Aktiivse kursuse tulemused

Aktiivse kursuse tulemused kajastavad ühe kursuse raames sooritatud (või sooritamata) testide ja ülesannete tulemusi, mille sessioon ei ole lõppenud ja andmed ei ole arhiveeritud. Peale kursuse tulemuste arhiveerimist saab vaadata kursuse andmeid menüüpunkti „Ajalugu ja raportid” all.

Kursuse tulemused annavad ülevaate kõikide kursusele määratud testide (kontrolltööde, eksamitestide ja kodutööde) tulemustest ja detailsematest andmetest kirjeldatuna iga õpilase kohta eraldi. Andmetes kajastub õpilase iga testi sooritus kui ka kursuse tulemus kokkuvõttena.

Aktiivse kursuse tulemusi saab jälgida valikus “Kursused”.

Aktiivse kursuse tulemuste korral saab ülevaate:

 • kursusest (kursuse sündmused, õppevormid, osalejad vms)
 • kursuse (jooksvatest) tulemustest
 • testide/ülesannete detailsetest tulemustest
 • õpilase vastustest ja esitatud töödest
Tulemustest on võimalik koostada raport ning need välja printida

Üheosalise kursuse tulemused

Üheosalisele kursusele on registreeritud üks õppetöö vorm, mida hinnatakse ühe testi või ülesandega. Näiteks õppetöö vormiks on eksam, mille raames tuleb sooritada eksamitest.

Üheosalisel kursusel saab kasutada kontrolltööd, mille hindamise vormiks on kas eksamitest, harjutustest, programmiväline test või praktiline ülesanne. Samuti võib üheosalise kursuse õppetöö vormina kasutada kodutööd või eksamit. Kursuse koondhinne kujuneb ühe hindamise vormi tulemusel.

Kursusele võib lisada õppetöö vorme, millel puudub hindamise test või ülesanne (seminar, on-line konsultatsioon).

Üheosalise kursuse puhul tuleb jälgida, et hindamisvormi lävend (positiivne tulemus) ja kursuse lävend (kursuse positiivne lävend) oleks sama nõutav tulemusprotsent. Näiteks kui eksamitesti positiivne lävend on 80%, siis sama protsent peab olema ka kursuse positiivsel lävendil.

Kursuse hinnang (positiivne/negatiivne) kujuneb automaatselt vastavalt kursuse tulemusele.

Üheosalise aktiivse kursuse tulemustes kuvatakse:

 • Nimi – osalejate nimekiri (ees –ja perekonnanimi)
 • Õppetöö vorm ja hindamise vormi (testi/ülesande) nimetus ja seis
 • Tulemus – osaleja testi või ülesande tulemus (protsentuaalselt)
 • Hinnang – hinnang (positiivne, negatiivne, ei osalenud) vastavalt tulemusele
 • Kommentaar – koolitaja lisatud kommentaar tulemustele

Õppetöö ja hindamise vormi korral kuvatakse ka seisu. Eksami ja kontrolltöö korral, mida pole veel sooritatud on nähtav seis „ ei osalenud”, mida kinnitab kollane värv. Kui eksam või kontrolltöö on sooritatud lisandub tulemusprotsent ning muutub seisu kinnitav värv. Juhul, kui testi või ülesande tulemus on positiivne, on seisu kinnitav värv roheline, kui negatiivne on seisu kinnitav värv roosa.

Kodutöö üleslaadimisel lisatakse üleslaadimise kuupäev ning töö saab esialgse staatuse „ootab hindamist”. Peale kodutöö hindamist lisandub tulemusprotsent, muutub seis ja lisandub seisu kinnitav värv.
Kursuse seisu kinnitav värv on läbiv näitaja, mis aitab koolitajal saada kiire ülevaade kursusel toimuvast.

Klikkides tabeli päises olevate pealkirjade (“nimi”, “tulemus”vms) kõrval, saab koolitaja järjestada või grupeerida tabelis toodud andmeid. Kursuse tulemustena kuvatud andmeid saab raportina välja printida.

Aktiivse kursuse puhul saab koolitaja vajadusel muuta osaleja tulemusele antud hinnangut, sisestada ja muuta sõltumatu testi või praktilise ülesande tulemusprotsenti ning lisada kommentaari. Kursuse kommentaari lisamisel võimaldab programm lisatud kommentaar saatmist õpilasele.Õpilane näeb lisatud kommentaari õppekalendris, valikus “Kursuste tulemused”.

Kursuse tulemuste valikus „Vaata detailseid tulemusi” kuvatakse hindamise vormi. Klikkides pealkirjal avaneb detailsem ülevaade testi või ülesande tulemustest.

Mitmeosalise kursuse tulemused

Mitmeosalisele kursusele on registreeritud mitu õppetöö vormi, mida hinnatakse mitme testi või ülesandega. Mitmeosalise kursuse modellerimine sõltub koolitusvajadustest – ja eripärast ning selle kujundab iga koolitaja vastavalt vajadustele. Mitmeosaline kursus võib hõlmata pikemat õppeperioodi, koosneda erinevatest õppeosadest ning lõppeda kokkuvõtva eksamiga. Näiteks kursus, mis kestab kolm kuud koosneb kahest kontrolltööst ja eksamist.

Mitmeosalise kursuse õppetöö vormidena saab kasutada kontrolltööd, kodutööd, eksamit. Õppeprotsessi aitab tõhustada seminar ja/või on-line konsultatsioon näiteks enne saabuvat eksamit või kontrolltööd. Ühe kursuse raames saab kasutada mitut kontrolltööd ja kodutööd ja ühte eksamit.

Kontrolltöö hindamise vormina saab rakendada harjutus-, eksami- või sõltumatut testi ja ülesannet. Igale hindamise vormile saab määrata kaalu kursuse koondhindes. Kontrolltöö(de)le ja kodutöö(de)le saab määrata eksamile pääsemise eelduse.

Kursuse hinne kujuneb mitme hindamise vormi koondhindena. Kursuse hinnang määratakse vastavalt koondhinde tulemusena automaatselt.

Mitmeosalise kursuse tulemustena kuvatakse:

 • Nimi – osalejate nimekiri (ees –ja perekonnanimi)
 • Õppetöö vormi ja hindamise vormi nimetust iga õppetöö – ja hindamise vorm eraldi kirjena
 • Tulemus – osaleja erinevate testide/ülesannete koondtulemus (protsentuaalselt)
 • Hinnang – hinnang (positiivne, negatiivne, ei osalenud) vastavalt koondtulemusele
 • Kommentaar – koolitaja lisatud kommentaar tulemustele

Iga hindamise vormi korral kuvatakse ka seisu. Eksami ja kontrolltöö korral, mida pole veel sooritatud on nähtav seis „ ei osalenud”, mida kinnitab kollane värv. Kui eksam või kontrolltöö on sooritatud lisandub tulemusprotsent ning muutub seisu kinnitav värv. Juhul, kui testi või ülesande tulemus on positiivne, on seisu kinnitav värv roheline, kui negatiivne on seisu kinnitav värv roosa.

Kodutöö üleslaadimisel lisatakse üleslaadimise kuupäev ning töö saab esialgse staatuse „ootab hindamist”. Peale kodutöö hindamist lisandub tulemusprotsent, muutub seis ja lisandub seisu kinnitav värv.
Kursuse seisu kinnitav värv on läbiv näitaja, mis aitab koolitajal saada kiire ülevaade kursusel toimuvast.

Aktiivse kursuse korral on koolitajal võimalik tulemusi muuta (sh ümberhinnata kodutöö ja sõltumatu testi tulemust) ning muuta koondtulemuse hinnangut. Kommentaari väljale saab koolitaja lisada teabe, mida saab soovi korral edastada õpilasele. Õpilane näeb lisatud kommentaari õppekalendris, valikus “Kursuste tulemused”.

Klikkides tabeli päises olevate pealkirjade (“nimi”, “tulemus”vms) kõrval, saab koolitaja järjestada või grupeerida tabelis toodud andmeid. Näiteks saab koondada tabeli ülaossa kõik need õpilased, kes pole veel eksamit sooritanud. Kursuse tulemustena kuvatud andmeid saab raportina välja printida.

Valikus „Vaata detailseid tulemusi” kuvatakse hindamise vormi. Klikkides pealkirjal avaneb detailsem ülevaade testi või ülesande tulemustest.