Õpilase tulemuste statistilised kokkuvõtted

Õpilase andmete juures kajastatakse erinevaid tulemuste kokkuvõtteid:

 • Sertifikaadid (Ülevaade õpilase kehtivatest sertifikaatidest)
 • Aktiivsed kursused (Ülevaade õpilase jooksvatest kursustest)
 • Arhiveeritud testitulemused (Kajastab õpilase eksami või kontrolltöö testide (eksami-, harjutus- või programmivälise testi või praktilise ülesande) tulemusi)
 • Eelmiste kursuste tulemused (Võtab kokku lõppenud kursuse koondtulemused)
 • Kodutööde tulemused (Kajastab õpilase lõppenud kursuse kodutöid)
 • 30-päeva tegevuste logi (Kajastab õpilase tegevusi viimase 30. päeva jooksul)

Õpilase tulemusi kuvatakse õpilase liideses kui ka õpetaja liideses. Õpilane näeb enda läbitud testide, ülesannete, kodutööde ja kursuste tulemusi ja kehtivaid sertifikaate. Õpetaja liideses asuvad tulemuste statistilised kokkuvõtted peamenüü valiku „Õpilased” all. Leia otsinguandmete alusel valitud õpilane. Tulemuste andmed paiknevad õpilase andmete lehe erinevate sakkide all.

Aktiivsed kursused

Õpilase aktiivsed kursused annab ülevaate kursustest, millest valitud õpilane võtab osa,  mis ei ole lõppenud või mille tulemused pole arhiveeritud.

Lisaks õpilase andmetele kuvatakse aktiivsete kursuste järgmisi andmeid:

 • Koodi – kursuse kood
 • Pealkirja – kursuse pealkiri
 • Testi algust – testi aktiveerimise alguskuupäev
 • Vastutavat konsultanti –  kursuse vastutav konsultant

Klikkides valitud kursuse koodil või pealkirjal, viiakse kursuse tulemuste lehele, kus kuvatakse kursuse hetketulemusi.
Tabelis toodud andmeid saab soovi korral ümber järjestada, klikkides tabeli päises olevate veergude pealkirjade kõrval oleval noolekesel.

Õpilase aktiivseid kursusi kuvatakse õpetaja liideses, peamenüü valikus “Õpilased”. Leia õpilane otsinguandmete alusel. Õpilase andmete lehel vali sakk “Aktiivsed kursused”.
Õpilane näeb enda aktiivseid kursusi ikooni “Minu kursused” all.

Arhiveeritud testitulemused

Õpilase arhiveeritud testitulemuste valikus kuvatakse arhiveeritud kursuste eksami ja kontrolltöö tulemusi. Sooritatud või sooritamata eksamitesti, kontrolltöö harjutustesti, sõltumatu testi või praktilise ülesande tulemusi.

Kuvatakse järgmisi andmeid:

 • Kuupäev –  testi sooritamise kuupäev
 • Kood –  kursuse kood
 • Kursus – kursuse ja testi nimetus
 • Tüüp – õppetöö vorm (eksam, kontrolltöö)
 • Tulemus – testi tulemus protsentuaalselt
 • Kommentaar –  hinnag tulemusele (positiivne, negatiivne, ei osalenud)

Klikkides valitud testi kuupäeval, koodil või kursuse pealkirjal, liigutakse edasi avatud testi lehele, kus kuvatakse õpilasele esitatud küsimusi, küsimuste valikvastuseid ja õpilase antud vastuseid.

Avatud küsimuste korral kuvatakse küsimusi, õpilase antud vastuseid ja küsimuse tulemuse punkte.  Sõltumatu testi korral ei kuvata esitatud testi, kuna selle sooritamine toimus väljaspool õppekeskkonda.

Tabelis toodud andmeid saab soovi korral ümber järjestada klikkides tabeli päises olevate veeru pealkirjade kõrval oleval noolekesel.

Õpilase arhiveeritud testitulemused paiknevad õpetaja liideses valikus „Õpilased”. Leia õpilane otsinguandmete alusel. Õpilase andmete lehel vali sakk ”Arhiveeritud testitulemused”.

Õpilane näeb enda arhiveeritud testitulemusi ikooni all “Minu kaust”. “Minu kursuste” allmenüü valikus “Eelmised kursused” vali sakk “Testide tulemused”.
Klikkides valitud testi kuupäeval, kuruse koodil või kursuse nimetusel, viiakse kommenteeritud testi tulemuste lehele.

Õpilane näeb:

 • Õigete, osaliselt õigete, valede ja kontrollimata vastuste hulka
 • Testi küsimuste hulka
 • Soorituse aega
 • Tulemust
 • Testi viimase aasta statistikat

Kui vastuste kommentaarid on avalikustatud, näeb õpilane esitatud küsimusi, valikvastuseid, enda valitud või lisatud vastust ja koolitaja kommentaari. Kommentaar lisatakse vastavalt sellele, milliseks liigitatakse õpilase vastus. Tulemustest nähtub küsimuste kaupa, millisele küsimusele vastas õpilane õigesti, osaliselt õigesti, valesti või jättis vastamata.
Kontrolltöö sõltumatu testi või prakitilise ülesande korral, kus testi või ülesande sootitamine toimus programmiväliselt, ei viidata testi tulemuste lehele.

 

Eelmiste kursuste tulemused

Eelmiste kursuste tulemuste valikus kuvatakse arhiveeritud kursuse, milles õpilane osales,  tulemusi. Kuvatakse järgmiseid andmeid:

 • Kood – kursuse kood
 • Kursus – kursuse koodi nimetus ja kursuse nimetus
 • Tulemus – kursuse tulemus protsentides
 • Hinnang – hinnang tulemusele (positiivne, negatiivne ei osalenud)
 • Kommentaar – koolitaja lisatud kommentaar

Klikkides valitud kursuse koodi või kursuse nimetusel, liigutakse edasi kursuse tulemuste lehele.
Soovi korral saab märkida valitud tulemused ning need välja trükkida, kasutades op: prindi.

Eelmiste kursuste tulemused paiknevad õpetaja liideses valikus „Õpilased”. Leia õpilane otsinguandmete alusel. Õpilase andmete lehel vali sakk „Eelmiste kursuste tulemused”.

Õpilane saab jälgida oma läbitud kursuste tulemusi valikus „Minu kaust”, valiku „Minu kursused” allmenüüs, „Eelmised kursused”. Õpilasele kuvatakse samu andmeid, mis koolitajale. Juhul, kui koolitaja on lisanud kursuse tulemustele kommentaari, mida soovib õpilasele edastada, siis kuvatakse lisatud infot kursuse kommentaari real. Õpetaja poolt lisatud kommentaar on personaalne.

 

Kodutööde tulemused

Kodutööde tulemuste valikus kuvatakse arhiveeritud kursuse kodutööde tulemusi. Õpilase andmete juures kuvatakse neid kodutöid, mis olid kursuse õppetöö vormina ülesseatud ning milles õpilane oli kinnitatud osalejaks. Kodutöö tulemustest kuvatakse järgmisi andmeid:

 • Pealkiri – kursuse kood ja pealkiri ning kodutöö nimetus
 • Vorm – kodutöö vorm (essee, referaat, uurimustöö vms)
 • Tähtaeg – kodutöö esitamise tähtaeg
 • Esitatud – kodutöö üleslaadimise või muutmise kuupäev
 • Tulemus – tulemus protsentides (seis)

Klikkides valitud kodutöö pealkirjal, liigutakse edasi kursuse õppetöö vormi tulemuste lehele. Klikkides valitud õpilase tulemusel (%), avatakse kodutöö hindamise leht, kus kuvatakse järgmiseid andmeid:

 • Kodutöö pealkiri
 • Esitamise kuupäev
 • Hinnang
 • Tulemus protsentides ja punktides
 • Tulemuspunktid saja palli skaalal
 • Kommentaar ja õpilase lisatud kodutöö failid või lingid

Soovi korral saab märkida valitud kodutöö tulemused ning need välja trükkida, kasutades op: prindi.

Õpilase kodutööde tulemused paiknevad õpetaja liideses valikus „Õpilased”. Leia õpilane otsinguandmete alusel. Õpilase andmete lehel vali sakk „Kodutööde tulemused”

Õpilane saab jälgida oma kodutööde tulemusi valikus „Minu kaust”. „Minu kursused” allmenüü valikus „Eelmised kursused” vali sakk „Kodutööde tulemused”. Kuvatakse järgmiseid andmeid:

 • Pealkiri
 • Vorm
 • Tähtaeg
 • Esitatud
 • Tulemus

Klikkides valitud kodutöö vormil, viiakse kodutöö detailsete andmete vaatesse, kus kuvatakse kodutöö ülesannet ja tähtaega, teiste osalejate esitatud kodutöid (juhul, kui need on avalikustatud), õpilase esitatud kodutööd, hinnangut, tulemust (%) ja koolitaja lisatud personaalset kommentaari.

30-päevane tegevuste logi

30-päeva tegevuste logi annab ülevaate õpilase tegevusest viimase 30 päeva jooksul. Tegevused on kuvatud erinevate kirjetena (näit. „Kasutaja tegi testi”vms). Kuvatakse järgmisi andmeid:

 • Kuupäev – tegevuse kuupäev
 • Tüüp – tegevuse kirjeldus
 • Pealkiri – õpiobjekti pealkiri
 • Kordi – tegevuste arv
 • Tulemus – tulemus (testi soorituse tulemusprotsent)

Tegevusi saab ümber järjestada, klikkides tabeli päises veergude pealkirjade kõrval oleval noolekesel.
Soovi korral saab märkida valitud tegevusi ning need välja trükkida, kasutades op: prindi.
Õpilase 30-päeva tegevuste logi paikneb õpetaja liideses valikus „Õpilased”. Leia õpilane otsinguandmete alusel. Õpilase andmete lehel vali sakk „30-päeva tegevuste logi.”
Õpilase 30-päeva tegevuste logi on nähtav vaid koolitajale õpetaja liideses.

Õpilase sertifikaadid

Õpetaja liideses õpilase andmete juures kuvatakse  õpilase kehtivaid sertifikaate. Sertifikaatide kuvamiseks vali õpetaja liidese peamenüüs „Õpilased” ja leia valitud õpilane otsinguandmete abil. Õpilase andmete valikus vali sakk „Sertifikaadid”.

Õpilase kehtivaid sertifikaate kuvatakse tabelis järgmiste andmetena:

 • Sertifikaadi kood
 • Sertifikaadi pealkiri
 • Väljastaja
 • Väljastamise kuupäev
 • Kehtivuse lõpp

Tabelis kuvatakse kõiki valitud õpilase kehtivaid sertifikaate (sh mujal väljastatud sertifikaate). Tabelis toodud andmeid saab soovi korral ümberjärjestada, klikkides tabeli päises olevate veergude pealkirja kõrval oleval noolekesel. Registreeritud sertifikaadi ülevaateks kliki nimekirjas oleva sertifikaadi koodil, misjärel kuvatakse sertifikaadi detailseid andmeid. Vajadusel kliki sertifikaadile lisatud faili avamiseks valikul „Download file”.

Õpilane saab jälgida oma kehtivaid sertifikaate õpilase liideses „Minu kaust” valikus „Minu sertifikaadid” . Kehtivate sertifikaatide nimekirjas kuvatakse järgmiseid andmeid:

 • Sertifikaadi kood
 • Pealkiri
 • Väljastamise kuupäev
 • Kehtivuse lõpp

Klikkides nimekirjas toodud sertifikaadi koodil või pealkirjal, kuvatakse sertifikaadi detailseid andmeid sh lisatud dokumenti. Õpilasele ei kuvata sertifikaadile lisatud  kommentaari.