Kursuse lävend

Kursuse lävend on kursuse positiivne sooritustase, millest alates hinnatakse kursuse (koond)tulemus õnnestunuks.

Kui kursusele on ülesseatud mitu õppetöö ja hindamise vormi, kujuneb kursuse tulemus vastavalt hindekaaludele testide või ülesannete tulemuse summana. Mitmeosalise kursuse igale hindamise vormile, testile või ülesandele, saab määrata positiivse soorituse lävendi, mis võib erineda kursuse lävendist.

Hindamise vormide lävendite määramisel, tuleks jälgida, et need oleksid kooskõlas kursuse lävendiga. Nii ei saa olla üheosalise kursuse testi lävend kõrgem kursuse lävendist ega vastupidi.

Vaikimisi on programmi poolt määratud hindamise vormi lävend ja kursuse lävend 70%.

Kursuse lävendi muutmiseks või kontrollimiseks vali avatud kursuse lehel sakk „Hinde arvutus”. Väljal „Kursuse positiivne lävend” muuda vajadusel protsenti. Salvesta andmed.

lavend

Kursuse lävendi määramine toimub õpetaja liideses valikus „Kursused”. Vali nimekirjast kursus, seejärel teemaploki “Kursuse ülesehitus” all sakk “Hinde arvutus”.