Kontrolltöö

Kontrolltöö on õppetöö vorm, mis võimaldab ühe kursuse raames üles seada mitu testi või praktilist ülesannet, mille igale testile või ülesandele määratakse sooritamise ajavahemik, kestus, lävend ning soovi korral osakaal kursuse koondhindes. Kontrolltöö edukas läbimine võib olla eelduseks eksamile pääsemiseks.

Kursusel võib kasutada üht või mitut kontrolltööd või kontrolltööd kombineeritult teiste õppetöö vormidega. Etapiviisiliseks hindamiseks võimaldab kontrolltöö moodul kursusele üles seada mitu testi, millest moodustub astmeline õppe-ja hindamise protsess. Näiteks kursuse vaheetapil hinnatakse teadmisi kontrolltöö testiga ning kursuse lõppedes eksamitestiga. Igale testile määratakse osakaal lõpptulemuse arvestamisel.

Kursusele võib määrata ühe või mitu kontolltööd, mis kajastuvad kursuse kalendrikirjes. Samuti võib kasutada õppetöö hindamise vormina sõltumatut testi või praktilist ülesannet (Edutizeriväline test).

Erinevalt eksamitestist, saab kontrolltöö hindamise vormiks kasutada nii eksami- kui ka harjutusteste ja sõltumatut testi või praktilist ülesannet. Kontrolltöö sooritamise tingimused sarnanevad eksamitingimustega. Igale kontrolltööle saab määrata sooritamise taseme (lävendi), mille alusel arvestatakse kontrolltöö tulemus positiivseks või negatiivseks. Sarnaselt eksamitestile, on kontrolltööle võimalik määrata testist erinev kestus, vastused salvetatakse ning neid on võimalik hiljem taasesitada.

Kui kontrolltöö edukas läbimine on määratud eelduseks eksamile pääsemiseks, ei avane eksamitest soorituseks enne eeldus(t)e positiivset sooritust ja hindamist.

Sõltumatu testi või praktilise ülesande tulemusi saab konsultant käsitsi sisestada, vajadusel muuta ning lisada kommentaari. Tulemuste hindamise alusdokumentatsioon (protokoll, tööjuhend vms) võib olla lisatud lingi või failina kontrolltööle.