Üks või mitu õppetöö vormi

Kursuse modelleerimisel saab koolitaja kasutada üht või mitut õppetöö ja hindamise vormi. Ühel kursusel võib olla üks eksam ja on-line konsultatsioon, mitu kontrolltööd, kodutööd ja seminari. Erinevaid õppetöö vorme saab kombineerida.

Juhul, kui kursusel esineb üks õppetöö vorm, mille tulemusi hinnatakse, on tegemist üheosalise kursusega. Näiteks kursus, mille sündmuseks on eksam või eksam ja seminar. Üheosalise kursuse tulemus kujuneb ühe hindamise vormi tulemusena.
Kursus, mille korral hinnatakse õpilaste tulemusi mitme testi või ülesandega, on mitmeosaline kursus. Mitmeosalise kursuse tulemus kujuneb koondhindena erinevate testide või ülesannete tulemuste põhjal. Mitmeosaline kursus võib olla näiteks kontrolltöö ja eksam või kodutöö, seminar ja eksam. Kursuse ülesehitusel kasutatavate õppetöö ja hindamise vormide hulk ei ole piiratud.

Õpetaja liideses on kursuse sündmused kirjeldatud kursuse kalendris. Õpilasele kuvatakse kursuse sündmusi õppekalendris ja kursuse kalendris.