Kursuse kalender

Kursuse kalendri abil koostatakse kursus. Kalendrikirjetega lisatakse kursusele sündmusi: eksam, kontrolltöö, seminar vms. Kui kursusel on üks õppetöö vorm, mille tulemuse põhjal kujuneb kursuse tulemus, on tegemist üheosalise kursusega. Kui kursusele on lisatud mitu õppetöö ja hindamise vormi, mille tulemuste põhjal kujuneb kursuse koondhinne, on tegemist mitmeosalise kursusega.

Kursuse kalender aitab õpilasel kursuse vältel planeerida oma õppeprotsessi. Kõik koolitussündmused kajastuvad kursuse kalendris. Viimase kande perioodi lõppedes arhiveerib programm kursuse tulemused sh eksamitestid koos küsimuste ja antud vastustega. Arhiveeritud andmeid on võimalik taasesitada kuni määratud arhiveerimisperioodi lõpuni.

Käesolevas peatükis käsitletakse kursuse kalendri kirjeid, nende eripärasid ja kasutusvõimalusi kursuse koostamisel.

Kursuse kalendri kirjete lisamine toimub õpetaja liideses valikus „Kursused” uue kursuse koostamisel või olemasoleva kursuse muutmisel. Kõik kursuse sündmused (va koolitustulemuste hindamine) kajastuvad kursusel osalevale õpilasele kursuse kalendris.

Registreerimisperiood

Registreerimisperioodiga määratakse kursuse raames ajavahemik, millal õpilased saavad iseseisvalt registreeruda koolitusele. Registreerumine lisatakse kursuse kalendrikirjega õpetaja liideses, valikus „Kursused”, uue kursuse lisamisel või kursuse andmete täiendamisel.

Kursuse avatud andmete lehel vali sakk „Kalender”. Valikus „Tüüp” vali rippmenüüst „Registreerimisperiood”. Määra registreerumise algus- ja lõppkuupäev (ja kellaaeg). Lisa soovi korral täiendav info. Salvesta andmed.

Õpilased saavad end registreerida koolitusele õpilase liidese ikooni „Minu kaust” allmenüüs „Minu kursused”. Vali menüüs” Kursustele registreerimine”.  Kursusele saab õpilane registreeruda juhul, kui ta pole kursuse osalejate nimekirjas (koolitaja pole teda lisanud osalejate nimekirja).

 

Õppeperiood

Õppeperiood on kursusel määratud aktiivne õppimise aeg, mil õpilane töötab läbi  õppematerjali või juhendi(d) ning valmistub kontrolltestideks või ülesanneteks. Õppeperioodi kehtestamine kursusele aitab koolitajal kavandada õppeprotsessi.

Õppererioodi määramine toimub õpetaja liidese valikus „Kursused” uue kursuse kalenrdikirjete lisamisena või olemasoleva kursuse kaledrikannete täiendamisena. Vali õpetaja liidese valik „Kursused”. Leia kuvatud nimekirjast kursus või loo uus kursus op: lisa – Lisa uus kursus. Uue kursuse korral määra kursuse üldsätted (kood, kursuse pealkiri, arhiveerimise aeg, sissejuhatus). Salvesta andmed.
Kursuse avatud andmete lehel vali sakk „Kalender”. Valikus „Tüüp” rippmenüüst vali „Õppeperiood”. Määra algus- ja lõppkuupäev. Vajadusel lisa täiendav info. Salvesta andmed.

Lisatud kirjet kuvatakse õpetaja liideses kursuse avatud andmete lehel ja õppekalendris. Kursusel osalev õpilane näeb kavandatud õppeperioodi õpilase liidese kursuse kalendris.

 

Vastused küsimustele

Vastused küsimustele on kursuse sündmuse kalendrikirje, mis tähistab On-line konsultatsiooni toimumist kursuse raames.

Koolitaja vormistab kursusele konsultatsiooni ja määrab selle toimumisaja. Õpilased saavad määratud ajal esitada küsimusi, millele koolitaja vastab. Konsultatsiooni küsimused ja vastused  on nähtavad kõigile õpilastele õpilase liideses ikooni “Konsultatsioonid” all.

Alates Edutizeri versioonist 5.6.0. on kursuse konsultatsioonide osa uuendamisel, mistõttu ei saa seda kursuse raames kasutada.

Eksam

Eksam on kursuse raames korraldatav õppetöö vorm, mille hindamise vormiks on eksamitest. Eksamitest on õpilasele ligipääsmatu kuni eksami soorituse alguseni. Eksamitesti saab õpilane sooritada vaid korra eksamisessiooni kestel. Kursusel võib olla üks eksam.

Eksam lisatakse kursusele kalendrikirjena. Vali õpetaja liidese valik „Kursused”. Leia kuvatud nimekirjast kursus või loo uus kursus op: lisa – Lisa uus kursus. Uue kursuse korral määra kursuse üldsätted (kood, kursuse pealkiri, arhiveerimise aeg, sissejuhatus). Salvesta andmed.

Kursuse avatud andmete lehel vali sakk „Kalender”. Valikus „Tüüp” rippmenüüst vali „Eksam”. Määra eksamisessiooni algus- ja lõppkuupäev (ja kellaaeg). Vajadusel lisa täiendav info.
Väljale „Test” leia rippmenüüst sobiv eksamitest. Rippmenüü valikus kuvatakse kõiki aktiivseid eksamiteste.
Väljal „Testi kestus” saab lisada eksamitesti kestuse, mis hõlmab ka testiosade vahelisi pause. Testi kestuse määramine tühistab testiosadele määratud ajaperioodid, mida summeeritult kuvatakse testi pealkirja järel sulgudes. Juhul kui väli „Testi kestus” jääb täitmata, kehtivad testiosadele määratud ajaperioodid.
Vajadusel võib muuta väljal „Positiivne tulemus (%)” testi lävendit. Vaikimisi määratakse testi lävendiks 70%. Testi lävendi muutmisel jälgi, et see oleks kooskõlas kursuse lävendiga. (Vt „Kursuse lävend”).
Kui soovid, et õpilastele kuvatakse peale testi sooritamist ja tulemuste hindamist vastustele lisatud kommentaare, aktiveeri valik „Kommentaarid nähtavad”. Salvesta andmed.

Lisaks vastuste kommentaaridele kuvatakse õpilastele küsimust, küsimuse vastusevalikuid või õpilase lisatud vastust ja vastuse tulemusprotsenti. Kui valik „Kommentaarid nähtavad” jääb aktiveerimata, kuvatakse õpilasele valid testi kokkuvõtet: testi tulemus, küsimuste hulk ja vastamiseks kulunud aeg; õigete, osaliselt õigete, valede ja kontrollimata vastuste hulk ja viimase aasta tulemuste statistikat.

Kontrolltöö

Kontrolltöö on kursuse raames korraldatav õppetöö vorm, mille hindamise vormiks võib olla eksamitest, harjutustest või Edutizerist sõltumatu test või praktiline ülesanne.

Eksamitest on õpilasele ligipääsmatu kuni kontrolltöö soorituse alguseni. Aktiivne harjutustest on õpilasele ligipääsetav õpilase liidese ikooni „Õppematerjalid” valikus. Sõltumatu test või praktiline ülesanne on väljaspool õpikeskkonda sooritatav test või ülesanne, mille tulemused sisestatakse andmebaasi ja mille tulemusi arvestatakse kursuse (koond)tulemustes. Kursusel võib olla üks või mitu kontrolltööd.

Kontrolltöö lisatakse kursusele kalendrikirjena. Vali õpetaja liidese valik „Kursused”. Leia kuvatud nimekirjast kursus või loo uus kursus op: lisa – Lisa uus kursus.

Uue kursuse korral määra kursuse üldsätted (kood, kursuse pealkiri, arhiveerimise aeg, sissejuhatus). Salvesta andmed.

Kursuse avatud andmete lehel vali sakk „Kalender”. Valikus „Tüüp” rippmenüüst vali „Kontrolltöö”. Määra kontrolltöö sessiooni algus- ja lõppkuupäev (ja kellaaeg). Vajadusel lisa täiendav info.
Väljale „Test” leia rippmenüüst sobiv eksamitest. Rippmenüü valikus kuvatakse kõiki aktiivseid eksamiteste. Kui soovid kontrolltööle lisada harjutustesti, vali rippmenüü valikust „Harjutus”. Välja „Harjutus” rippmenüü valikust leia sobiv harjutustest. Rippmenüü valikus kuvatakse kõiki aktiivseid harjutusteste. Kui soovid kontrolltööle lisada sõltumatu testi või praktilise ülesande, vali välja „Test” rippmenüüst „Edutizeriväline test”. Peale testi lisamist kontrolltööle saab valikus „Näita testi” ülevaate lisatud eksami- või harjutustestist.

Väljal „Testi kestus” saab lisada eksamitesti kestuse, mis hõlmab ka testiosade vahelisi pause. Testi kestuse määramine tühistab testiosadele määratud ajaperioodid, mida summeeritult kuvatakse testi pealkirja järel sulgudes. Juhul kui väli „Testi kestus” jääb täitmata, kehtivad testiosadele määratud ajaperioodid. Edutizerivälise testi korral ei määrata testi kestust.

Vajadusel võib muuta väljal „Positiivne tulemus (%)” testi lävendit. Vaikimisi määratakse testi lävendiks 70%. Testi lävendi muutmisel jälgi, et see oleks kooskõlas kursuse lävendiga. (Vt „Kursuse lävend”).

Kui soovid, et õpilastele kuvatakse peale testi sooritamist ja tulemuste hindamist vastustele lisatud kommentaare, aktiveeri valik „Kommentaarid nähtavad”. Valikut ei aktiveerita sõltumatu testi või praktilise ülesande korral. Salvesta andmed.

Aktiveeritud valiku „Kommentaarid nähtavad” puhul kuvatakse õpilasele lisaks vastuste kommentaaridele küsimust, küsimuse vastusevalikuid või õpilase lisatud vastust ja vastuse tulemusprotsenti. Kui valik „Kommentaarid nähtavad” jääb aktiveerimata, kuvatakse õpilasele valid testi kokkuvõtet: testi tulemus, käsimuste hulk ja vastamiseks kulunud aeg, õigete, osaliselt õigete, valede ja kontrollimata vastuste hulk ja viimase aasta tulemuste statistikat.

Kodutöö

Kodutöö võimaldab kursuse raames läbi viia iseseisvat tööd, mille koostamine toimub väljaspool õppekeskkonda ning kus koostatud vormikohane töö laetakse õpilase liidese kodutööde keskkonda. Kodutöö võib olla mistahes elektrooniliselt edastatavas vormis (heli-, pildi-, video-, tekstidokumendina vms).

Kodutöid võib kursuse raames olla üks või mitu. Mitme õppetöö vormi rakendamisel saab jagada kursuse etappidesse. Kodutöid võib kombineerida erinevate õppetöö vormidega (on-line konsultatsioon, seminar, kontrolltöö(d) või eksam).

Kodutöö lisatakse kursusele kalendrikirjena. Vali õpetaja liidese valik „Kursused”. Leia kuvatud nimekirjast kursus või loo uus kursus op: lisa – Lisa uus kursus. Uue kursuse korral määra kursuse üldsätted (kood, kursuse pealkiri, arhiveerimise aeg, sissejuhatus). Salvesta andmed.

Kursuse avatud andmete lehel vali sakk „Kalender”. Valikus „Tüüp” rippmenüüst vali „Kodutöö”. Väljale „Pealkiri” lisa kodutöö aine või teema pealkiri. Väljale „Vorm” sisesta kodutöö vorm (referaat, essee, uurimus, video vms). Soovi korral muuda vaikimisi lisatud protsenti kodutöö lävend väljal „Positiivne tulemus (%)”. Väljal „Tähtaeg” määra kalendri abil kodutöö esitamise kuupäev (ja kellaaeg). Valikus „Mitu päeva näita kalendris” märgi soovi korral päevade arv, millal kuvatakse meeldetuletust kodutöö esiamise kohta enne saabuvat tähaega. „Tööde avalikustamise kuupäev” märgitakse juhul, kui koolitaja soovib esitatud kodutöid avalikustada. Määratud kuupäevast alates avanevad kursusel osalejatele kõik kursuse raames esitatud kodutööd ja märge kodutöö autori kohta. Juhul, kui koolitaja ei soovi avalikustada esitatud kodutöid, jääb väli täitmata. Kodutöö juhendisse märgitakse kodutöö nõuded, tingimused ja pakutud teemad. Soovi korral saab kodutööle lisada täiendavaid faile või linke.

Õpilasele kuvatakse kodutööd õpilase liidese ikooni „Minu kursused” valikus. Valitud kursuse andmete lehel vali sakk „Kodutööd”. Õpilasele kuvatakse kodutöö andmeid: tingimusi ja lisatud materjali. Õpilane saab vormistada oma kodutöö valikus „Minu kodutöö”. Selleks täida väljad „Minu kodutöö pealkiri” ja „Teema”. Registreeri kodutöö. Peale kodutöö registreerimist saab lisada faile ja linke.

Õpilane näeb kodutöö tulemusi peale tulemuste hindamist. Koolitaja hindab õpilase kodutöö avatud kursuse andmete valikus „Kursuse tulemused”, lisades tulemusprotsendi ja kommentaari.

Kodutöö kalendrikirjet kuvatakse õpetaja liideses avatud kursuse andmete lehel, kursuse kalendris. Õpilasele kuvatakse kodutööd kursuse sündmusena avatud kursuse kalendris ja lehel saki „Kodutööd” valikus.

Rühmatöö

(Arendamisel)

Seminar

Seminar on programmist sõltumatu auditoorne koolitus. Seminar võib olla kursuse täiendav õppetöö vorm, lisaks eksamile, kontrolltööle või kodutööle. Kursusel või olla üks või mitu seminari.

Seminari toimumisaeg registreeritakse kalendrikirje lisamisega, õpetaja liideses valikus „Kursused”, uue kursuse lisamisel või kursuse andmete täiendamisel. Kursuse avatud andmete lehel vali sakk „Kalender”. Valikus „Tüüp” vali rippmenüüst „Seminar”. Määra seminari toimumise algus- ja lõppkuupäev (ja kellaaeg). Lisa soovi korral täiendav info (seminari toimumispaik vms). Salvesta andmed.

Õpilase liideses kuvatakse seminari kursuse kalendris kursuse õppetöö vormina.

Koolitustulemuste hindamine

Koolitustulemuste hindamine on kursuse kalendris planeeritud aeg enne tulemuste avalikustamist, mil õpetaja saab hinnata sooritatud testide või ülesannete tulemusi, ning vajadusel korrigeerida automaatselt hinnatud testide tulemusi. Hindamisperiood on vajalik näiteks eksamitestide puhul, mis sisaldavad avatud küsimusi (KK) ning mille korral koolitaja hindab õpilaste sisestatud vastuseid, programmist sõltumatute testide või ülesannete hindamise ja hinnete kandmisel andmebaasi ja kodutöö ülesannete hindamisel. Koolitustulemuste hindamine kehtib kõikide kursuse õppe- ja hindamisvormide kohta.

Koolitustulemuste hindamine lisatakse kursusele kalendrikirjena. Vali õpetaja liidese valik „Kursused”. Leia kuvatud nimekirjast kursus. Kursuse avatud andmete lehel vali sakk „Kalender”. Valikus „Tüüp” rippmenüüst vali „Koolitustulemuste hindamine”. Määra hindamiseks sobiv ajavahemik. Salvesta andmed.

Eksami lisamisel kursusele lisatakse automaatselt programmi poolt kirjed „Koolitustulemuste hindamine” ja „Koolitustulemuste avalikustamine”. Vajadusel muuda lisatud kirjete tingimusi.

Koolitustulemuste hindamise kalendrikirjet kuvatakse õpetaja liideses, avatud kursuse andmete lehel, kursuse kalendris. Koolitustulemuste hindamise perioodi õpilastele kursuse kalendri sündmusena ei kuvata.

Koolitustulemuste avalikustamine

Koolitustulemuste avalikustamine on kursuse kalendris planeeritud aeg, mil avalikustatakse kursuse tulemusi. Kalendrikirje kehtib kõikide kursuse testide ja ülesannete tulemuste avalikustamise kohta.

Koolitustulemuste kalendrikirje puudumisel ei kuvata õpilastele testi ega ülesande soorituse järel tulemusi. Samuti ei kuvata kursuse koondtulemusi. Koolitustulemuste avalikustamise periood võib olla hindamisvormide sooritusest hilisem ajavahemik. Sel juhul kuvatakse tulemusi alates määratud alguskuupäevast.

Koolitustulemuste avalikustamine lisatakse kursusele kalendrikirjena. Vali õpetaja liidese valik „Kursused”. Leia kuvatud nimekirjast kursus. Kursuse avatud andmete lehel vali sakk „Kalender”. Valikus „Tüüp” rippmenüüst vali „Koolitustulemuste avalikustamine”. Määra sobiv ajavahemik. Salvesta andmed.

Eksami lisamisel kursusele lisatakse automaatselt programmi poolt kirjed „Koolitustulemuste hindamine” ja „Koolitustulemuste avalikustamine”. Vajadusel muuda lisatud kirjete tingimusi.

Koolitustulemuste avalikustamise kalendrikirjet kuvatakse õpetaja liideses avatud kursuse andmete lehel, kursuse kalendris. Koolitustulemuste avalikuistamise perioodi kuvatakse õpilastele kursuse kalendri sündmusena.