Kontrolltöö

Kontrolltöö on kursuse raames korraldatav õppetöö vorm, mille hindamise vormiks võib olla eksamitest, harjutustest või Edutizerist sõltumatu test või praktiline ülesanne.

Eksamitest on õpilasele ligipääsmatu kuni kontrolltöö soorituse alguseni. Aktiivne harjutustest on õpilasele ligipääsetav õpilase liidese ikooni „Õppematerjalid” valikus. Sõltumatu test või praktiline ülesanne on väljaspool õpikeskkonda sooritatav test või ülesanne, mille tulemused sisestatakse andmebaasi ja mille tulemusi arvestatakse kursuse (koond)tulemustes. Kursusel võib olla üks või mitu kontrolltööd.

Kontrolltöö lisatakse kursusele kalendrikirjena. Vali õpetaja liidese valik „Kursused”. Leia kuvatud nimekirjast kursus või loo uus kursus op: lisa – Lisa uus kursus.

Uue kursuse korral määra kursuse üldsätted (kood, kursuse pealkiri, arhiveerimise aeg, sissejuhatus). Salvesta andmed.

Kursuse avatud andmete lehel vali sakk „Kalender”. Valikus „Tüüp” rippmenüüst vali „Kontrolltöö”. Määra kontrolltöö sessiooni algus- ja lõppkuupäev (ja kellaaeg). Vajadusel lisa täiendav info.
Väljale „Test” leia rippmenüüst sobiv eksamitest. Rippmenüü valikus kuvatakse kõiki aktiivseid eksamiteste. Kui soovid kontrolltööle lisada harjutustesti, vali rippmenüü valikust „Harjutus”. Välja „Harjutus” rippmenüü valikust leia sobiv harjutustest. Rippmenüü valikus kuvatakse kõiki aktiivseid harjutusteste. Kui soovid kontrolltööle lisada sõltumatu testi või praktilise ülesande, vali välja „Test” rippmenüüst „Edutizeriväline test”. Peale testi lisamist kontrolltööle saab valikus „Näita testi” ülevaate lisatud eksami- või harjutustestist.

Väljal „Testi kestus” saab lisada eksamitesti kestuse, mis hõlmab ka testiosade vahelisi pause. Testi kestuse määramine tühistab testiosadele määratud ajaperioodid, mida summeeritult kuvatakse testi pealkirja järel sulgudes. Juhul kui väli „Testi kestus” jääb täitmata, kehtivad testiosadele määratud ajaperioodid. Edutizerivälise testi korral ei määrata testi kestust.

Vajadusel võib muuta väljal „Positiivne tulemus (%)” testi lävendit. Vaikimisi määratakse testi lävendiks 70%. Testi lävendi muutmisel jälgi, et see oleks kooskõlas kursuse lävendiga. (Vt „Kursuse lävend”).

Kui soovid, et õpilastele kuvatakse peale testi sooritamist ja tulemuste hindamist vastustele lisatud kommentaare, aktiveeri valik „Kommentaarid nähtavad”. Valikut ei aktiveerita sõltumatu testi või praktilise ülesande korral. Salvesta andmed.

Aktiveeritud valiku „Kommentaarid nähtavad” puhul kuvatakse õpilasele lisaks vastuste kommentaaridele küsimust, küsimuse vastusevalikuid või õpilase lisatud vastust ja vastuse tulemusprotsenti. Kui valik „Kommentaarid nähtavad” jääb aktiveerimata, kuvatakse õpilasele valid testi kokkuvõtet: testi tulemus, käsimuste hulk ja vastamiseks kulunud aeg, õigete, osaliselt õigete, valede ja kontrollimata vastuste hulk ja viimase aasta tulemuste statistikat.