Mitmeosalise kursuse tulemused

Mitmeosalisele kursusele on registreeritud mitu õppetöö vormi, mida hinnatakse mitme testi või ülesandega. Mitmeosalise kursuse modellerimine sõltub koolitusvajadustest – ja eripärast ning selle kujundab iga koolitaja vastavalt vajadustele. Mitmeosaline kursus võib hõlmata pikemat õppeperioodi, koosneda erinevatest õppeosadest ning lõppeda kokkuvõtva eksamiga. Näiteks kursus, mis kestab kolm kuud koosneb kahest kontrolltööst ja eksamist.

Mitmeosalise kursuse õppetöö vormidena saab kasutada kontrolltööd, kodutööd, eksamit. Õppeprotsessi aitab tõhustada seminar ja/või on-line konsultatsioon näiteks enne saabuvat eksamit või kontrolltööd. Ühe kursuse raames saab kasutada mitut kontrolltööd ja kodutööd ja ühte eksamit.

Kontrolltöö hindamise vormina saab rakendada harjutus-, eksami- või sõltumatut testi ja ülesannet. Igale hindamise vormile saab määrata kaalu kursuse koondhindes. Kontrolltöö(de)le ja kodutöö(de)le saab määrata eksamile pääsemise eelduse.

Kursuse hinne kujuneb mitme hindamise vormi koondhindena. Kursuse hinnang määratakse vastavalt koondhinde tulemusena automaatselt.

Mitmeosalise kursuse tulemustena kuvatakse:

  • Nimi – osalejate nimekiri (ees –ja perekonnanimi)
  • Õppetöö vormi ja hindamise vormi nimetust iga õppetöö – ja hindamise vorm eraldi kirjena
  • Tulemus – osaleja erinevate testide/ülesannete koondtulemus (protsentuaalselt)
  • Hinnang – hinnang (positiivne, negatiivne, ei osalenud) vastavalt koondtulemusele
  • Kommentaar – koolitaja lisatud kommentaar tulemustele

Iga hindamise vormi korral kuvatakse ka seisu. Eksami ja kontrolltöö korral, mida pole veel sooritatud on nähtav seis „ ei osalenud”, mida kinnitab kollane värv. Kui eksam või kontrolltöö on sooritatud lisandub tulemusprotsent ning muutub seisu kinnitav värv. Juhul, kui testi või ülesande tulemus on positiivne, on seisu kinnitav värv roheline, kui negatiivne on seisu kinnitav värv roosa.

Kodutöö üleslaadimisel lisatakse üleslaadimise kuupäev ning töö saab esialgse staatuse „ootab hindamist”. Peale kodutöö hindamist lisandub tulemusprotsent, muutub seis ja lisandub seisu kinnitav värv.
Kursuse seisu kinnitav värv on läbiv näitaja, mis aitab koolitajal saada kiire ülevaade kursusel toimuvast.

Aktiivse kursuse korral on koolitajal võimalik tulemusi muuta (sh ümberhinnata kodutöö ja sõltumatu testi tulemust) ning muuta koondtulemuse hinnangut. Kommentaari väljale saab koolitaja lisada teabe, mida saab soovi korral edastada õpilasele. Õpilane näeb lisatud kommentaari õppekalendris, valikus “Kursuste tulemused”.

Klikkides tabeli päises olevate pealkirjade (“nimi”, “tulemus”vms) kõrval, saab koolitaja järjestada või grupeerida tabelis toodud andmeid. Näiteks saab koondada tabeli ülaossa kõik need õpilased, kes pole veel eksamit sooritanud. Kursuse tulemustena kuvatud andmeid saab raportina välja printida.

Valikus „Vaata detailseid tulemusi” kuvatakse hindamise vormi. Klikkides pealkirjal avaneb detailsem ülevaade testi või ülesande tulemustest.