Õpiku statistilised tulemused

Õpiku statistika kajastab õpiku kasutamise andmeid õpilaste poolt: õpiku loetavuse ajalist dünaamikat  ja õpiku loetavust õppegrupiti.
Kuna õpik jaguneb teemakohasteks peatükkideks, siis õpiku loetavuse ajaline dünaamika annab informatsiooni õppematerjali kasutamise kohta peatüki kaupa vaadelduna kuude lõikes ning perioodil viimased 29 kuud. Selline statistiline ülevaade annab koolitajale ülevaate õpiku kasutusest õpilaste poolt erinevatel ajaperioodidel, kuid ei anna otsest tagasisidet õpiku kvaliteedi osas. Kuigi õppematerjali kvaliteedi hindamise üks komponent on tema otstarbekus ja kasutusvalmidus, kajastub õppematerjali kvaliteedi hindamise objektiivne tagasiside pigem õpilaste tulemustes.

Õpiku andmed

Õpiku andmed annab ülevaate õpikust, koosnedes kolmest plokist: õpiku üldandmed, märgitud õpiobjektid ja peatükid.

  • Õpiku üldandmed

Õpiku üldandmed annab ülevaate õpiku kui suurema õppematerjali sisuühiku struktuurist, koostisest ja seisust. Õpiku sisumaterjal paigutub peatükkide alla.

  • Märgitud õpiobjektid

Õpik, mida koolitaja soovib lähiajal muuta või täiendada, saab kiireks ülesleidmiseks varustada märkega. Valikus „Märgitud õpiobjektid” õpikule lisatud märget. Valikus saab märkida ära õpiku, juhul kui koolitaja soovib seda muuta või täiendada. Samuti saab valikus märget eemaldada. Õpiku märge on nähtav vaid koolitajale. Märge kehtib kaks nädalat, misjärel märge eemaldatakse programmi poolt.

  • Peatükid

Õpikus sisalduv materjal koondub peatükkide alla. Peatükk on õpiku (ala)teema, mis sisaldab üht või mitut sisudokumenti. Iga peatükk sisaldab üht või mitut sisudokumenti. Igal sisudokumendil on pealkiri, määratud dokumendi asukoht, dokumendi tüüp ja järjestus. Koolitaja saab vajadusel muuta sisudokumendi andmeid, lisada või kustutada peatüki sisudokumente.

Õpiku loetavuse ajaline dünaamika

Õpiku loetavuse ajaline dünaamika vastab peamiselt kahele küsimusele: millal ja kuidas õpikut kasutatakse teatud ajaperioodi vältel. See näitab kas õpikut kasutatakse õppesessioonil planeeritult, jäetakse lugemine viimasele minutile või ei kasutata üldse. Õpiku kasutamise viis õppesessioonil sõltub nii õpilase õpioskustest, ajaplaneerimise oskustest, harjumustest kui ka motivatsioonist. Osa õpilasi kasutab õppematerjali süstemaatiliselt ja planeeritult. Osa õpilasi loeb materjali viimasel minutil ning osa ei loe üldse. Statistika toob välja ka selle, milliseid loengumaterjale kasutati enam ja milliseid vähem. Põhjuseid, miks õpikut ei kasutata võib olla mitu: näiteks eelistab õpilane otsida andmeid algallikast, õppematerjal pole huvitav või ei vasta sihtgrupile, ei õpitagi või puudub vajadus õppematerjali järele.

Õpiku loetavus õppegrupiti

Õpiku loetavus õppegrupiti näitab millised õppegrupid ja kui palju õpikut kasutavad.
Need andmed viitavad õppegrupi aktiivsusele, motivatsioonile kui ka õpiku sihtotstarbelisusele õppegruppide osas. Kindlasti tuleb arvestada asjaoluga, et esitatud statistilised andmed ei erista, kas õpikut kasutas valitud õppegrupis üks või paar isikut või ühtlaselt kogu grupp. Õppegrupi õpilaste õpiku loetavuse detailsemaid andmeid saab jälgida õpilase aktiivsuse andmete juures. (Vt: Õpilase 30-päevane tegevuslogi)