Üheosalise kursuse tulemused

Üheosalisele kursusele on registreeritud üks õppetöö vorm, mida hinnatakse ühe testi või ülesandega. Näiteks õppetöö vormiks on eksam, mille raames tuleb sooritada eksamitest.

Üheosalisel kursusel saab kasutada kontrolltööd, mille hindamise vormiks on kas eksamitest, harjutustest, programmiväline test või praktiline ülesanne. Samuti võib üheosalise kursuse õppetöö vormina kasutada kodutööd või eksamit. Kursuse koondhinne kujuneb ühe hindamise vormi tulemusel.

Kursusele võib lisada õppetöö vorme, millel puudub hindamise test või ülesanne (seminar, on-line konsultatsioon).

Üheosalise kursuse puhul tuleb jälgida, et hindamisvormi lävend (positiivne tulemus) ja kursuse lävend (kursuse positiivne lävend) oleks sama nõutav tulemusprotsent. Näiteks kui eksamitesti positiivne lävend on 80%, siis sama protsent peab olema ka kursuse positiivsel lävendil.

Kursuse hinnang (positiivne/negatiivne) kujuneb automaatselt vastavalt kursuse tulemusele.

Üheosalise aktiivse kursuse tulemustes kuvatakse:

  • Nimi – osalejate nimekiri (ees –ja perekonnanimi)
  • Õppetöö vorm ja hindamise vormi (testi/ülesande) nimetus ja seis
  • Tulemus – osaleja testi või ülesande tulemus (protsentuaalselt)
  • Hinnang – hinnang (positiivne, negatiivne, ei osalenud) vastavalt tulemusele
  • Kommentaar – koolitaja lisatud kommentaar tulemustele

Õppetöö ja hindamise vormi korral kuvatakse ka seisu. Eksami ja kontrolltöö korral, mida pole veel sooritatud on nähtav seis „ ei osalenud”, mida kinnitab kollane värv. Kui eksam või kontrolltöö on sooritatud lisandub tulemusprotsent ning muutub seisu kinnitav värv. Juhul, kui testi või ülesande tulemus on positiivne, on seisu kinnitav värv roheline, kui negatiivne on seisu kinnitav värv roosa.

Kodutöö üleslaadimisel lisatakse üleslaadimise kuupäev ning töö saab esialgse staatuse „ootab hindamist”. Peale kodutöö hindamist lisandub tulemusprotsent, muutub seis ja lisandub seisu kinnitav värv.
Kursuse seisu kinnitav värv on läbiv näitaja, mis aitab koolitajal saada kiire ülevaade kursusel toimuvast.

Klikkides tabeli päises olevate pealkirjade (“nimi”, “tulemus”vms) kõrval, saab koolitaja järjestada või grupeerida tabelis toodud andmeid. Kursuse tulemustena kuvatud andmeid saab raportina välja printida.

Aktiivse kursuse puhul saab koolitaja vajadusel muuta osaleja tulemusele antud hinnangut, sisestada ja muuta sõltumatu testi või praktilise ülesande tulemusprotsenti ning lisada kommentaari. Kursuse kommentaari lisamisel võimaldab programm lisatud kommentaar saatmist õpilasele.Õpilane näeb lisatud kommentaari õppekalendris, valikus “Kursuste tulemused”.

Kursuse tulemuste valikus „Vaata detailseid tulemusi” kuvatakse hindamise vormi. Klikkides pealkirjal avaneb detailsem ülevaade testi või ülesande tulemustest.