Arhiveeritud kursuse tulemused

Arhiveeritud kursuse tulemused kajastavad ühe kursuse raames sooritatud testide ja/või ülesannete tulemusi. Kursuse tulemused arhiveeritaks peale kursuse viimase kalendrikirje (õppeperiood, tulemuste avalikustamine) tähtaja lõppemist. Arhiveeritud kursuse tulemusi ei saa muuta. Arhiveeritud kursuse tulemusi säilitatakse andmebaasis kuni arhiveerimisperioodi lõppemiseni.

Aktiivne kursus, mille sessioon ei ole lõppenud ja andmed ei ole arhiveeritud, saab vaadata menüüpunkti „Kursused” all.
Arhiveeritud kursuse tulemusi kajastatakse valikus “Ajalugu ja raportid”

Arhiveeritud kursuse tulemuste korral saab ülevaate:

 • kursusest (kursuse sündmused, õppevormid, osalejad vms)
 • kursuse tulemustest
 • testide/ülesannete detailsetest tulemustest
 • õpilase vastustest ja esitatud töödest
Tulemustest on võimalik koostada raport ning need välja printida

Arhiveeritud üheosalise kursuse tulemused

Üheosalisele kursusele on registreeritud üks õppetöö vorm, mida hinnatakse ühe testi või ülesandega. Näiteks õppetöö vormiks on kodutöö, mille hindamise vormiks on ülesanne.

Üheosalisel kursusel saab kasutada kontrolltööd, mille hindamise vormiks on kas eksamitest, harjutustest, programmiväline test või praktiline ülesanne. Samuti võib üheosalise kursuse õppetöö vormina kasutada kodutööd või eksamit. Kursuse koondhinne kujuneb ühe hindamise vormi tulemusel. Kursuse hinnang (positiivne/negatiivne) kujuneb automaatselt vastavalt kursuse tulemusele.
Kursusele võib lisada õppetöö vorme, millel puudub hindamise test või ülesanne (seminar, on-line konsultatsioon).

Üheosalise arhiveeritud kursuse tulemustes kuvatakse:

 • Nimi – osalejate nimekiri (ees –ja perekonnanimi)
 • Õppetöö vorm ja hindamise vormi (testi/ülesande) nimetus ja seis
 • Tulemus – osaleja testi või ülesande tulemus (protsentuaalselt)
 • Hinnang – hinnang (positiivne, negatiivne, ei osalenud) vastavalt tulemusele
 • Kommentaar – koolitaja lisatud kommentaar tulemustele

Õppetöö ja hindamise vormi korral kuvatakse ka seisu. Eksami ja kontrolltöö korral, mida pole sooritatud on nähtav seis „ ei osalenud”, mida kinnitab kollane värv. Kui eksam või kontrolltöö on sooritatud, kuvatakse tulemusprotsenti ning seisu kinnitavat värvi. Juhul, kui testi või ülesande tulemus on positiivne, on seisu kinnitav värv roheline, kui negatiivne on seisu kinnitav värv roosa ning seisu „ei osalenud” korral kollane.

Kodutööl kuvatakse üleslaadimise kuupäeva, hindamistulemust (protsentuaalselt). Tulemusest lähtuvalt kuvatakse ka seisu ja seisu kinnitavat värvi: “ootab hindamist” ja “ei osalenud” korral kollast, positiivse tulemuse korral rohelist ja negatiivse korral roosat

Klikkides tabeli päises olevate pealkirjade (“nimi”, “tulemus”vms) kõrval, saab koolitaja järjestada või grupeerida tabelis toodud andmeid. Kursuse tulemustena kuvatud andmetest saab koostada raporteid või neid välja printida.

Kui õpilase kursuse tulemusele on lisatud kommentaar, saab seda ka arhiveeritud kursuse korral näha.

Kursuse tulemuste valikus „Vaata detailseid tulemusi” kuvatakse hindamise vormi. Klikkides pealkirjal avaneb detailsem ülevaade testi või ülesande tulemustest.

Arhiveeritud mitmeosalise kursuse tulemused

Mitmeosalisele kursusele on registreeritud mitu õppetöö vormi, mida hinnatakse mitme testi või ülesandega.

Mitmeosalise kursuse õppetöö vormidena saab kasutada kontrolltööd, kodutööd, eksamit. Õppeprotsessi aitab tõhustada seminar ja/või on-line konsultatsioon näiteks enne saabuvat eksamit või kontrolltööd. Ühe kursuse raames saab kasutada mitut kontrolltööd ja kodutööd ja ühte eksamit.

Kontrolltöö hindamise vormina saab rakendada harjutus-, eksami- või sõltumatut testi ja ülesannet. Igale hindamise vormile saab määrata kaalu kursuse koondhindes. Kontrolltöö(de)le ja kodutöö(de)le saab määrata eksamile pääsemise eelduse.

Kursuse hinne kujuneb mitme hindamise vormi koondhindena. Kursuse hinnang määratakse vastavalt koondhinde tulemusena automaatselt.

Mitmeosalise kursuse tulemustena kuvatakse:

 • Nimi – osalejate nimekiri (ees –ja perekonnanimi)
 • Õppetöö vormi ja hindamise vormi nimetust (iga õppetöö – ja hindamise vorm eraldi kirjena)
 • Tulemus – osaleja erinevate testide/ülesannete koondtulemus (protsentuaalselt)
 • Hinnang – hinnang (positiivne, negatiivne, ei osalenud) vastavalt koondtulemusele
 • Kommentaar – koolitaja lisatud kommentaar tulemustele

Iga hindamise vormi korral kuvatakse ka seisu. Eksami ja kontrolltöö korral, mida pole sooritatud on nähtav seis „ ei osalenud”, mida kinnitab kollane värv. Kui eksam või kontrolltöö on sooritatud on nähtav tulemusprotsent ning seisu kinnitav värv. Juhul, kui testi või ülesande tulemus on positiivne, on seisu kinnitav värv roheline, kui negatiivne on seisu kinnitav värv roosa.

Kodutööle on lisatud üleslaadimise kuupäev ning tööl , mida pole esitatud või hinnatud on märkega „ootab hindamist” või „ei osalenud”, mida kinnitab kollane värv. Kui kodutöö on hinnatud on nähtav tulemusprotsent ja seisu kinnitav värv (roheline või roosa).

Arhiveeritud kursuse tulemuste korral ei ole koolitajal võimalik tulemusi muuta. Kui õpilase kursuse tulemustele on lisatud kommantaar, on see nähtav ka arhiveeritud tulemuste juures. Õpilasele saadetud kommentaari ja arhiveeritud kursuse tulemusi näeb õpilase vaates menüüs „Eelmised kursused”  valikus „Kursuste tulemused”.

Klikkides tabeli päises olevate pealkirjade (“nimi”, “tulemus”vms) kõrval, saab koolitaja järjestada või grupeerida tabelis toodud andmeid. Näiteks saab koondada tabeli ülaossa kõik need õpilased, kes ei sooritanud eksamit. Kursuse tulemustena kuvatud andmetest saab koostada raporti või need välja printida.

Valikus „Vaata detailseid tulemusi” kuvatakse hindamise vorme (kirjed). Klikkides valitud testi või ülesande pealkirjal avaneb detailsem ülevaade tulemustest.