Õppetöö vormid

Kursuse õppetöö vormideks on:

  • Eksam
  • Kontrolltöö
  • Kodutöö
  • Seminar
  • On-line konsultatsioon

Eksami, kontrolltöö ja kodutöö puhul hinnatakse õpitulemusi testi või ülesandega. Seminari või On-line konsultatsiooni korral puudub hindamise vorm, mistõttu on otstarbekas neid kasutada kombineeritult koos teiste õppetöö vormidega (kontrolltöö, kodutöö, eksam).

Kursuse raames võib koolitaja kasutada mitut kontrolltööd, kodutööd ja seminari, kuid ainult ühte on-line konsultatsiooni ja eksamit. Kõik kursuse õppetöö vormid kajastuvad õpetaja liideses kursuse kalendris. Õpilasele kuvatakse kõiki (kursuse) sündmusi õpilase liidese õppekalendris ja kursuse kalendris.

Üks või mitu õppetöö vormi

Kursuse modelleerimisel saab koolitaja kasutada üht või mitut õppetöö ja hindamise vormi. Ühel kursusel võib olla üks eksam ja on-line konsultatsioon, mitu kontrolltööd, kodutööd ja seminari. Erinevaid õppetöö vorme saab kombineerida.

Juhul, kui kursusel esineb üks õppetöö vorm, mille tulemusi hinnatakse, on tegemist üheosalise kursusega. Näiteks kursus, mille sündmuseks on eksam või eksam ja seminar. Üheosalise kursuse tulemus kujuneb ühe hindamise vormi tulemusena.
Kursus, mille korral hinnatakse õpilaste tulemusi mitme testi või ülesandega, on mitmeosaline kursus. Mitmeosalise kursuse tulemus kujuneb koondhindena erinevate testide või ülesannete tulemuste põhjal. Mitmeosaline kursus võib olla näiteks kontrolltöö ja eksam või kodutöö, seminar ja eksam. Kursuse ülesehitusel kasutatavate õppetöö ja hindamise vormide hulk ei ole piiratud.

Õpetaja liideses on kursuse sündmused kirjeldatud kursuse kalendris. Õpilasele kuvatakse kursuse sündmusi õppekalendris ja kursuse kalendris.

Seminar

Seminar on programmist sõltumatu auditoorne koolitus, mille eesmärk on näiteks lisainfo hankimine või iseseisva töö läbiarutamine koolitaja juhendamisel. Seminar on õppetöö vorm, mis toetab eksamit, kontrolltööd või kodutööd.

Seminaril puudub hindamise vorm, st puuduvad kursuse koondhindes arvestatavad hindamistulemused. Kalendri abil saab koolitaja kursusele määrata seminari toimumisaja ja lisada täiendavat infot. Ühel kursusel saab kasutada mitut seminari.

Eksam

Eksam on õppetöö vorm, mille hindamise vorm saab olla vaid eksamitest. Kursusel võib olla üks eksam. Mitmeosalise kursuse korral võib eksamit kombineerida teiste õppetöö vormidega.

Mitmeosalise kursuse korral võib kontrolltöö ja kodutöö hindamise vormidele määrata eelduse eksamile pääsemiseks. Sel juhul ei avane eksamitest enne eelduste täitumist, st eeldustesti või ülesande positiivset sooritust. Juhul kui õpilane ei täida eeldustesti või ülesande tingimusi, ei avane eksamitest vastamiseks.

Eksamitesti saab õpilane sooritada vaid üks kord eksamisessioonil. Eksamitest on õpilastele ligipääsmatu ning avaneb vastamiseks vaid määratud eksami perioodil.

Üheosalise kursuse korral, mille õppetöö vormiks on eksam, kujuneb kursuse tulemus eksamitesti tulemusena. Mitmeosalise kursuse korral kujuneb kursuse tulemus vastavalt seatud hindekaaludele.

Kontrolltöö

Kontrolltöö on õppetöö vorm, mis võimaldab ühe kursuse raames üles seada mitu testi või praktilist ülesannet, mille igale testile või ülesandele määratakse sooritamise ajavahemik, kestus, lävend ning soovi korral osakaal kursuse koondhindes. Kontrolltöö edukas läbimine võib olla eelduseks eksamile pääsemiseks.

Kursusel võib kasutada üht või mitut kontrolltööd või kontrolltööd kombineeritult teiste õppetöö vormidega. Etapiviisiliseks hindamiseks võimaldab kontrolltöö moodul kursusele üles seada mitu testi, millest moodustub astmeline õppe-ja hindamise protsess. Näiteks kursuse vaheetapil hinnatakse teadmisi kontrolltöö testiga ning kursuse lõppedes eksamitestiga. Igale testile määratakse osakaal lõpptulemuse arvestamisel.

Kursusele võib määrata ühe või mitu kontolltööd, mis kajastuvad kursuse kalendrikirjes. Samuti võib kasutada õppetöö hindamise vormina sõltumatut testi või praktilist ülesannet (Edutizeriväline test).

Erinevalt eksamitestist, saab kontrolltöö hindamise vormiks kasutada nii eksami- kui ka harjutusteste ja sõltumatut testi või praktilist ülesannet. Kontrolltöö sooritamise tingimused sarnanevad eksamitingimustega. Igale kontrolltööle saab määrata sooritamise taseme (lävendi), mille alusel arvestatakse kontrolltöö tulemus positiivseks või negatiivseks. Sarnaselt eksamitestile, on kontrolltööle võimalik määrata testist erinev kestus, vastused salvetatakse ning neid on võimalik hiljem taasesitada.

Kui kontrolltöö edukas läbimine on määratud eelduseks eksamile pääsemiseks, ei avane eksamitest soorituseks enne eeldus(t)e positiivset sooritust ja hindamist.

Sõltumatu testi või praktilise ülesande tulemusi saab konsultant käsitsi sisestada, vajadusel muuta ning lisada kommentaari. Tulemuste hindamise alusdokumentatsioon (protokoll, tööjuhend vms) võib olla lisatud lingi või failina kontrolltööle.

Kodutöö

Kodutöö on õppetöö vorm, mille hindamise vorm on ülesanne. Koostatav ülesanne võib olla mistahes kujul elektrooniliselt edastatav dokument (heli-, pildi-, video-, tekstidokument vms). Ühel kursusel võib olla üks või mitu kodutööd või kodutöö(d) kombineeritult teiste õppetöö vormidega.

Kodutöö võimaldab kursuse raames läbi viia iseseisvat tööd, mille koostamine toimub väljaspool õppekeskkonda ning kus koostatud vormikohane töö laetakse õpilase liidese kodutööde keskkonda. Vormistatud kodutööle võib lisada ühe või mitu faili või linki.

Kodutöid võib kursuse raames olla üks või mitu. Mitme õppetöö vormi rakendamisel saab jagada kursuse etappidesse. Kodutöid võib kombineerida erinevate õppetöö vormidega. Mitme kodutöö rakendamisel, saab erinevatele kodutöödele või teistele õppetöö hindamise vormidele määrata erineva kaalu kursuse koondhindes ning seada kodutöö edukas läbimine eksamile pääsemise eelduseks.