiivse kursuse tulemusi saab jälgida kursuse lehel. Selleks vali ikoon “Minu kursused” ja kliki valitud kursusel.
Arhiveeritud kursuse tulemusi saab jälgida ikooni “Minu kaust” menüüpunkti “Eelmiste kursuste tulemused” all.

koondhinne-opilane-2

Kursuse kommentaarid

Õpetaja liideses avatud kursuse lehel, kursuse tulemuste valikus, saab lisada õpilase kursuse tulemusele kommentaari. Kursuse kommentaare on soovitav lisada järgmistel juhtudel:

  • Õpilase hindamistulemuste muutmisel või tühistamisel
  • Õpilasele kursuse tulemusest hinnangu andmisel

Kommentaari lisamisel saab määrata, kas seda kuvatakse õpilasele või mitte. Kommentaari kuvatakse õpilasele personaalselt kursuse tulemuste juures.

Kommentaari lisamine toimub õpetaja liideses menüüpunkti “Kursused” all. Leia kursus. Vali teemaploki “Tulemused ja tagasiside”all sakk „Üldtulemused”. Veerus “Kommentaar” vali rida, mis kuulub valitud õpilasele. Kliki kommentaari ikoonil.

kommentaar

Täida väljad: „Lisa kommentaar”, märgi vajadusel valik „Kommentaar on nähtav ka õpilasele”. Salvesta.

Kui õpilase kursuse tulemustele on lisatud kommentaar, muutub kommentaari ikoon.

Õpilane näeb lisatud kommentaari õpilase liideses ikooni „Minu kaust” all valikus „Õppekalender”. Vali sakk ”Kursuste tulemused”. Kursuste tulemuste lehel valikus „Kommentaar”. Arhiveeritud kursuste korral valikus „Eelmised kursused”, ikooni all Minu kaust”.

Kursuse lävend

Kursuse lävend on kursuse positiivne sooritustase, millest alates hinnatakse kursuse (koond)tulemus õnnestunuks.

Kui kursusele on ülesseatud mitu õppetöö ja hindamise vormi, kujuneb kursuse tulemus vastavalt hindekaaludele testide või ülesannete tulemuse summana. Mitmeosalise kursuse igale hindamise vormile, testile või ülesandele, saab määrata positiivse soorituse lävendi, mis võib erineda kursuse lävendist.

Hindamise vormide lävendite määramisel, tuleks jälgida, et need oleksid kooskõlas kursuse lävendiga. Nii ei saa olla üheosalise kursuse testi lävend kõrgem kursuse lävendist ega vastupidi.

Vaikimisi on programmi poolt määratud hindamise vormi lävend ja kursuse lävend 70%.

Kursuse lävendi muutmiseks või kontrollimiseks vali avatud kursuse lehel sakk „Hinde arvutus”. Väljal „Kursuse positiivne lävend” muuda vajadusel protsenti. Salvesta andmed.

lavend

Kursuse lävendi määramine toimub õpetaja liideses valikus „Kursused”. Vali nimekirjast kursus, seejärel teemaploki “Kursuse ülesehitus” all sakk “Hinde arvutus”.

Eelduse määramine

Mitmeosalise kursuse kontrolltööle või kodutööle võib seada soorituse kohustuse tingimuse – eksamile pääsemise eelduse. Eelduse saab seada kursusele, mille korral on ülesseatud mitu õppetöö ja hindamise vormi, millest üks on eksam. Eeldus eksamile pääsemiseks seatakse kontrolltööle või kodutööle, mille korral tuleb õpilasel enne eksamitesti sooritamist läbida eeldustestid või ülesanded nõutud tingimustel. Eeldus määratakse iga testi või ülesande kohta eraldi.

Kui kontrolltööle või kodutööle on seatud lävend, tuleb õpilasel sooritada eeldustest või ülesanne nõutavale positiivsele lävendile vastavalt. Eelduseks seatud hindamise vormile võib seada ka „0” (null) lävendi, mille korral kehtib tingimus eeldustest või ülesanne sooritada olenemata tulemusest.

Kui kontrolltöö või kodutöö, millele on seatud eksamile pääsemise eeldus, ei ole õpilase poolt nõutavate tingimuste kohaselt sooritatud, ei avane õpilasele eksamisessioonil eksamitest. Kui õpilane on vastavalt kursuse tingimustele ja positiivse tulemusega sooritanud eeldustestid või ülesanded, avaneb eksamitest eksamisessiooniks määratud ajal.

Eelduse määramine toimub õpetaja liideses avatud kursuse andmete lehel teemaploki “Kursuse ülesehitus”, saki „Hinde arvutus” valikus. Märgi väli „Kohustuslik” hindamise vormi, testi või ülesande järel.

eeldus

Õpilasele kuvatakse hindamise vormile lisatud tingimust (eeldust) õpilase liideses kursuse kalendris või tulevaste testide saki all. Õpilase liideses ikooni „Minu kursused” valikus leia aktiivne kursus. Kursuse andmete lehel saki „Tulevased testid” all kuvatakse tulevaste testide või ülesannete pealkirju, mille järel on märge „Kohustuslik”.

Kursuse hinde arvutus

Mitmeosalise kursuse korral saab määrata igale hindamise vormile kaalu kursuse koondhindes. Kaal määratakse täisarvulise protsendina, mille summa on 100%.

Näiteks kui mitmeosalise kursuse hindamise vormideks on kontrolltöö harjutustest ja eksami eksamitest, mille kaaludeks on määratud kontrolltöö testi korral 25% ja eksamitesti korral 75%, kujuneb kursuse koondhinne vastavate kaalude summana.

Üheosalise kursuse korral kujuneb kursuse tulemus ühe hindamise vormi, testi või ülesande, tulemusena.

Kursuse hinde arvutust saab määrata õpetaja liidese kursuse avatud andmete lehel valikus „Hinde arvutus”. Määra igale hindamise vormile hindekaal. Salvesta andmed.